Zsidó Néplap, 1920. július-december (1. évfolyam, 15-36. szám)

1920-07-02 / 15. szám

ELŐFIZETÉSI ÁR/I.K : Égész évre............10 K II Negyedévre...............13 K Félévre....................25 K || 1 szám...................... 1 K lEBerzs-szálon. I. évfolyam Uzshorod (Ungvár,1 5680. Thamusz hó 16.) 1920. július 2. 15. számi ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HETILAP. Főszerkesztő : Dr. JUSZKOVITS MÓR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Széchhenyi-tér . Megjelenik minden hét péntekjén. HERZL: Mi jitén et rosi Majim v’éni m'kor dimaot v'evke jomam v'lajla &1 ehal'Ie Bat Ami. Az évezredes zsidó nép négy galatjában, imidőn rabszolga élete már elviselhetetlen­­volt, mindig volt egy férfi, aki a szabadság Leszméjétől áthatva, kiváltotta szenvedő test­véreit az exiliumból. így váltotta ki Mózes a zsidó népet az egyiptomi gailíból­ és így ■karta kiváltani Herzi a jelenlegi 2000 éves ■iaspórából. Mint annak idején Mózes, aki Pharao házában nevelkedett, csak akkor ébredt tud­tára zsidó mivoltának, midőn látta, hogy „Joch Mi­ári maho Ioeh­low,egy egyiptomi ember egy hébert bántalmazott. Herzi az assimilansban, a zsidó népi és vallási élet­től távol álló férfiúban is a Dreyfus-affér lobbantotta lángra zsidó érzését. Attól a pillanattól kezdve nemes lel­kének minden energiájával a zsidó nép fel­szabadítására vetette magát. Mint a szerető anya nem ismer fáradságot beteg gyerme­kének ápolásában, úgy nem ismert fárad­ságot Herzl sem beteg nemzetének gyógyí­tásában. A bécsi újságok ünnepelt novellistája s népe rabszolgája lett. Önzetlen harcosa egy f­eljövendő szebb jövőnek, melyet ő már nem­­ láthatott. A próféták szelleme áthatotta és új működési körbe "szólitotta, ahol az ide­gesítő rosszakarattal és félreismeréssel kel­lett megvívnia. Gyakran kellett hallania a „mi szamb­a L’isch?“ gonoszízű kérdést. De ő törhetetlenül haladt kitűzött célja felé. A skepticizmussal és iróniával fogadott terve és eszméje, melyet annyi gonddal és szeretettel bevetett, utópisztikus látszata da­cára lassan csírázni kezdett és a néplélekbe eltörölhetetlen nyomokat vésett. A nagyhatalmakkal folytatott kisebb nagyobb sikerű tárgyalásai politikai fak­torrá, diplomatává predesztinálták és már­­már úgy­ látszott, hogy merész álma, mely a zsidó nép elnyomott rétegeiben mindin­kább nagyobb és nagyobb tért hódított a megvalósulás stádiumába kerül, midőn egy forró júliusi napon (Tamáz hó 20-án) a zsidó népért való küzdelmében szerzett szívbaja ledöntötte a sudár fenyőt és „im eskachéch Jerusolájim tiskah Jemini“, szá­radjon le a jobbom, ha elfelejtlek Jeru­zsálem — kiáltással kilehelte nemes lelkét.­­ ’ A nap egy pillanatra elsötétült. . . A­ zsidó lelket földrengésszerű meg­rázkódtatás érte. .. A világ kereke meg állani látszott.. . Herzi meghalt! Mi lesz most velünk, kérdezték a zsidó nép ezrei ? Ki egyengeti nekünk tovább is az utat Erec Izráelba ? És Izrael népe gyászba borult. Ám a­ tol mód szerint a szent emberek­ szelleme a nép között marad. Herzla meg-­ halt, de szelleme, fenkölt eszméje halha­tatlan maradt. Halála után műve tovább élt. A zsidó nép felszabadításának eszméje a legtávolabb világrészekbe is elhatolt. Az elnyomott zsidó nép Herzi eszméjétől új életreményt, új bizalmat merített. Az eszme, mely Herzi életében még utópiának látszott most már a megvalósulás jellegét viselte magán. Követői, áthatva páratlan akarata és energiájától elosztották maguk között a szerepeket. A praktikus cionizmus virág­zóbbnál virágzóbb gyarmatokat teremtett, a kulturcionizmus egy ifjú zsidóságot ne­velt, mely magasan hordozza válla felett a zsidó népeszme magasztos jelszavát. És a politikai cionizmus megérlelte a cionista programmot. Herzi álma a san­remoi határozatta­l a­ valóság stádiumába lépett. Meg­­letődéssel­­ gondolunk nagy vezérünkre, aki mint Mó-­­zes, nem mehetett be az ígéret földjére.­ Nem áldozhatunk jobban emlékének, mintha Palesztina újjáépítésében tovább is­ minden erőnkkel kivesszük részünket. Ugye legyen J­udi jehudi.­­ Megemlékezés Herzlről. 