Zsidó Néplap, 1932. július-december (12. évfolyam, 27-52. szám)

1932-07-08 / 27. szám

Novinovéznámky Dovoleny i.r.p. p 12666'fVb. 23.­­. Előfizetési díjak: Egész évre 50 Ki félévre . . 26 K negyedévre 13 Ki Egyes számi Ki Külföldre egész évre 75 Ki o s"5nn b­&n'n XII. évf. 27 szám Szerkesztőség és kiadóhivatal UZ HOROD Kozelouzska u. 13 TELEFON 307. Megjelenik: minden pénteken. a ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETI­LAP FELELŐS SZERKESZTŐ SZERÉNY BÉLA Uzsborots, Munkács, Kassa 1932 Julius 8. „SVOJ K SVÉMU!“ Prágából jelentik: Josta Nagy-Prága városi tanácsának tagja 320 szám alatt beadványt intézett a tanácshoz, melyben indítványozza, hogy Nagy-Prága taná­csa hívja fel a lakosságot arra, hogy P a- l a c­k y mottója szerint a „Svoj k své­­mu“ szerint tartsák magukat. Norbert Adler nagy beszédben kritizálta Josta indítványát, melynek elutasítását kérte. A tanács többséggel elutasította az in­­díványt. Az indítvány mellett többek között a csehszlovák szocialisták is sza­vaztak, míg a kommunisták ellene fog­laltak állást. KIEBRUD­ALJÁK A ZSIDÓ TANULÓKAT A CSEH IS­KOLÁKBÓL. Podk. Rusz minden részéből pana­szok érkeznek, hogy a zsidó tanulókat vagy megbuktatják, vagy pedig eltaná­csolják a cseh iskoláktól. Sőt Munká­cson a városi táborral egy miniszteri rendeletet közöltek, melyben Derer mi­niszter közli, hogy amennyiben Mun­kács városa nem­ járul hozzá a cseh is­kola dologi kiadásaihoz, úgy korlátozni fogják a zsidó és magyar tanulók szá­mát a cseh iskolákban. Minthogy a ma­gyarok magyar iskolába járatják gyer­mekeiket, ez a numerus clauzusz termé­szetesen csak zsidókra vonatkoznék, így hálálják meg a cseh közegek az itteni zsidóság „praktikus“ kulturmunkáját: amikor már nincsen szükség a zsidó ta­nulókra, egyszerűen kitessékelik őket. Mi ezt előre tudtuk s ezért is nemi győz­tük tanácsolni, hogy a zsidók csak hé­ber iskolába adják a gyermekeiket! A ROMÁNIAI ZSIDÓSÁG 3 PÁRTTAL VESZ RÉSZT A PARLAMENTI VÁLASZTÁ­SOKON. Koloszvárról jelentik: A romániai zsi­dóság is szétforgácsolódott és 3 pártban indul a parlamenti választásokba. Az egyik, a legnagyobb, az úgynevezett „Zsi­dó Birodalmi Párt“ (cionisták), a „Szo­cialista Cionista Munkáspárt“ (Zeiré Zion) és a „Román Zsidók Uniója“ (Asszimilánsok). Hogy ez a széttagozó­­dás hasznos vagy ártalmas lesz-e a zsi­dóságra, azt a jövő fogja megmutatni. Egy bizonyos: a zsidó presztízsnek semmi­esetre sem használ. Tulajdonképpen bizonyítéka volna egy mozgalom életképességének, hogy olyan elemek, akiknek az illető mozgal­mat vivő eszmeáramlathoz erkölcsileg és értelmileg semmi közük, mégis e moz­­­oszkjába öltözve igyekeznek előbbre jutni. Azonban zsidó ügyről van szó, és azt megfigyelhettük a századok folyamán, hogy mihelyt zsidók valami­hez kezdenek, ami eredménnyel kecseg­tet, azt rögtön megrohanja az élősdiek h­ada. A szabály valójában az, hogy az élősdiek akkor jelentkeznek egy eszme uszályába, amikor az illető eszme már győzelemre jutot. De a zsidó az kivétel: a zsidók törekvései még a győzelem előtt jutnak a kalózok kezébe, nehogy azok a törekvések valahogy mégis győ­zelemhez jussanak. A cionizmus egy nemzeti mozgalom, múltjánál és származásánál fogva erős vallási gyökerekkel és hagyományokkal. Élesebb elvi kontraszt, mint cionizmus és nemzetközi szociáldemokrácia el sem képzelhető. Mégis azt kell látnunk, hogy a II. Internacionálé zsidó szakosztálya magára öltve a cionista maszkot, igyek­szik belopózni a cionista mozgalomba és pedig teljes sikerrel. Sőt már az is sike­rült neki, hogy vezetői fölénye alá kap­ta az egész mozgalmat. Nem csoda A hivatalos vezetőség mindinkább törek­szik a cionistam­ozgalmiat eredeti