Görög katholikus szemle, 1913. január-június (14. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-05 / 1. szám

2. oldal. GÖRÖG KAT­OLIKUS SZEMLE 1913. január hó 5. Onnan (a szentségházból) hirdeti Jézus : «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat». — «Szeresd em­bertársadat, mint én szeretlek téged». A gazdagot figyelmezteti a szegények, özvegyek és árvák támoga­tására. Az alattvalókat inti a tekintély tiszteletére s engedelmességre. Jóllehet, a természetjog különféle rendeket és osz­tályokat különböztet meg s jóllehet, az életben a munka, szorgalom, ügyesség, erő és fortély, személyes szabad­ság, szerencse vagy szerencsétlenség, vállalkozási szel­lem a vagyon felosztását s az egyenlőtlenséget szüli, mint az Úr is mondja «szegények mindig lesznek közöttetek. (Mát. 26.), az eucharisztia előtt oly szép­ségesen kiegyenlítődnek a társadalmi különbségek. Hiszen oly édesen hívogat magához az Üdvözítő . (Mát. 11.) „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fárad­tak s terhelve vagytok s én megenyhitlek titeket“, — kivétel nélkül mindenkit: gazdagot, szegényt, urat, szolgát, előkelőt, koldust. Senkit­ senkit sem taszítok el magamtól. S valóban mily szépen megférnek előtte, az eucharisztia előtt mindazok, kiket az életben nagy űr választ el. Mily jól esik enyhülést, vigasztalást keresni s találni, mit sehol másutt nem találhatunk fel. Az ál­talános segélyreszorulás közel hozza egymáshoz a még annyira is különböző rangú és rendű embereket. Mert hiszen ki mondhatja magáról, hogy meg nem ízlelte az élet keserűségét? Hiszen életünk nem egyéb, mint a szenvedés, bú és bánat, keserűség és csalódás, gondok és bajok folytonos láncolata! Épp úgy nincs fölmentve ezek alól az előkelő és gazdag, valamint a szolga és szegény. Kivétel nélkül, mindnyájan rászorulunk az enyhülésre és vigasztalásra. Mindnyájan odafutunk az Élő víz forrásához s onnan mentünk közösen. El­tűnik ott a gőg és lenézés, az irigység és büszkeség, az elkeseredés és csüggedés. Az eucharisztia elűzi a min­dennapi élet árnyoldalait. Itt megtanulják az emberek egymást érteni, becsülni s szeretni! Ez tehát a szo­ciális erények legbővebb forrása! De menjünk tovább s nézzük a természetfeletti indokot, mely felkelti bennünk a szociális érzéket. Az általános bünteher jele: a kereszt s a keresztáldozat vérontás nélküli megújítása, a sz.­miseáldozat (eucha­risztia) előtt, minden tisztelet, rang, tekintély, vagyon vagy kiválóság háttérbe szorul s mindenki csak az Ég haragjára s Isten könyörületére, végtelen szeretetére, az ember végcéljára, az örökkévalóságra gondol. Mindenki egy szent közös érzéstől — a bűntudat súlya alatt — áthatva s mellét verve azt mondja : „légy irgalmas Uram nekem, szegény bűnösnek !“ Fényesen beteljesedtek az Úr szavai: „Ha e föld­ről felmagasztaltatom, mindenkit magamhoz von­zok. (Jan. 12.) Mert valóban különbség nélkül egyaránt mindenkit magához vonz az eucharisztia s gyönyörűsé­gesen kiegyenlít minden társadalmi különbözetet s ellen­tétet. S ha az oltártól eltávoznak, azért a szegény nem fog kevesebb tisztelettel viseltetni a gazdagok és nagyok iránt, mint addig, de viszont a gazdagok is érezni fog­ják, hogy ők is segélyre szorulnak s a szegényekkel egy családnak, az Isten családjának tagjai s ezeket se­gíteni, gyámolitani fogják. így lesz a betlehemi jászol, — igy lesz az