Békésmegyei Hírlap, 1939. október (2. évfolyam, 119-131. szám)

1939-10-01 / 119. szám

Vasárnap, 1039 október 1 óra 8 fillér II.évfolyam, 119.szám Békásmegyei Hírlap Szerkesztőség: Pálffy-u. 3. Telefon: 237 POLITIKAI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SPORTLAP IElőfizetési ár: Egy hóra helyben,a ház-Kiadóhivatal: Corvin-u. 4. Telefon: 150 Felelős szerkesztő • Dr KÖZAINT Pár C­ ..•/ hoz hordva 90 fülér, vidékre posta Megjelenik hetenkint háromszor, felelős szerkesztő: Dr. KOZÁNYI PÁL , számlással 1-20P. Hirdetések díjszabás szerda, péntek és vasárnap reggel. Felelős kiadó: HORTI BÉLA | J­­­J I szerint. Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér Berlin és Moszkva címezett Közös felszólítást Intéztek Angliá­hoz, a béke helyreállítására a Ribbentrop hazautazott A legjelentősebb eseménye az utóbbi n­apoknak a moszkvai tár­gyalásoknak pénteken reggel nyilvá­nosságra hozott eredménye, mely szerint teljes megegyezés jött létre Németország és a Szovjet között. A megegyezés lényege, hogy vég­legesen megálla­pították a „kölcsönös birodalmi érdekek határaként azt a vonalat, melyet a mellékletet képező Német-szovjetorosz Molotov és Ribbe­ntrop kölcsönö­sen leveleket intéztek egymáshoz, melyben kijelentik, hogy a két or­szág gazdasági kapcsolatait és áru­cseréjét minden eszközzel fejlesztik. Mindkét fél gazdasági programot térképen fel van tüntetve . Ebbe a szabályozásba a harmadik állam be­leszólását elutasít­ják. A szükséges állami újjárendezést a kijelölt vonal­tól nyugatra a német birodalmi kor­mány, keletre a Szovjetunió kormánya veszi át. Ezt az elrendezést a két nép baráti kapcsolatai további fejlő­désének biztos alapjául tekintik. A szerződés aláírásakor lép életbe, gazdasági tervezet állít össze, melynek értelmében a Szovjetunió Németországnak nyers­anyagokat szállít s ezeket hosszabb időre terjedő ipari szállításokkal vi­szonozza. Ribbentrop nyilatkozata elutazása előtt Ribbentrop néret külügyminiszter a Moszkvából való­ elutazása előtt a sajtó képviselői előtt nyilatkozatot tett, mely szerint a jól kihasznált két nap alatt tisztázták: 1. A német-orosz barátság most már véglegesen elrendeződött. 2. A két nemzet a keleteurópai kérdésbe ezentúl soha többé nem enged má­sokat beleszólni 3. Mindkét állam óhajtja, hogy a béke ismét helyre­álljon s hogy Anglia és Franciaor­szág szüntesse meg a Németország elleni teljesen értelmetlen és kilátás­talan harcot. 4. Ha ezekben az or­szágokban a háborús uszítók kere­kednek felül, Németország és Orosz­ország megteszi a szükséges ellenin­tézkedéseket. A hadszínterek hírei Keleten az oroszok előrehaladnak a demarkációs vonal felé és meg­szállják a közbeeső városokat, fal­vakat. A még ottlevő lengyel csapa­tokat lefegyverzik. A francia jelentés szerint Saar­­brückentől keletre a német tüzérség tevékenységet fejtett ki, Lebrun köz­társasági elnök meglátogatta a nyu­gati arcvonal csapatait. Angol repülők megtámadtak német hajókat A német véderő főparancsnoksága közli: Pénteken reggel hat angol hadi­repülőgép Helgoland közelében ered­ménytelen támadást intézett német hadihajók ellen. Amikor az angol repülőgépek nyugat felé repültek, német vadászrepüőgépek szállottak velük szembe. Rövid légiharc fejlő­dött ki, amelynek során a németek lelőttek öt angol repülőgépet A le­lőtt angol repülők a tengerbe zuhan­tak. A vármegye törvényhatósága táviratilag üdvözölte és bizalmáról biztosította a miniszterelnököt és a kormányt Szombaton reggel 9 órakor a Nem­zeti Hiszekegy elimádkozása után nyitotta meg dr. barczai Ben­czey Miklós főispán Békés vármegye tör­vényhatóságának rendes őszi köz­­gyűlését Dr. vitás Pánczél József főjegyző bejelenti a póttárgysorozat egyetlen pontját: Schneider Mátyás indítványát a m. kir kormány üdvözlése írást, tekintettel arra, hogy a mai súlyos politikai hely­zetben higgadt bölcseséggel vezeti az országot és bizto­sítja a belső alkotómunka folytonosságát. Az alispáni jelentéshez dr. Korossy György szólt hozzá és teljes elisme­réssel adózott a vármegye vezetőinek az itt folyó munkáért. Megemlékezik — bár nincs az alispáni jelentésben — a képviselőválasztásokról, melyek során a vármegye lakossága érett komolyságról tett bizonysá­got és olyan képviselőket választott, akik kellő lelkiis­merettel és eréllyel fogják képviselni az ország és a vármegye érdekeit. Az alispáni jelentést elfogadja. Dr. vitéz Márki Bara alispán vá­laszában megköszönte az elismerést. Ezután az alispáni jelentést