céljá­tól eltéríteni, eszmei tartalmától meg­fosztani és ezzel a mozgalom sodró ere­jének megbénulását idézni elő. Egy el­gyengült szervezetben a romlás mikro­bái hamar jelentkeznek. A II. Internacionálé zsidó szakosztá­lya nem­ meri magát nyíltan szociálde­mokratának nevezni. Hanem bujkálva, meglapulva a cionista lobogó alatt, min­denféle gyanús és kétes szavak gőzével igyekszik magát a cionizmust fenntartó zsidó burzsoázia előtt elleplezni. Emlí­­tésreméltó tábora a cionista mozgalom­ban nincs. Választási trükkökkel és szé­delgő jelszavakkal szerzi szavazatait és mandátumait a cionista zsidó polgárság­tól, amelynek járatlanságára és szenti­­mentalizmusára spekulál. „Das Arbei­tende Palestina“, —­­gy nevezik magu­kat Európa és Amerika cionista burzso­áziája előtt. Szóval ,,a dolgozó Paleszti­na“ az ő táboruk. De mivel Palesztiná­ban az angol főbiztos és a jeruzsálemi főmufti is dolgozik, nyilvánvaló, hogy ezek az urak is, az „Arbeitende Palesz­tina“ cégű zsidó szociáldemokrata párt­hoz tartoznak. Ez az oka annak, hogy ez a zsidó szociáldemokrata párt, ez a forradalmi párt, soha egy szóval nem meri érinteni Anglia főbiztosát, annak mélyen zsidóellenes tisztvi­selői karát, az arab jobbágynyúzó feudális nagybirtokosokat és a zsidó vértől pirosló kezű sötét jeruzsále­mi főmuffit. (Nem csoda! Hiszen elvtársak. Azok is „Arbeitende Palesztina.“) Hanem ugyancsak hangosan izgatnak a cioniz­mus és ebben őket is a kitartó zsidó burzsoázia ellen, fenyegetik a Paleszti­nai zsidó polgárságot házaik és földjeik elrablásával és kilátásba helyezik, hogy ki fogják kergetni — no nem az arab í­rakat és papokat vagy az angol tiszt­viselő urakat —, hanem a cionista zsi­dó polgárságot Palesztinából. Azt kell látnunk, hogy az „Arbeiten­de Palestina“, a zsidó szociáledemokra­­ta párt palesztinai lapja, a „Dawar“ pog­romokat helyez kilátásba, ha az ameri­kai cionisták tovább fogják folytatni harcukat Anglia ellen a zsidó jogokért. Nem először. Már többször tapasztal­hattuk, hogy a zsidó szociáldem­okrata párt pogromok kilátásba helyezésével igyekezett terrorizálni a zsidó jogokat védő cionista polgárságot. A „Dawar“, a zsidó szociáldemokrata párt már ren­desen bevezetett kormányzati metódus­nak tartja a palesztinai pogromokat. Azokon nem ütközik meg. Sőt! Dolgo­zik velük. Úgy látszik a zsidó szocialis­ták jól ismerik elvtársaikat az „Arbei­tende Palesztinádban, az angol tisztvi­selő urakat és a klerikus urakat. Az „Arbeitende Palesztina“ szövegű cégtáb­la teljesen elhibázott. A helyes cégszö­vegnek így kellene hangzania: „Eine schöne Gesellschaft“. Dr Seitz Victor: A cionizmus maszkjában A JAPÁNOK ZSIDÓ TEMP­LOMOT ÉPÍTENEK. Japánban, Homionkó szomszédságá­ban állami pénzen templomot építenek 8 vallás­felekezet számára. Ebben a nemzetközi templomban minden vallás­­alapító számára külön Szentély lesz be­rendezve, hogy így a japán ember olyan felekezetben keresse a boldogulását, melyben akarja. A 8 vallás között a zsi­dó is képviselve lesz egy külön Szen­téllyel. Mindenáron önálló Káncsáj! Ha kell a gazdasági helyzet hulláin keresztül, a hit­községek többségének akarata ellenére.-A királyházai hitközség levele szerkesztőnkhöz. - Az önálló Káncsájt mindenáron létesí­teni akaró ungvári hitközségi vezetőség, karöltve Spira munkácsi rabbival, és közvetlen híveivel, ki akarják használni a gazdasági depressziót, mely ráfeküdt a zsidóság lelkére és egy időre harckép­telenné tette a káncsáj ellenzőit s gyor­san, gyorsan, hogy a nép észbe ne kap­jon, megalakítják a Káncsájt. E célból rászabadították az ügynökök egész se­regét a kárpátoroszi hitközségekre, akik pénzzel és fenyegetésekkel igyekeztek

Next