Zsidó Néplap, 1921. január (2. évfolyam, 37-40. szám)

1921-01-07 / 37. szám

II. évfolyam. Ujhorod (Ungvár, S'Tnr:^») 1921 január 7. 37. század Egész évre F­élévre. . ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HETILAP. ELŐFIZETÉSI ÁR. . 80 K II Negyedévre ... 20 K . 40 K ij Egyes szám . . . 150 K Főszerkesztő: Dr. JUSZKOVITS MÓR. Szerkesztőség és kiadóhivatal Day­ka Gábor-u.­ Megjelenik minden hét péntekjén.’ » A Keren Hajessod kiáltványa a világ összzsidóságához! A Palesztina feletti mandátum­nak most kell jogos népi ténnyé ala­­kulnia. A tett ideje elérkezett és az egész zsidó népnek, a zsidó nép minden osztályának bármilyen nézetű legyen is, össze kell gyűjtenie alkotó erejét, hogy megoldja azon feladatot, amelyet a világ reája szabót a zsidó nemzeti otthon felépítését. Hatalmas kiterjedésű eszközöket követel e­zen munka. Ezek megteremtésére ala­kították meg a Keren Hajeszod-ot a Palesztina telepítési alapot. Egy direktórium lett választva, amelynek feladata lesz, hivatásos szakembe­rekkel egy systematikus terv elké­szítése és keresztül vitelének a biz­tosítása. A direktórium mellett van egy gazdasági tanács, amely gazda­sági praxissal bíró egyénekből áll. Ezen gazdasági tanács (Economic Council) feladatává tette, minden tervezett válalko­zás felülvizsgálását, keresztülvitelének végrehajtását és végül az alap közigazgatásának szak­értő tanáccsal való ellátását. A Keren Hajeszod munkájának kezdete hatal­mas de, egyúttal tragikus pillanat. A népek tanácsa a zsidó népnek Palesztinához való történeti kapcso­latát elismerte és a palesztinai man­dátumot Nagybritánnia vette át. Pa­lesztina kormányzásával egy állam­férfi lett megbízva, aki mint a köz­­igazgatás, feje, biztos kezességgel szolgál Nagybritániának. Ugyanekkor Keleteurópában a zsidóság kéthar­madrésze elviselhetetlen üldözteté­seknek lett kitéve. Kifosztották, ki­raboltak, otthonukból kikergették, megölték a zsidók egy részét és ami évszázadokkal ezelőtt sem történt meg az, most keleten játszódott le, ahol kegyetlenül egész községek zsidóit mészárolták le. A zsidó nem­zeti érzés újjászületésével, hatalmas munka előtt áll a zsidó nép, vére­sen és megcsonkítva, csak egyik kezével dolgozhat, mert másik ke­zében fegyvert kell tartania, amely­­lyel a megsemmisítésére törekvő kérlelhetetlen támadások ellen kell védekeznie. A legvégső, fáradságot nem ismerő munkára lett az össz­­zsidóság fölhíva, amelyre a világon élő zsidóságnak bármilyen osztály­hoz is tartozón, csak egy válassza lehet: »Építsék fel a zsidó otthont!« ! A Keren Hajessád célja a min­dig növekvő zsidó tömegek beván­dorlását sygmatikus és gazdaságos alapon az ott élő zsidók áldására, és az ott élő nem zsidók jólétére, elősegíteni. Ez a terv megoldható, mert Palesztinának milliók számára van befogadóképessége. Ezer és ezer zsidó áll az ország kapuja előtt Adjatok eszközöket, hogy a pro­duktív munka lehetőségeit megte­remtsük és akkor ők özönleni fognak az országba. Palesztina megkultiválását a Ke­ren Hajessod foglalja magában. Szer­vezete rugalmas és a vállalkozások bármelyik fajára berendezhető. A Keren Hajessod a magánkezdemé­nyezést bátorítani fogja, a rog a szo­ciális igazságosság a nemzeti jólét próbakövének helyt fog állani. A húsz évszázad óta sóvárgott sorsdöntő óra elérkezett. Nem