elfogad­ták. A számonkérőszék jelentésének el­fogadása után elnöklő főispán ja­vaslatára rátérnek a póttárgysorozat említett pontjának tárgyalására. Schm­eider Mátyás indítványát meg­indokoló beszédében rámutatot arra, hogy országunk lakossága a komoly időkben is megőrizte nyugalmát, mert teljes bizalommal viseltetik Teleki Pál gróf (nagy éljenzés) és kormánya iránt. Kívánatosnak tartja, hogy a törvény­­hatóság is osztatlan bizalmáról és ragaszkodásáról biztosítsa a kormányt és ezzel mintegy részt vállaljon a kormányt terhelő felelősségből. Ne a tempót diktáljuk, ha­nem támogatásunkkal álljunk a kormány mellé. Az éljenzéssel tagadott beszéd után elfogadta a közgyűlés az in­dítványt és Teleki Pál grófot és kor­mányát táviratilag üdvözli. A továbbiak során a vármegyei közjóléti alap kérdésénél Karácsony András szólalt fel és az egészség­­védelmi intézmények közül a Stefá­nia Szövetségnek, mint a magyar jövendő gondozójának támogatását kéri Sürgeti a békési egészségház felépítését, hogy a gyermekhalandó­ság csökkenjen. Alispán rámutat, hogy a Stefánia egyáltalában nem vármegyei intéz­mény, melynek működése minden dicséretet megérdemel. Országos in­tézmény, melynek támogatását szük­ség szerint a kormány intézi. Nincs joga a vármegyének, hogy főorvosa, mint szakember útján beleszóljon a Stefánia irányításába.Ha ezt megtehe­­ti,­­kkor lehet intézményes segítésről szó. A vármegye az egészségvédelmi intézményeket támogatja, Békés köz­ség megszavazott egy telket, ha ez még korántsem elegendő az egész­ségház létesítéséhez. Idő kell ahhoz, amíg a kellő anyagiak biztosítva lesz­nek. Sorjában igyekeznek az egész vármegyét ilyen intézményekkel el­látni. Ezek után tudomásul veszi a közgyűlés a Közjóléti Alap költség­vetését. Az állandó sorozóbizottság­­ba Moldoványi Jánost, Haviár Gyula dr.-t és Tóth Ferencet választották meg, a honvédelmi szolgáltatásokért járó térítések felülvizsgálatára hivatott bizottság tagjaiul pedig Fáry Istvánt és Gróh Mihályt. Elfogadta a törvényhatóság Abaúj torna vármegye köriratát, mely azt célozza, hogy a községi jegyzői székhelye­ken kir. gazdasági felügye­lői szolgálat szerveztessék. Magáévá tette a közgyűlés Borsod vármegyének az önkéntes és fizeté­ses tűzoltóparancsnokok tiszteletdi­­jának egységes szabályozást, Kecs­kemét ibj városnak a kisbérjövedelmű házak adómentessége és Sopron sz. kir. b­j városnak a tatarozási ked­vezmény visszaállítása tárgyában megküldött köriratait. Szeghalom községben, mint határközségben, ti­los a házalás a közgyűlés határozata értelmében. Ezenlul a vármegyei nyugdíjasok is megkapják a vasúti arcképes igazolvány után fizetendő dijtérítést. A vármegyei közjóléti alap részére a vármegyei pótadónak eddigi fél­százaléka helyett egy százalékot sza­vazott meg a közgyűlés. Több segély- és kisebb jelentőségű ügy megszava­zása után a közgyűlést a főispán tíz óra után néhány perccel bezárta. Páll Gábor dr. Kassára távozik Immár a harmadik vezetőorvos távozik Gyuláról Kassára. Dr. Röth­­ler tiszti főorvos és dr. Mészáros Gábor kórházigazgató után Páll Gá­bor dr., egyetemi magántanár, a kór­ház szülészeti osztályának vezetője hagy itt bennünket. A kassai bába­­képzőintézet igazgatójává nevezte ki a belügyminiszter. A Gyulán köz­szeretetnek és tiszteletnek örvendő főorvos szerdán távozik Gyuláról. Utódja kinevezéséig dr. Horváth alorvos vezeti a szülészeti osztályt. Uzsoknát k­­itérték a magyar hatért Pénteken reggel 7 óra 5 perckor két német tiszt vezetésével kisebb német csapat és egy orosz tiszt ve­zetésével orosz csapat érkezett Sisa­­kiba. A csapatok azonnal felvették Uzsokon az érintkezést a magyar határrendőrséggel. (MTI.) A román kormány lefoglalta a Lengyel Bank aranykészletének a felét A Fournier-iroda értesülése szerint bukaresti lengyel körökben úgy tud­ják, hogy a román kormány lefog­lalta a Lengyel Bank Konstanzába szállított aranykészletének mintegy felét. Románia zálogul foglalta le az aranyat, hogy módjában legyen a lengyel menekültek által okozott ki­adásokat fedezni. A Lengyel Jegy­bank aranykészletének másik felét néhány nappal ezelőtt Konstanzából Angliába szállították. (MTI.) Elzárják a Dardanellákat és a Boszporust a hadihajók elől? A Stefani-iroda szófiai jelentése szerint a bolgár fővárosban való­színűnek tartják, hogy a folyamatban láró orosz török tárgyalások ered­ménye az lesz, hogy a Dardanellá­­kat és a Boszporust elzárják a kül­földi hadihajók elől. (MTI.)

Next

/
Thumbnails
Contents