Görög katolikus szemle, 1943. január-október (2. (15.). évfolyam, 1-36. szám)

1943-01-03 / 1. szám

1943. január 3. Ftd Szer­ Csernel II. (XV.) évfolyam 1. szám. A MAGYAR GÖRÖG­ KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA TÁRSADALMI ÉS HITBUZGALMI HETILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal. 1 FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ: 8 Előfizetési díj 1 évre: 5 pengő. Hy I, .9, h az 10. "émP°s,af! ° * I dávidházi MEDVIGY ISTVÁN dr. GRÓH ISTVÁN 1 Egyes szám ára 10 fillér Kárpataljai^szerkesztoseg^k­öVflR^állÓCZI^ ­IJESZTENDŐ HAJNALÁN 1943. hajnalán jólesik visz­­szatekinteni a megújult Szemle elmúlt esztendejére. Feledhetet­len optimizmussal kezdtük el akkor a hetilappá átalakult Szemle új évfolyamát. Amikor a többi lapok a békebeli terje­delem feléért felemelt előfizeté­si díjat kívántak előfizetőiktől, mi ugyanakkor a teljes béke­beli terjedelmet megkétszerez­tük s az előfizetési díjat vál­tozatlanul hagytuk. Nem tagadjuk, számításaink­ban ért bennünket az elmúlt év folyamán némi csalódás is. Megháromszoroztuk ugyan ol­vasóink számát, de még min­dig nagyon sokan vannak, akik­hez nem jutottunk el, akiket nem tudtunk belevonni a ma­gyar görögkatolikusság szebb jövőjéért folytatott munkánk sodró áramába, pedig szüksé­günk volna rájuk. S olvasóink között is vannak sokan, akik nem méltányolják eléggé azt a tényt, hogy ilyen alacsony elő­fizetési díj mellett egyetlen fil­lért sem nélkülözhetünk. Az új esztendőben mégis tö­retlen optimizmussal kezdjük a munkát. A lapok ismét feleme­lik az előfizetési díjakat. Mi maradunk a régi mellet. Ellen­ben ismételten appellálunk ked­ves olvasóink belátására s új propagandát kezdünk lapunk érdekében, jól tudjuk azonban, hogy nekünk , a szerkesztőségnek is többet és jobbat kell nyúj­tanunk. Az elmúlt hónapokban szerkesztőségünk egyik-másik tagját más irányú feladatok el­végzése gátolta meg szerkesz­tőségi munkájában. Az új év hajnalán azonban mindenki is­mét a régi helyén áll. De ez nem elég. Új erőkre van szük­ségünk. Munkatársakra, akik­­nek van mondanivalójuk ! Sze­retettel invitáljuk őket. Régi munkatársainkat szere­tettel kérjük a további mun­kára. Kohály Ferenc, Kozma János és a többiek írásai nél­kül ma már el sem lehetne képzelni a Szemlét. Nevük ugyan sehol sem szerepel, de gondolataik fénye minden szá­munkban világít, lelkesedésük tüze minden alkalommal szent lel­esedésre hevít. Az egész magyar görögkatolikus társada­lom nevében mondunk érte őszinte köszönetet. Újesztendő hajnala. . . Új lehetőségek felvirradása. . . Az az érzésünk, mintha a magyar görögkatolikusság szebb és­­ boldogabb jövőjéért folytatandó harcban társadalmi téren egye­dül maradtunk volna. Annál nagyobb lelkesedéssel, annál szentebb elszántsággal, emeljük magasra a zászlót! És szent fogadással ígérjük : nem nyug­szunk, míg győzelemre nem visszük! P. Gy. VALLÁS ÉS A HIT A FELNŐTT EMBER ÉLETÉBEN A vallás nem más, mint Isten megismerése és akaratának telje­sítése. Isten akaratát a hit útján tudjuk meg, mert a hit nem egyéb, mint Isten kinyilatkoztatásának el­fogadása. Azért az ember, aki életét ren­desen kívánja berendezni, aki földi sörök boldogságát biztosítani akarja, feltétlenül a vallás és a hit alap­ján rendezi azt be. Isten akarata törvény, azért a cselekedet Isten törvénye szerint való véghezvitele biztosítja számára Isten kegyelmét. A hit, a vallás kapcsol minket össze Istennel. 