Eucha­risztia a szó legnemesebb értelmében szociális tény, a szociális erények legbővebb forrása! P. Müller nyomán: Sztankai Gyula. EGYHÁZI HÍREK. Fejér Emmánuel munkácsi kanonok meghalt. A munkácsi egyházmegye olvasókanonokja Fejér Emmá­nuel praelátus, c. prépost e hó 29-én este fél 8 órakor Ungváron hosszas betegeskedés után elhalt. Személyé­vel lapunk más helyén bővebben foglalkozunk. Temetése az egyházmegye, a vármegye és a város nagy részvéte mellett e hó 1-én volt. A sz. misét és a temetést nagy segédlettel Gébé Péter kanonok, székesegyházi parochus végezte. A temetésen a megyés püspök is megjelent. Nagy közönség kísérte a népszerű főpapot a kriptába, ahol örök nyugalomra helyeztetett. A gyászesetről a következő jelentések szólnak : I. A munkácsi görög szer­­tartású katholikus székeskáptalan őszinte fájdalommal tudatja, hogy szeretett tagtársa méltóságos és főtiszte­lendő Fejér Emmánuel székeskáptalani olvasókanonok, Pápa Őszentsége házi főpapja, sz. Ágostonról nevezett sz. Lázárszigeti c. prépost, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, Ungmegye törvényhatóságának tagja stb. mun­kás és tevékeny életének 73-ik, áldozópapságának 48-ik évében az isteni Gondviselésben megnyugvó lélekkel viselt hosszas betegség után, az anyaszentegyház szent­ségeivel többször megerősítve, folyó hó 29-én este 8 órakor halhatatlan lelkét Teremtőjének visszaadta. A megboldogultnak földi maradványait 1913. évi január hó 1-én reggel 8 órakor fogjuk a székesegyházban vég­zendő szentmiseáldozat és beszentelés után a katedrális sírboltjába, a feltámadás boldog reményében elhelyezni. Ungvár, 1912. december 29. Az örök világosság fényes­­kedjék neki s az Úr Jézus legyen jutalma ! — II. Alul­írottak úgy a maguk, mint a kiterjedt rokonság nevé­ben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb apa, a jóságos nagyapa, após, sógor és rokon ''méltóságos és főtisztelendő Fejér Emmánuel pápai praelatus, munkácsi székeskáptalani prépost-kanonok, a III. oszt. vaskorona­­rend lovagja, Ung vármegye törvényhatósági bizottsá­gának tagja stb. stb. életének 73-ik, áldozópapságának 48-ik évében békés türelemmel viselt hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után f. hó 29-én este 8 órakor visszadta lelkét Teremtőjének. A megboldogultnak földi maradványai 1913. január 1-én d. e. 8 órakor a püspöki székesegyházban végzendő sz. mise után fognak örök nyugalomra helyeztetni. Ungvár, 1912. december 30. Legyen emléke örök és nyugalma boldog! Leánya: Emma, férj. dr. Sereghy Mihályné. Veje: dr. Sereghy Mihály kir. táblabiró. Unokái: Mihály, Emil, Magda. Testvéreinek gyermekei: Molnár Gyula és neje, Molnár Ágoston, Molnár Ilona és férje Kutka Izidor. Molnár István, Molnár Kornélia, Molnár Pál és neje. Rokonai és sógorai : Rezy Vilmosné szül. Szteczovics Terézia, Szteczovics Miklós, Hrabár Bazilné szül. Szte­czovics Kornélia, Melles Emil és családja, Vargha Géza és családja, Melles Gyula és családja. Lelkészi kinevezések a munkácsi egyház­­megyében. Orosz Ágoston hajdúböszörményi r. h. lelk. kineveztetett Lasztomérba h. lelkészül. Az uj göp. kath. püspökség székhelye és Nagy­károly. Nagykároly város tanácsa a múlt héten ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy az uj gör. kath. püs­pökségnek Nagykárolyban való felállítása érdekében felír a kormányhoz. A feliratban a tanács a város részéről