Görög katolikus szemle, 1942. július-december (1. (14.) évfolyam, 22-46. szám)

1942-07-05 / 22. szám

1942. július 5. I. (XIV.) évfolyam 22. szám. A MAGYAR GÖRÖG­ KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA TÁRSADALMI ÉS HITBUZGALMI HETILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, 50. számú postafiók Kárpátaljai szerkesztőség: UNGVÁR, RákÓCZI-1. 181 FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ: dávidházi MEDVIGY ISTVÁN dr. GRÓH ISTVÁN Előfizetési díj 1 évre: 5 pengő. Egyes szám ára 10 fillér. Postatakarékpénztári csekkszám: 44.981. Egyházi kultúránk tudatosítása Meg kell állapítanunk, hogy a magyar görögkatolikusság eb­ben a pillanatban a hagyomá­­nyo műveltség állapotában van. Ez annyit jelent, hogy a gö­rögkatolikus magyarok — né­hány jól képzett vezető kivé­telével — mindazt a kultúrértéket, amit a gör. kát. egyház, mint önálló liturgiával rendelkező tagja az egyetemes egyháznak szét­sugároz, egyetlen közvetítési eszközzel,­­ hagyományátadás formájában kaphatják. Aki nincs benn a hagyomány apáról-fiúra szálló útjában, az szórványban marad, mert a műveltség-átadás minden más eszköze hiányzik fegyvertárunkból. Köztudomású, hogy nincs ön­álló szemináriumunk, nincs taní­tóképzőnk, nincs középiskolánk, nincs nyomdánk és kiadóválla­latunk, nincsenek tudományos testületeink,hogy hírlapról, folyó­iratokról, rádióról, a modern mű­veltségközlés egyéb eszközeiről ne is beszéljünk. A néhány kí­sérlet, amely a grecizmus élet­jelenségeit a tudatos kultúra fokára igyekszik emelni, ko­molyabb érdeklődés és igény hiányában szórványos kísérlet maradt és a helyzetképen lénye­gében nem változtat. A félreértések elkerülése vé­gett már most hangsúlyozni kí­vánjuk, hogy a hagyomány útján terjedő kultúrát nem tart­juk alacsonyabb értékűnek, mint a tudatos kultúrát. Évezredeken keresztül ez volt a műveltség átadásának módja és csak a könyvnyomtatás feltalálásával te­vődött át a hangsúly az írás­beliségre. Nagyon jól tudjuk, hogy az átállítódás parasztsá­gunknál ma sem történt még meg, tehát nem egyedül állunk­­szemben ezzel a problémával. Az igény, a hiányérzet azon­ban ma már olyan nagyarányú, hogy az „írástudóknak“ okvet­lenül érezniük kell és vállalniuk kell ennek az igen nagy jelen­tőségű átállítódásnak munkáját. Hogy érzik is és vállalkoznak is, arra bizonyság a Szemle egyik utóbbi száma. Orosz István kérte a magyar görögkatolikusságra vonatkozó bibliográfia szerkesz­tését és Bonkáló professzor vál­lalta! Elindulásnak nem is le­hetne alkalmasabb könyvet el­képzelni, mint ezt a bibliográfiát. Lássuk, mit tudatosítottunk már magunkról. Mert ma a szintézisek és ösz­­szefoglalások korát éljük. Nyug­talan időkben minden közösség lelkiismeretvizsgálatot tart, szám­­baveszi és mozgósítja erőit, hogy fennmaradjon az idő rostáján. Soha annyi könyv nem foglal­kozott a magyarság lényegével, lelki, szellemi és antropológiai sajátságainak boncolásával, rend­szerezésével, mint éppen nap­jainkban. A magyar szellem alkotásait hatalmas kötetek gyűj­tik, tartják számon — mintegy bizonyságul: ime nem éltünk hiába, ime ezek vagyunk, ezt és ezt adtuk az egyetemes em­beriségnek. Mintázás, összefoglalás, rend­szerezés azonban csak igen szor­gos, fárasztó, „hálátlan“ anyag­­gyűjtés után következhetik. Ezt az összegyűjtést pedig csak a gör. kát, intelligencia végezheti el. Papok és tanítók. Örökké a papok és tanítók. A papok és tanítók — ha valóban papok és tanítók, ha „írástudók“, akkor nem méltatlankodnak, mert ez mindig így volt: a hálátlan, jö­vedelmet, karriert nem jelentő munkát mindig a pedagógus rend végezte: papok és tanítók. A hagyományműveltségnek tudatos műveltséggé emeléséhez hatalmas munkaszeretet szüksé­geltetik. Munkaközösség. Ebbe a munkaközösségbe bele kell vonnunk minden magyar görög­katolikust. Százados késedelme­ket kell itt pótolnunk és mivel hivatalos szerveink, állami intéz­ményeink nincsenek, mindezt a munkát társadalmi úton kell el­végeznünk. Társadalmi úton! Hozzá va­gyunk szokva, hogy a társadalmi munka elnökök és tisztikar, véd­nökök és fővédnökök megválasz­tását jelenti, jegyzőkönyvet és évenként egy bárrendezést, né­hány teadélutánt, esetleg néhány műsoros előadást, ahol művészi, becsvágyó műkedvelők vitatható hatással szórakoztatják az össze­gyűlt népet. Nagyon vigyázzunk! Mi kisebbség vagyunk, az állam nem csinál nekünk szeminári­umot, valószínűleg tanítóképzőt se, gimnáziumot se, ha társa­dalmi úton nem igazoljuk ma­gunkat, nem bizonyítjuk képes­ségünket és jogainkat az életre. A hivatalos támogatás a birtokon belülieknek jár, mint ahogy köl­csönt sem kaphat, aki nincstelen szegélyemben Látszólag ke­gyetlen „kapitalista“ törvény ez, de élet­törvény és ha jobban a mélyére nézünk a dolognak, meg­találjuk benne az igazságot. Tehát társadalmi úton. Ez persze sok mindent jelent. Első­sorban azt, hogy egyetemes ér­deklődést ébresszünk a problé­máink iránt. K. I. Szabjátok magatokat Isten országának távlatához! A mi mozgalmi világnézetünk olyan mint egy gyönyörűséges dóm. Ebben minden tiszta, ebben a dóm­ban zúg az orgona, ebben a dóm­ban mindenki Isten országáért imádkozik, dolgozik. A dóm fölött a láthatatlan titok­zatos Isten. Tudjuk, hogy van és akar valamit a világgal. Azt akarja, hogy a teremtés koronája, az em­ber boldog legyen. Az isteni szán­dék szerint kell, hogy az ember szabad akaratával a Teremtő aka­ratához simuljon. Mit jelent az, ha az ember alkalmazkodik az isteni akarathoz ? Megoldott élet! Isten terve! Mit jelent az, ha eltávolo­dik ? Elrontott élet! Ember terve ! Isteni akarat, hogy itt a földön minden ember részesüljön az anyagi kultúrában. A szociális igazságra való törekvés tehát nem csupán divatos valami, hanem isteni parancs. Minél több ember élvezi az anyagi kultúrát és minél több esetben működünk ily irány­ban közre, annál inkább segítet­tünk megközelíteni az Isten aka­ratát. Istennek boldog emberben telik öröme !

Next