fog még egyszer érettünk és gyermekeink gyermekeiért visszatérni. Ez a felhí­vás a munkának a kezdetét jelenti, hogy a zsidó név méltó visszhangját Israelben, az összszidóságnál föléb­resszük. Nem alamizsnákra, nem jó­tékonysági adományokra van szük­ség. A rendkívüli munka, melyet a­­ zsidóságtól követelnek, adó formájú­nak kell lennie, egy nehéz, folytonos szisztematikus önmegadóztatásnak, s mint ahogy a zsidók egyszer beszol­gáltatták a «Maaser»-t. Felhívásunk a zsidó lelkiisme­rethez fordul és egyetlen zsidónak, aki nevére és származására méltó akar lenni, nem szabad, hogy ebből a munkából kivonja magát. Ha a kapu zárva fog maradni, úgy tudjátok meg, hogy ti voltatok azok akik azt becsuktátok. Egész Izrael önfeláldozó munkája fogja csak tudni ezen kapukat kinyitni. Ki­­csukni csak a mi tömegeink fogják, akik már alig várják a megváltás óráját. Ckaim Weizman, Isaak A. Nvidíts eh, Nahum Sokolow, Alfréd Mund, Berthold F eiwel, füllel Zlátopolsky, VladimírJabotlnski,, Josef Cowen, Rotsckild, RedeliffeR. Salanfin I Lapunk mai száma 6 oldal. * Figyerő. Munkácsi képek. A rozoga és ősidők óta rongyos munkácsi bérkocsit a hét soványesztendős gebe erőtlen lomhasággal vonszolta. Hideg ,volt és én fázva húztam fejemet kabátom gallérjába. Egyszerre a Sugár­út elején valami a szemembe ötlött. Eddig Mun­kácsról, azonkívül, hogy zsidó város­nak ismertük sok mindenfelét és épüle­tes és bizony nem nagyon dicséretremél­­tót hallottunk ás most ... egy hatalmas héber nyelvű és héber feliratú cégtábla hirdeti a héber nyelv feltámadást: „Bet azar Eskompti“ stb. Nem fáztam többé. Ősi nyelvünk meghitt figurái meleg hévvel töltöttek el. Most már tovább ke­restem és ime egy kapu fölött egy újabb héber cégtábla vonja magára figyelmemet! Dr. Salomo Spiegel Oredhdin (dr. Spiege Sándor ügyvéd.) Lelki szemeimmel már­ csupán héber feliratú táblákat láttam, egy ősi nagy . . . nem, egy uj zsidó várost,­­ melyben zsidó kultúra, zsidó szellem és­­ zsidó zsidóság honol. Ungvári képek. Egy antiszemita lap ízléses kará­csonyi számában 6—8 oldal hirdetés. Az ungvári orthodox chassid és neológ iz­raeliták antiszemita lapban hirdetnek. Éljen a kereszté­ly-szocializmus! Izraelita test­vérek ébredjetek! Legyetek ébredő szo­cialisták, mert csak a keresztényszocialista szellem él­ antiszemita lapja képes az izraelitákat hathatósan megvédeni. Eddig a következő izraeliták jutat­tak kisebb-nagyobb összegeket a keresz­tény szocialista sajtó­alapra : Szilágyi és Molnár­ Biedermann I. Hamburg, Neumann Samu, Blum Mór, Schönbrunn és Weisz, Gránit-gyár, Mannheimer Juda, Schaffer Izrael, Grosz Rezső, Grünwald Ignácz Balázs Soma, Kain József, Beer Vilmos, Groszmann Herman, Gelb Márton, Sza­badság kávéház (Schwimmer) Az izraelita adakozók névsorát jövő számunkban folytatólagosan közöljük. * Útiköltség Palesztinába. A trieszti Lloyd hajókon Trieszt—Alexandria közti uton az útiköltség I. osztályon 36 font 16 shilling (1 font 314 K), II. osztályon 226 font, III. osztályon 14 font, fedélköz 4 font 16 shilling. Trieszt—Jaffa közt köz­lekedő postahajó az utat 14 nap alatt teszi meg s díjszabása :1. osztály 36 font, II. osztály 27 font, fedélköz 5 font 10 shilling. Alexandriától Jaffáig 24 óráig tart az út és vonaton 1 guinea (kb. 1 font), hajón 2 fontba kerül.

Next