a legmesszebbmenő anyagi hozzájárulást ajánlotta fel Amerikai vikárius. Gorzó Bálint északamerikai gör. kath. lelkész 1911. év okt. 3-án a filadelfiai egy­házhoz kanonokká (? Szerk.) neveztetvén ki, gróf Sep­­ticzky András lembergi ruthén érsek és Falkoni ameri­kai apostoli delegátus jelenlétében 1912. év nyarán stallumába ünnepélyesen beiktattatott. Az uj kanonokot Ortynsky S. István az amerikai Egyesült Államok ruthén püspöke az Északamerikába kivándorolt magyarországi származású magyar és ruthén gör. kath. lelkészek és egyházaik egyházi ügyeinek vezetésére vikáriussá ne­vezte ki. A GÖRÖG KATH. SZEMLE TÁRCÁJA. OD BOOD OOOO POOD GOOD POOD POOP POOP POOP POOP DO I A munkácsi székeskáptalan sorában a letűnt év folyamán ugyancsak széles rendet vágott a halál. Nem volt elég, hogy megfosztott bennünket áldott lelkű püs­pökünktől és a káptalan két tagjától, — áldozatul kí­vánta még a harmadik káptalani tagot is Fejér Emmá­nuel pápai prelátus,­ prépost-kanonok személyében. De­cember 29-én esti fél 8 órakor dobbant utolsót a ne­mes szív, melyben oly igen sok szeretet lakozott. Az egyházmegyének egyik oszlopa, Ungvármegye­ és Ungvár város életének egy tevékeny tagja, a társadalomnak köztiszteletben és szeretetben álló alakja szállott vele a sírba, kinek értékét talán csak most, halála után fogjuk kellőképen becsülni, jóllehet életében is általános tiszte­let övezte. Az elhunyt főpap Nyírcsászáriban, Szatmár várme­gyében 1840. január 26-án született, hol atyja, János, gör. kath. lelkész volt. Középiskoláit Nagykárolyban kezdte, majd, — miután ott az alsó osztályokban min­den tárgyból első eminens volt —­ Ungváron folytatta mindvégig kitűnő eredménnyel. Szüleinek korai halála miatt már középiskolai tanuló korában önfenntartásra volt utalva s ezen körülmény adja meg magyarázatát annak, hogy egyrészt a munkába — melyhez már ifjú­korában hozzászokott — sohase fáradt bele, másrészt pedig, hogy a nemes törekvést, a fáradságos munkát mindenkiben nagyrabecsülte s tehetségéhez mérten tá­mogatta is. Miután theologiai tanulmányait részint a budapesti egyetemen, részint az ungvári papnevelőinté­zetben elvégezte, nőül vette Szteczovics Sándor akkori nagymogyorósi lelkész leányát, Emmát s 1866-ban Ga­­ganecz eperjesi püspök pappá szentelte. Papi működését Beregszilváson (Kuzmina) kezdte, miután azonban sze­retett élettársa alig egy évi házasság után váratlanul elhunyt, az egyházmegyei főhatóság az alapítványi pénz­tárhoz ellenőrré nevezte ki. Új állásában igazi ambícióval dolgozott és különösen azáltal szerzett érdemeket, hogy az addigi nehézkes kezelési módot könnyebbé és átte­kinthetőbbé tette. 1877-ben az egyházmegye legnagyobb parochiájára, a 9 ezer hívőt számláló Hajdúdorogra vá­lasztották meg pappá, mely állás méltó betöltésére nem­csak kitűnő szellemi tehetségei, hanem erős testalkata, imponáló megjelenése és hatalmas, szentori hangja is kiválóan alkalmassá tették. Az eddig csöndes elvonultságban dolgozó fiatal pap itt egyszerre a nagy nyilvánosság kellő közepébe jutott. Bőségesen kivette részét minden — a vármegyét, vagy a várost érdeklő ügyből, de buzgó lelkipásztora volt a gondjaira bizott híveknek is. Ebbe az időbe esik ama nagy mozgalom, mely egyházi könyveinknek ma­gyarra való fordítását tűzte ki céljául s a kilences tagú­­ fordító bizottságban (7 munkácsi és 2 eperjesi tag) Fe­jér Emmánuel is igen tevékeny részt vett; legfőképen az ő fáradozásainak köszönhető, hogy a fordító bizott­ság munkájának legelső gyümölcse Aranyszájú szt. János Liturgiája már 1882-ben megjelenhetett, melyet két évvel utóbb az Egyházi szerkönyv is követett. . 