44 éves korában halt meg Herzl Tivadar, telve szorgalommal, lelkesedéssel, népének hagyva lelkét, melyért mindenét feláldozta: családját, sze­rencséjét, életét. Voltak Herzlnek híres előhirnökei, de ezeknek egyike sem látott úgy a zsidó tömegek lelkébe mint ő. Herzl értette a módját annak, hogyan kell egy új eszmét a tömeggel megismertetni, megked­velni. Költői utópisztikus mesét irt a zsidó népnek, mely szinte lázba hozta az egész zsidóságot. Nagy művét", következőkép­p­ fejezi be: „Ha akarjátok, úgy nem lesz mese!É s a nép akart! A nép, me­lyet a próféta reményt nyújtó szava hipnotizált, altáradva a szenvedéstől és a 2000 éves iga bur­kolásától, bebizonyította, hogy ez többé nem mese! Herzi Tivadar Budapesten 1860- május 2 án 5020. nyár 10.) született. Szülei nemsokára Bécs­­ben telepedtek le, ahol Herzl tanulmányait végezte. Jogi tanulmányainak befejeztével az újság és dráma írásnak szenteli magát. 1889-ben megnősül, házas­ságából 3 gyermek örvendeztette meg. 1891 ben a bécsi „Neue Freie Pressernek párisi tudósítója ”t, ahol 1895-ig tartózkodik. Ebbe az időbe esik Dreyfus-ügy, melynek hullámai szenvedéllyel ölték be az egész világot. Herzi, az assimiláns adó, a híres író, a szellemes nagyvilági ember a Dreyfus port gyorsan megértette. Megértette, hogy hiábavaló a zsidók törekvése az assimilálódásra, a zsidó úgy is csak zsidó marad. Nem ábrándo­zott többé arról, hogy a zsidósággal felhagyjon társadalmi positiók elérése végett. Elzárkózva szo­bájába, izolálva a világtól, magasztos eszméje su­gallatát követve, megírta a „Judenstaat“ ot. A zsidó nép öntudatra ébredése már akkori­ban amúgy is folyamatban volt, ő csak előse­gítette azt. 1789-ben, midőn a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjének diadalával minden megvál­tozott. A gettó falai leomlottak ugyan, a zsidó nép felszabadult, a sárga foltot azonban tovább is viselte. A felszabadított zsidók, első­sorban a fran­cia zsidók, igyekeztek származásukat megtagadni s országuk jó polgáraivá lenni, ami részben, sike­rült is nekik. A nép azonban, amely szabadságot és egyenlőséget hirdetett, még­sem volt hajlandó a zsidókat egyenlőeknek elismerni s idegen elem­nek —­ külön nemzetiségnek tartotta őket. Hosszú ideig a zsidóság nem látta be helyzetének fonák­ságát s csak mikor már nagyon éreztetni kezdték velük idegen voltukat, látták be, hogy az assimi­­láció nem más, mint a szolgaság, a megalázko­­dottság egy fajtája. Belátták, hogy az az állandó meggörnyedés nem fog jóra vezetni, lerázták tehát az assimiláció által reájuk erőszakolt igát s fel­emelt fővel léptek az emberek színe elé. Megér­tették, hogy saját nemzetükhöz kell hűnek lenniük, nem pedig más teljesen idegen népek szolgálatába állítani minden tehetségüket, hogy ahhoz a nép­hez kell visszatérniük, melynek szívesen látott igazi fiai. Ha voltak egyesek, akik azt hitték, hogy a felszabadulás által a zsidó nép bele fog olvadni­­ a befogadó népekbe, úgy ezek erősen csalatkoz­­­tak, mert a zsidók az emancipáció után a többi népektől megtanulták, hogy nekik is a saját népi kötelességüket kell teljesíteniük. Herzl ebben az időben kezdte meg műkö­­dését. Mindenfelé eljárt, hogy az eszme* fűrdélÉl Mesélt a zsidóknak harcokról, üldöztetifesekről, 2000 éves galuth­ról, beszélt egy szép Verszá^, mely a zsidók tulajdonát képezi, termé­keny szási földekről, szép nyájakról, a föld felelevenítő in­sáról; azoknak szólott, akik még mindig a gett sötét sikátorai között vegetáltak. Mesélt a t­i édess zengz­etes nyelvünkről, az iskolákról, ahol a gyer­­mekek majd szabadon tanulhatnak s még sok­ mindenféle szépről és jóról. És amikor a hallgatók szemei fénnyel, füleim csodálatos zenével teltek meg, akkor mondta ne­l­kik: „És ha akarjátok, nem mese!" Azonban Herzlnek alig volt ideje azt az óriás­i művet vezetni s fejleszteni, melynek alapjait ő rakta­­ le, a hálát elragadta fiatalon munkatársai köréből, kik az általa megkezdett munkát hiven tovább folytatták. A jóakarat, az önfeláldozás nem hiusul m­eg, de Herzl itt nem létét látni és érezni lehet min­denütt, azonban a lankadatlan szorgalommal foly­tatott munka igy is szép eredményeket mutathat fel s mindnyájunknak vállvetve kell dolgoznunk a nagy és szent cél elérésére. Herzl emléke örökké élni fog, ameddig csak­­ egy zsidó lesz a föld színén­ szám­ára­­ korona.

Next