Zsidó Néplap, 1920. március-június (1. évfolyam, 1-14. szám)

1920-03-11 / 1. szám

I évfolyam. Uzshorod­ (Ungvár, 5680. Adar hó 21 ) 1920 március 11. 1 szám ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKA­­S GAZDASÁGI HETILAP E.ŐF­IETÉSI ARA­K : Főszerkesztő: Szerkesztőség és kiadóhivatal Szécheny­i-tér 7. E|"’“ felóÜJÍTS ” 10 *•_________________Dr. JUSZKOVITS MÓR._________________Megjelenik minden hét csil­órs­ ikjén. Olvasóinkhoz! " ■ Szét­ vagyunk szórva. Vezetőink nin­csenek Nem ismerjük egymás véleményét, érdekét Évszázados intézményeink leron­gyolódnak, újakat rém építünk. Az assi­­fil­áció pusztítja sorainkat összetartásunk nincs s ki vagyunk kapcsolva a világ zsi­dóságának eseményeiből. Zsidóságunk letargikus álomban alszik! Minden zsidó ház ajtaján kopogunk tehát : Ébredjetek ! A világ zsidósága ki­vívta szabadságát! Zsidó zászló leng Jeru­zsálem falain ! Fogadjátok szeretettel lapunkat, mely minden n?Ten‘ ,o.7 Lvin az egész világon szétszór: testvein ki ó.L a zsidóság nemzeti ujjáébredéséről, óhonunk kiépi­­téséről. ,, Össwtörő kapcsa akarunk lenni je­gyein'' zsidóságán­ak. közvetítője egymás ' gon^'^Urfftm. .Törekvése -»k és vágyainak és ezek folytán kifejezője viselője az egész zsidóság akaratának. Lapunk címe : a programmja Nem magunknak csináljuk tehát a lapot, hanem tekintse azt minden fajtestvérünk a sajt­ lapjainak, mely minden irányú, a zsij&*\. gunkat érdeklő kérdés megvitatása,» ren­­delkezésre áll. Mindent feljl­k, a mi olvasóinkat érdekli, de si-ko sorban zsidó - tartzfi­ilit és gazdasági lapot Politikai szempontból a zsidóság szer­vezkedésén fogunk munkálkodni, hogy legyesült erővel kivívjuk azt a helyet, mely minket számarányunk, szolgálataink és ál­dozatainak alapján megillet. Társadalmi és kulturális tekintetben, a Thora alapján állva, a tudományt ter­jeszteni, olvasóinkat a zsidóság történelmé­­vel, irodalmával megismertetni, a mester­séges válaszfalakat lerombolni és a társa­dalmi érintkezést és összetartást emelni akarjuk Gazdasági rovatunk a zsidóság gaz­dasági érdekei felett őrködik és új megél­hetési forrásokat keres. Békés­­ egyetértésben és szeretetben élünk más ,vallású és nemzetiségű polgár­társainkéi?]. Működésünk e polgártársainkra is csak hasznos lehet. A fennálló szívélyes viszonyt fokozni, az ellentétek szitását mér­sékelni a köz érdekében kötelességünk. Becsülés és szeretettel kívánunk né­pünk részére kivívni, szeretettel közele­sedünk tehát más vallási­ és­ nemzetiségű polgártársainkhoz Nem kérünk kedvezést, csak igazsá­got,­ ezért azonban írn^g^^srrte^l küz­deni fogunk. Mindezekhez gatás­­t Lapunk programmja. Mikor huszonkét évvel ezelőtt Herzi Tivadar, az első zsidó, zs­idó sajtóorgánumot u nak indította, programmját a következő rövid, de velős szavakba állapította meg: „Hetilapunk zsidó Lap. Fölvesszük ezt a nevet, amellyel becsmérelni akarnak ben­nünket, hogy megbecsült és tisztelt névvé avassuk.“* Az események beigazolták,, hogy vállalkozása sikerült Nyugateurópában és Amerikában : az igazi kultúra honaiban a zsidó név megtisztult az állatias gyűlölet ,* szánalmas tudatlanság által reá szórt szennytől. A világ leghatalmasabb és leg­nemesebb nemzetei a zsidó nép kívánságát, hogy mint s­zabad nép élhessen a világ nemzetei között, jogosuk­ nyilvánította és minden tíken vannak, hogy jóvá­tegyék a zsidó néppel szemb­e évezredek ótkl elkövetett igazságtalanságokat és hogy most visszaadj­ák a hazát! A népnek igaz­ságtalanul elrabolt hazajat. így van ez ott az igazságért és az emberi haladásért küzdi népe­k táborában. Lapunkra, fájdalom, itt még ugyan­azon misszió v­s. "velyet a huszonkét évvel ezelőtt megindítón legelső zsidó heti­lap oly sikeresen betöltött. Mi is becsülést és tiszteletet akarunk a bennünket nem is­­merőknél