1. A vallás legelső szerepe az, hogy bizonyságot tesz az ember méltóságáról. Vallása ugyanis csak az embernek van, miért is ő ki­válóbb, mint a többi földi lény. Csak az ember képes felismerni az ő jóságos Teremtőjét és biza­lommal, hódolattal imádni őt. És ezért az ember legtökélete­sebb kincse a vallás. 2. Egyedül a vallás képes ki­alakítani az emberben biztos, szik­laszilárd világnézetet, csak a val­lás adhat részünkre biztos fele­letet a lét legnagyobb kérdéseire. Csak a vallás tud biztosítani min­ket arról, hogy érdemes élni. A szerencsés jólétben megment az elbizakodástól: „a jó napon ne feledkezzél meg a rosszakról,“ (Zsolt. 11—27.); a bajban a két­ségbeeséstől: „Boldog az az em­ber, aki őbenne remél,“ (Zsolt 33 a) mert „az sohasem csalódik.“ Erőt ad a kisértésben, kitartást a munkában, igyekvést a cél el­érésében, mert a mindenkor cse­lekvő Isten példája az embert is cselekvésre ösztönzi. 3. A vallás a földi jólét bizto­sítéka is. Az emberek mind boldogok akar­nak lenni. Pénzben, gazdagságban, szép­ségben, hírnévben, jólétben keresik azt. A vallás tanít meg minket arra, hogy ezek bizony nem az igazi boldogságra vezetnek. Mit mond a költő: „Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? Hir? Gyönyör? Legyen bár mint özön, A telhetetlen elmerülhet benne S nem fogja tudni, hogy van szívöröm (Vörösmarty: Merengőhöz.) Mert boldog csak az lehet, „Ki szívben jó, lélekben néma volt, Ki életszomját el nem égeté Kit gőg, mohó vágy, fény el nem varázsolt, Földi honát csak olyan lelhető.“ (u. o.) Igen, „ki szívben jó s lélekben nemes volt“, az lehet boldog. — De mi teszi az ember szívét jóvá, mi a lelkét nemessé, ha nem az Isten s a vele való kapocs, a vallás.“ Akinek szolgálata királyi öröm, kinek szolgálata földi bol­dogságunk záloga is. „Keressétek először az Isten or­szágát és az ő igazságait, s a többi mind hozzáadatik nektek.“ (M. T. 6, 33.) Íme a vallás a földi boldogság kulcsa: 4. A vallás megtanít ar­­r, hogy minden ajándék felölről jön , a Világosság Atyjától, de csak az igazi, törekvő élet árán. A köny­­nyelmű lustaságot eleve kizárja az ember életéből. Az Isten tíz parancsa, az Egy­ház öt parancsa, a három isteni erény : a hit, remény, szeretet, a négy sarkalatos erény, az igazsá­gosság, bölcsesség, mértékletesség lelki erősség — azok az erők, melyeket világító fáklyaként maga­ a Teremtő adott nekünk. Ha ezek fényénél járunk, ön­magunkon fogjuk tapasztalni, hogy nem, járunk sötétségben, — mert az Úr, az Út, az Igazság és az Élet. (J. 24­6.) Ami vonatkozik az egyénre, az áll a közre is, mert családok, né­pek, államok csak az ő világos­sága fényénél járhatják a boldog­ság útját. 5. A vallás tanít meg minket arra a szent egyszerűségre és alá­zatosságra, mely nélkül földi bol­dogság nem is lehet.

Next