Szeretet, 1927 (5. évfolyam, 4. szám)

1927-02-25 / 4. szám

V. évfolyam, 4. szám. І92І. február 25. és 25-ikén. szerkesztő Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos: BERTÓK BÉLA ref. lelkész, püspök Munkács, Kossuth utca 15. sz. Főmunkatársak: Bácsy Gyula, Isaák Imre, Peleskey Sándor, Péter Mihály, Sörös Béla, Szabó Béla. Megjelenik minden hónap 10. Kéziratok és adományok a címére küldendők: Perselyek. A Debrecenben megjelenő „Vasárnap" című lapból olvasom, hogy Debrecenben va­laki, sok csinos kis perselyt ajándékozott az I. számú paróchiális körnek, amelyek min­­denikére ez van felírva: Éheztem és enni ad­tatok". Már sok debreceni református család­ban ott van a szegények parochiális perselye, ez a kedves, néma, de hathatós szavú pré­dikátor. Valami kedves melegség csap meg e so­rokból és arra gondolok, hogy én is talál­koztam már ilyen kis perselyekkel. Csakhogy nem Debrecenben, — én nem mehetek oda — hanem a Kárpátalján. Egy pici kis egyházat látogattam meg decemberben. Ott találkoztam sok ilyen kicsi persellyel. Egyikre az volt felírva: „Vasárnapi iskola", másikra: „Missió", harmadikra: „Sze­gények" stb. Amint mosolyogva forgatom a súlyos kis perselyeket és megérezte a lelkipásztor, hogy azok a szívemet simogatják, elmondta, hogy az ő vasárnapi iskolájában minden gyermek­nek van perselye. Ezek tanítják meg arra őket, hogy ne csak takarékoskodjanak, de öntudatosan osszák is be úgy a pénzüket, hogy valami Istent is szolgálja belőle. Ilyen perselyes módon abban az alig 300 lelket számláló kis egyházban az 1926. évben 700 érit hoztak be gyerekek vasárnapi iskolai célokra. Jó lenne e felett egy kicsit gondolkozni! Egy kárpátaljai kis faluban és a nagy Debrecenben, térben egymástól távol, . . . egy­mástól függetlenül és egy időben, hogyan válhatott tetté ugyanaz a gondolat? Úgy, hogy ugyanaz az Isten, ugyanaz a Krisztus, ugyanaz a Szentlélek és ugyanaz a szentek közösségének minden gondolata és minden törekvése. Itt és ott egyformán érezzük, hogy a múltban csak takarékosságra szoktattuk — ha ugyan szoktattuk arra is, —­ gyermekeinket. Spórolj! Ha két fillér jövedelmed van, csak az egyiket költsd el, a másikat tedd el. Ez volt a jelszó. Utána pont és semmi más. Ha templomkéregető vagy koldus jött, talán nem kergettük el, de nem is mentünk elébe. Ön­ként nem kerestük fel a nyomorúságot, nem segítettünk rajta, arra pedig épen nem gon­doltunk, hogy megelőzzük. A nevelés csak az „én"-ért és a legtel­jesebb anyagiasság és önzés jegyében folyt. Ha egy-egy vérszegény ideált adtunk is gyermekeinknek az anyagi javakkal való sá­fárkodásra nézve, magasabb célkitűzésünk nem volt. Áldozni másokért, önkéntes áldo­zatot hozni Istenért nem tanultunk és nem tanítottunk. Annyival inkább nem tanultunk meg és nem tanítottuk meg azt, hogy éle­tünk és mindenünk ember testvéreinknek és Istennek örömmel, boldogan odaadott élő ál­dozat legyen. Pedig a Krisztus az volt: áldozat! De mi nem a Krisztusra néztünk, hanem a világra, amely nem akar áldozat lenni, el­lenben mindenkit áldozatul akar ejteni. A világ királyának, pénz őfelségének a felesége „Hiúság asszony", hogy a látszatott megőrizze, a formáját megtartotta ugyan az áldozatnak, mert hiszen az ördög megadja a formáját mindennek, de ebben a formában nincs lélek, csak divat, Így aztán a legtöbb ember áldozata lé­­leknélküli, divatos áldozat lett, amely valami hiúsági érzést elégít ki, vagy valakit, vagy va­lamit önző énje bűvkörébe akar vonni, még­pedig a legtöbbször olyan formában és olyan eszközökkel, hogy akit illet, ég a szégyentől, hogy el kell fogadnia. Az ébredő keresztyénség mindenütt érzi, hogy amellett a sok alsóbbrendű szükség mel­lett, amellyel eddig megtanult kielégíteni, sok felsőbbrendű szükség van, amely életét és pénzét igényeli. Alázattal hajlék meg azelőtt a meglátás előtt. Alázattal, önként adja magát és min­denét oda az Istennek. Itt van Uram az éle-

Next