1887-ben az apostoli király Őfelségének kegye a munkácsi székeskáptalan kanonoki stallumába ültette, hol szintén jelentékeny munka várakozott reá. Csakamar átvette az egyházmegyei főtanfelügyelői hivatal vezeté­sét, de átvette ezzel az egyházmegye nagyon is zilált tanügyi állapotainak rendezését is. Éles szeme igen sok bajt és hiányt fedezett fel az egész vonalon. Igen sok községben alig egy-két évfolyamot végzett, képesítés nélküli tanító működött, természetes hiányos képzettség­gel, silány fizetéssel és még silányabb tanítási ered­ménnyel. Mint a jó orvos szokta tenni, úgy ő is nem magát a bajt, hanem a baj okát igyekezett gyógyítani. Mindenek előtt is óriási munkával és szívós kitartással tiszta képet szerzett az egész egyházmegye összes ta­nítói állomásainak szellemi, anyagi és személyi állapotá­ról,­­ küzdött, agitált, dolgozott a tanítók javadalma­zásának érdekében, s a legszegényebben dotált tanítók részére már az 1893. évi törvény meghozatala előtt ál­lamsegélyt eszközölt ki, de egyúttal a tanítóktól becsü­letes, pontos és lelkiismeretes munkát kívánt s a hanya­gokkal szemben az igazság szigorát alkalmazta. Hogy a magyar nyelv tudását terjessze s a tanitás színvona­lát emelje, 1896-ban a működésben levő idősebb tanitók részére póttantfolyamot is rendeztetett a helybeli tanító­képző intézetten. Fáradozásait a jó Isten kegyelme­si­ Fejér Emmánuel. 1840-1912. 8CVEMDET CONSTANT ÜL svájci „kizárólag“ órás . BUDAPEST, IV. kerület, Kigyó­ tér 5. szám. Különleges és egyszerűbb gyártmányú zsebórák. Cronograph-, Crono- S: métre-, ütőzseb-, ébresztőzseb-, naptár-, világítóórák és ezek kombi- ~5. nációja. Automobil-, kocsi-, utazóébresztő-, utazóütőórák. Bronz-,­­ márvány- és fatoku diszórák. — f­üggő és álló ingaórák. S3 Karcsatórák. Gyűrűórák. — „Javítások”. 94-52-18­11-3 TANÜGY. Jegyzőkönyv. Fölvétetett a Munkácsegyházm­egyei Gör. kath. Kántortanitóegyesület választmányának 1912. dec. 20-án tartott üléséről. Jelen voltak : Volosin Ágoston tanítókép. igazgató­­tanár mint elnök, Melles Gyula tanítónőkép. int. igazgató, Csepey Olga tan. kép. int. tanítónő, Volosin Olga, Szad­­váry Erzsébet polg. isk. tanítónők, Boksay Péter (Nagy­láz), Bony László (Herincse), Egreczky Emil (Máramaros­­sziget), Fatán János (Nagylucska), Ilmát János (Ungvár), Jankovics Sándor (Repede), Kalinyák Illés (Őrdarma), Karpinecz Emánuel (Glabócz), Meny­kő Mihály (Ungvár), Szuchy László (Drugetháza), Orosz Mihály (Márk), Zseltvay Viktor­ kép. tanár (Ungvár), Torbics Mihály kép­­tanár (Ungvár) egyesületi tagok s alulírott mint jegyző. Elnök meleg szavakkal üdvözli az egybegyült ta­gokat. Röviden megemlékezik a »Munkácsegyházm. G. kath. K.-tanítóegyesület« megalakulásának előzményeiről s hangsúlyozza, hogy amennyiben most az első választ­mányi gyűlést tartjuk a megalakulás után, legelső dol­gunk legyen a hála kifejezése a jó Isten iránt, kinek kegyelme engedte elérnünk a tömörülést, melynek leg­főbb célja szintén csak Isten dicsősége, vagyis a hit­vallásos kultúra pedagógiájának művelése. Beszédjében hálásan emlékezik meg Firczák Gyula volt püspökünk-

Next