és ha kell, kicsikarni azoknál, kik bennünket szándékosan beszennyezni akarnak és ami a legégetőbben szükséges, igyekezni fogunk a zsidó glóriás múltat és a legszebb színekben felénk sugárzó jövőt, népünk történelmét nem ismerő és kultú­ráját nem értő testvéreink e ott föltárni, hogy öntudatra éberedve szívük mélyén lappangó testvéri együttérzést hatalmas lángra lobb­intsük, hogy mindnyájan a zsidó­ság és fajuk iránt érzett izzó szeretetben az egész világ zsidóságával egyesüljenek.. Lapunk a szegények, gyengék és az ifjaké leszen és mindazoké, akik külső kény­szertől­­ menten visszatértek, vagy vissza akarnak térni nemzetükhöz és segíteni akar­nak bennünket nemzeti életünkért és évez­redes kultúránkért vivett küzdelmünkben­, s­e merjen azonban senki sem bennünket azzal vádolni, hogy felélesztjük a zsidóság, kebelében az osztálygyűlöletet, mikor gyenge és szegény testvéreinkért síkra szádunk. Sorainkban nem­­elforgatok, hanem szellemi ór­­ások és­­a tudomány és haladás fenkölt papjai az eszme melyért harcolunk az örökké halhatatlan ig­azságszülöttre,nagys szép, mert elnyom­óink annak megbocsétva, a hóhé jegyé­ben akarja a zs­dókérdést megold­ni Méltán érdemes tehát, hogy nemesen gondolkodó emberek - keresmények, moha­medánok vagy zsidók lelkesüljenek ér­­te. Lapunk Ru­zinszkó összzsidóságán­ak érdekei és jogainak sértetlensége, fölött őrködni fog. Fegyver lesz és pedig tiszta, szi­p­őtlen fegyver a zsidóság ellenségeivel szemben felekezeti különbség­ nélkül. Azo­nban ne vágja senki sem tőlünk, hogy a gyűlölködés és felekezeti izgatás posványában élősködő uszító lapok nívójára sülyedjünk, avagy hogy minden zsidó cseleked­­tét magasztal­juk. Egy szigorú, de objektív önkritika a zsidóságnak csak kívánatos lehet Mert az elfogulatlan kritika lerombol ugyan roska­­dozót, további életre és fejlődésre képtelent, de helyébe új életet fakasztó nagyot eget, ostromló eszméket teremt. A zsidó politikai és gazdasági kérdé­­sek megvitatásán kívül lapunkat az ó és új zsidó irodalom és a művészet ism­ertet­sének és terjesztésének szenteljük. Felt­árjuk ide­gen szellemben nevelkedett ifjúságunk előtt a zsidó szel­lere örökért­ék­ű kincs­it. Igye­kezni fogunk serdülő ifjúságunknak mind­­azt pótolni, amit a régi zsidótlan zsidó­­iskolák és aszimiláns nevelési rendszer elmulasztott és minden erőnkkel küzdeni fogunk, hogy a megváltozott politikai vi­szonyoknak megfelelően a jövő zsidó gene­rációnak az ú­i zsidó széllemtől és erkölcs­től áthatott iskolákat biztosítsunk. Nagy vonásokban ez a mi programunk és minden zsieló, akinek zsidósága nem­csak megszokás Vagy szülők iránti kegye­let, hanem maga az élet egy ősidőktől mű­ködő és örökteremtő erő megnyilvánulása bennünket ezen óriási erőmegfeszítést igény­lő munkában támogatni fog. A hosszú, borzalmasan sötét gonosz­­éjszakánk múlófélben van és jövőnk egén a szabadság hajnali csillaga ragyog. Mán­ként fél testvérek, zúzátok széjjel gettó lé­lek rabláncaitokat, nyújtsatok nekünk ke­zet, hogy újraépítsük Izrael, pogánykezek rombadöntötte szentélyét. xirom Egy szám ára 80 fillér. Te Cion! Te, aki nagy­ lelkeket táplálsz, te ősi zsidó­ország, ahol erő érett és vidámság virágzott; ti nagy sziklák, ti nevető szőllők, ti termékeny me­zők, hol egykoron apáink teli tüdővel szívtak friss levegőt. Te, idegeneknek is mint egykor az ábra­­hám­i sátor — nyitott kapu, Te édes és oly csoda­szép ország én édes országom, melyet önlelkem­­mel szeretek, a zsidó nép földje, melynek mélye­ben törzsemnek gyökerei kúsznak, melyből forrás­­ként tyigyog Istenemnek kegye és szavaim ereje, melyben ősidők­­óta székel költészetem múzsája : Te, ki örök rejytélyként állsz, előttem magá­nos óráimban, a Te hallgatagon haragvó, néma hegyeidén most halk nesz sem­ hangzik .

Next