Görög katolikus szemle, 1942. július-december (1. (14.) évfolyam, 22-46. szám)

1942-07-05 / 22. szám

2 A szellemi kultúra terén is tel­jesíteni kell az isteni parancsot. Minden embernek Istentől ráruhá­zott feladata, hogy szellemileg ki­fejlődjék. Minél tanultabb, képzet­tebb az ember, annál jobban ha­sonlít a minden igazságot magába záró Istenhez. Minél több a szel­lemileg fejlett ember és minél fej­lettebbek vagyunk szellemileg, an­nál boldogabbak vagyunk s annál nagyobb bennünk az Isten öröme. Isten erejének kisugárzása a ke­gyelmi kultúra. Isten akarata, hogy részesüljön ebben is minden földi halandó. Ingyen adomány, csak kegyből adja a Teremtő. Ott hordja azt minden ember a lelkében. Minél több embernél van meg s minél több van belőle, annál nagyobb az Isten öröme, mert az az ember, akinek sok van az is­teni kegyelemből az boldog. Ebbe a három tételbe illeszke­dik bele a KÁLÓT mozgalom. Azért születtünk, élünk, dolgozunk, harcolunk, hogy a szellemi, anyagi és kegyelmi kultúrát mindenki számára hozzáférhetővé tegyük. Azonban az Isten akaratával egy nevezőre hozni az emberi szabad akaratot nem könnyű dolog. Ne­velni kell rá az embert. Hol ? A Népfőiskolán! Senki se értse tehát félre a Nép­főiskola létesítésére irányuló erő­feszítéseinket. Népfőiskolánkon nem úrhatnám parasztokat aka­runk nevelni. Ebből az iskolából fognak kikerülni a meg nem al­kuvó, nyílt tekintetű, Istenében és Hazája fennmaradásában, dolgos két kezében rendületlenül bízó, általános és szakműveltségben ki­művelt egész emberek. Az­­új tár­sadalmi rend új arcú emberei. Isten országának mindenre elszánt har­cosai ! Mindenik felekezet lázas gyor­sasággal igyekszik a ma még „senki földjének“ nevezett terüle­ten támaszpontjait kiépíteni. Nap­nap mellett olvassuk az újságok­ban egy-egy új Népfőiskola létesí­tésének, megnyitásának örvende­tes hírét. Csak Hajdúvármegyében 4 Népfőiskoláról tudunk: Hajdú­­hadház, Püspökladány, Hajdú­­böszörmény, Hajdúnánás. Ötödik a mi,Népfőiskolánk Hajdúdorogon. Az elindításához szükséges 30.000 P. Ha egyházfejedelmünk által múlt év december havában elindított gyűjtési akció komolyabb­­ méreteket nem ölt, akkor a görög­­katolikusságnak soha nem lesz Népfőiskolája. Szokjunk hozzá ah­hoz a gondolathoz, hogy intézmé­nyeink úgy lesznek, ha mindnyá­jan erőnk teljes latbavetésével hozzuk meg áldozatunkat. Öt-tíz pengős adományokból a kevés­számú görögkatolikusság nem hoz­hat létre intézményeket.­­ Ha a most folyó gigászi küzde­lemben a népek harcát nézzük, azt látjuk, hogy egyedeiket a nagy nemzeti, vagy nemzetközi felada­taik megoldására állítják be. Né­metország távlata az új világrend kiépítése az egész Európában. A ráállítás ez : Németek ! Szabjátok magatokat a nagy német feladat­hoz ! Te zuhanó bombázó leszel, egy félpercig zuhanni fogsz, ledo­bod a bombát az ellenség közé. Ha lehet visszajössz, ha nem, le­lőnek, elégsz, elpusztulsz. Az nem baj, nemzeti hős leszel, mert elő­segítetted a német nép javát! Ugyanezt látjuk a bolsevikiek­­nél is. Akarjuk a világ forradal­masítását ! Szabjátok bolsevikiek magatokat ehhez a feladathoz ! Te utcai lövész leszel, lesben állsz és amikor jön az ellenség, orozva lelövöd. Elfognak, kivégez­nek, az nem baj. Meghaltál azért, hogy a világ bolsevista legyen ! Nekünk az Isten országának táv­latához kell szabni magunkat. Azt akarja velünk Isten, hogy az Ő akaratát anyagi, szellemi és ke­gyelmi vonatkozásban diadalra vi­gyük. A mi különleges feladatunk ebben az évben a hajdúdorogi Népfőiskola létesítése. Szabjuk magunkat ehhez a feladathoz ! S ami útjában áll bennünk e fel­adat megvalósításának, azt vál­toztassuk át magunkban, vagy vessük ki magunkból, mert más­képpen nem fogunk tudni alkotni. Határozza el mindenik egyház­­község, KÁLÓT egyesület, lel­kész, tanító és egyéb kereső fog­lalkozású görögkatolikus hittest­vérünk, hogy a hajdúdorogi Nép­főiskola elindítására anyagi erejé­nek teljes megfeszítésével teszi meg ajánlatát, ha nem tudná egy összegben befizetni, akkor az aján­lat megtevésekor közölje azt is, hogy hány részletben fogja a be­fizetést teljesíteni. Testvérek! Szabjátok magatokat ehhez a feladathoz ! Áldozatot kell hoznotok a görögkatolikus Népfő­iskoláért ! Mindenki a legtöbbet adja, amit a jelen körülmények között adhat. Nem fog jutni annyi ruhára, élelemre, szórakozásra, vagyon­szerzésre, az nem baj. Ál­dozatot hoztál Krisztus országáért! A világnézeti gyönyörűséges dóm ég felé mutató tornyában vészha­rangot kongatok a nagyothallók számára. „Szabjátok magatokat Krisztus országának távlatához“! GÖRÖGKATOLIKUS SZEMLE 1942. július 5. • • • Leültek mellém mind a hárman, a kályha rózsaszín fényt hintett . . . s az ablakon pár pisla csillag a mély sötétből betekintett. Az ablak alatt egy szekér fut, rajta ül egy hetyke legény — nagyot kurjant.. . felfigyelünk, és a mesét megkezdem én. Csitt! ... s a kisfiam nagy szemében mese­várás fénye ébred, két kisleányom szép haját simogatom és úgy mesélek: — A gonosz farkas bement a házba, és lenyelte szegény nagymamát. . . — Rettenetes s mi történt még ? szegény Piroska! mit csinált ? . . . Mind a hárman felém hajoltak, arcukon égtek a mesék .. . s az álmok lágy, tündér fátyla lezárta fiam két szemét. S így aludtak el mind a hárman, fejük az ölembe hajolt. . . s a tűzbe nézve halkan mondtam: — Eddig volt. . . s csak mese volt. . . Tartally Ilona magyar csak 400 éve van, róm. kath. magyar 1000 éve — addig görög szertartású magyarok 1500 év óta vagyunk. A hivatásos nevelők, hitok­tatók neveljék gyermekeinket, ezt a nevelést az illetékesek vizsgálják felül, nehogy az történjék meg, amit a cikk írója mondott, hogy ő már 6 éve hitoktat, de még egyszer sem vizs­gálták felül. Ha gyermekeink úgy ot­hon, mint az iskolában öntudatos görögkatolikus nevelésben részesül­nek, akkor nem kell félni, hogy ki­alszik a görögkatolicizmus mécsese, hanem lángolni fog és másoknak is világítva mutatni fogja az utat Kelet felé. Ezt kéri a görög katolikus szülők nevében: Torgyán Sándorné 11 Öntudatos görögkatolikus hitoktatást! Örömmel olvastam Ilde Harajda Dezső beregszászi hitoktató cikkét, amelynek minden egyes szava a gö­rög katolikus szülők véleménye is. Mi, görög katolikus szülők, arra a szertartásra igyekszünk nevelni gyer­mekeinket, amelyben bennünket is neveltek, az ősi görög rítusban, de amikor elmegy gyermekünk az isko­lába , ott sok helyen nem is tanít­ják őket görög katolikus hittanra, nem viszik a görög templomba, nem nevelik görög katolikus öntudatra és így nem csoda, hogy ha gyerme­künket a görög templomba akarjuk vinni, akkor „irtózik“ és nem akar menni és ha felnő, szégyenli görög katolikus voltát, igyekszik azt eltit­kolni, sőt mindent megtesz, hogy szertartást változtasson és így lassan­­lassan fogyunk, gyengülünk. Mi szü­lők nagyon kérjük az illetékeseket, hassanak oda, hogy minden iskolá­ban, ahol görög katolikusok vannak, legyen rendszeres görög katolikus hitoktatás, vigyék gyermekeinket saját templomainkba, ott gyónjanak. Ta­nítsák már kis kortól arra, hogy nem szégyen görög katolikusnak lenni, sőt büszkeség, mert amíg protestáns AZ A. C. FILMKRITIKÁJA „Hulló bilincsek.“ A finn „ak­tivisták“ mozgalmának dicsőítése. Néhány bár­ jelenete erkölcsileg ki­fogásolható. „Melyiket szeressem.“ Szóra­koztató vígjáték. Erkölcsi szem­pontból kifogás alá nem esik. „Nevess és szeress.“ Szóra­koztató filmoperett, több kifogásol­ható jelenettel. „Népítélet.“ Izgalmas vadnyu­gati történet, kielégítő erkölcsi meg­oldással. „Viharkapitány.“ Egy felesleges érzéki táncjelenet híjján erkölcsi­leg elfogadható film, izgalmas tö­meg- és harci jelenetekkel a ve­­lencések és a törökök küzdelmei­ről. „Egy kis tévedés.“ A cenzúra csak 16 éven felülieknek engedé­lyezte, de erkölcsi szempontból azoknak sem való. „Tisztítótűz.“ Az ének és zenei rész szépségein épül fel a film: egy emberileg megtévedt tenorista lelki átalakulása és megtisztulása. A drámai mag elejével félreérthe­tő, de a végén kifogástalan a meg­oldás.­­ A révaranyosi iskola egy új tantermének építéséhez folytatóla­gosan járult hozzá a VKM.

Next