Zsidó Néplap, 1933. január-június (13. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-06 / 1. szám

Nevinovéznámk. | Dovcleny c. r p. 1 p 126661(Vb,23. | Előfizetési díjak, I Egész évre )6 Ke félévre . . 20 Ke negyedévre 13 Ke Egyes szám 1 Ke Külföldre egész évre 75 Ki o w 1 ~ I­S­­í­j­I Szerkesztőség és­­ kiadóhivatal 'ZHOROD czeluzska u. 13 ( TELEFON 307. Megjelenik: minden pénteken.­­ ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASGI HETILAP | FELELŐS SZERKESZTŐ UzshOFCd, MunfíéCS, I(aSSB J'2nn TMD TI I SSEillíY ÉHSL& 1 1933 jaau4r 6 wmmmmmrnmmmm mmmmmmmm wmmámmm i mm 11 wmm 3 <> > mmJíl\ PRÁGA KÖZSÉGI TANÁCSA MEGTAGDJA AZ ILLETŐSÉ­GET A „LENGYEL“ ZSIDÓK­TÓL. Prágából jelentik: A dec. 21- én tartott központi szociálválaszt­­mány elnökségi bizottságában dr. Spacek városi tanácsos közölte ama irányvonalakat, melyek sze­rint idegen állampolgárok illetősé­get kaphatnak. „Külföldiek — mondotta — nem szívesen látott elemei az államnak. Szívesen sza­badulnánk tőlük, ha nem kellene tartani a külföld hasonló megtor­lásától. Mindenesetre szükséges, hogy különbséget tegyünk, váljon gazdaságilag előnyös-e egy-egy idegenek az állampolgárság meg­adása. A döntésnél a nemzetiségi s vallási hovatartozás jön figye­lembe. A vallás kérdése főképpen lengyelországi zsidóknál jön tekin­tetbe, akik ellen a háború alatt a prágai lakosságban éles ellentállás volt észlelhető". Dr Baxa, Nagyprá­ga pogármestere hű maradt önma­gához, íme fenti jelentésével nyíl­tan is izgat a zsidók ellen. A CSEHSZLOVÁKIAI GYÁ­ROSOK SZÖVETSÉGE A ZSI­DÓK ELLEN. Rigából jelentik: A csehszlovákiai gyárosok szövetsége bizalmas körlevelet intézett lettor­szági képviselőihez, melyben fel­szólítják ezeket, hogy ne alkal­mazzanak zsidókat vállalataikban. Amennyiben szükséges volna erre­­vonatkozó információkra, úgy a ri­gai csehszlovák konzulátus kész­séggel áll az érdeklődők rendelke­zésére. Vájjon mit mondanak ehez a gyárszövetség zsidó tagjai? A „KOSICKY KOVINY“ ÉS A TERNOVI ZSIDÓK. A Kassá­ban megjelenő „Kosicky Noviny“ cimű szlovák lap egyik legutóbbi számában szenzációs feltálalással közli a következőket: „Zsidók titkos bolse­vikiek!“ „A ternavai hatóság tudmására jutott, hogy a faluban egy titkos bolseviki szervezet működik, mely rendsze­resen tartja gyűléseit. A megejtett vizsgálat megállapította, hogy a titkos bolseviki szervezet tagjai zsidó­k.“ A K. N. „szenzációs“ híradása nagyon gyanús s úgy hangzik, mintha azt egy bukaresti vagy magyarországi lapból vágták volna ki, ahol a kommunista tény­kedés törvénybe ütköző bűn. Mert a republikában a kommunista szer­vezet legálisan működhet s telje­sen felesleges „titkos“ összejövete­leket tartani. De a zsidó tagokkal is baj lesz. Mert Ternovon vannak ugyan wiznitzi hhaszidok, meg szi­geti hhaszidok, meg cionisták, de a ternovai zsidók semmiesetre sem moszkvai h­aszidok. Miért mondott le a Csi. Cionista vezetőség? Jelentette a Zsidó Néplap, hogy a csi. cionista szövetség ügyvezető választmánya elhatározta, hogy benyújtja lemondását. M­int most értesülünk, a lemondás oka finan­ciális nehézségek. A szövetségnek állítólag 400.000 korona tartozása van s a mindinkább elhatalmasodó frakcióharcok, valamint az egyre gyengülő szevezeti bevételek lehe­hetetenné­ teszik az összeg megfi­zetéséit. A csl­­cionista szövetség helyzete tehát igen szomorú, de en­nek a vezetőség egyedül az oka, mert az úgynevezett ügyvezető vá­lasztmány politikája szülte a frak­ció­harcokat s taktikája okozta azt, hogy a helyi csoportok fokoza­tosan felmondják a szolgálatot... —o— „Angliában nem kérdezik milyen fajú valaki...” London. Az angol alsóház egyik legutóbbi ülés­ein Rodan konzerva­­tívpárti képviselő kérdést intézett a belügyminisztériumhoz, hány ide­gen zsidó kapott beutazási enge­délyt Nagybritaniába s hányan nyertek állampolgárságot 1931 de­cemberétől 1932 decemberéig? ,,Az interpellációra Sir Jonh Gil­mound belügyminiszter kijelentet­te, hogy idegen államok polgárai, akik beutazási engedélyt kérnek Nagybritaniába, vagy pedig angol állampolgárságért folyamodnak, nem kérdeztetnek a zsidó fajhoz tartoznak-e, vagy nem, mert erre vonatkozólag a faji hovatartozás teljesen mellékes. Tragikus lefolyású bombai­erénylet egy palesztinéi kolonistacsalád ellen Tel Avivból jelentik. Dec. 25-én Nahalal kolóniában ismeretlen tet­tesek bombamerényletet követtek el J­a­k­o­b­i kolonista háza ellen, melynek következtében Jakobi és 9 éves kisfia súlyosan megsebe­sültek és néhány napi kínlódás után belehaltak sebeikbe. Az eset az egé­sz országban óriá­si felháborodást keltett. A tettesek minden valószínűség szerint ara­bok, akik az utóbbi időkben állan­dóan terrorizálják a zsidó jisuvot. A két áldozat temetésén majdnem az egész jisuv képviselte magát s az elhangzott gyászbeszédekben az angol rendőrség gyengeségét s különösen a haifai kerület rendőr­ségeinek tehetetlenségét ostorozták. Ez a rendőrség több zsidóellenes merényletet mai napig sem derí­tett fel. A kormány 500 font ster­ling jutalmat tűzött ki azok szá­mára, akik a rendőrséget nyomra­­vezetik. — o— rá ! A revizionisták és az idei kong­­ reSSZUSe — Meer Groszm­an nyilatkozata — Jeruzsálem. Meer Grosszman, a Revizionista Unió alelnöke, aki ezidszerint Palesztinában tartózko­dik, sajtókonferenciát hívott egy­be, melyen leszögezte a Revizionis­ta Unió álláspontját az egyes cio­nista problémákhoz. Többek között élesen bírálta a palesztinai kor­mányzat terv­ét a Legislative Council létesítésére és figyelmez­tette a kormányt, hogy a tervezett törvényhozó testület létesíté­se in­kább zavargásokat, mint békét fog teremteni. A zsidó jisuv — mondotta — mint egy ember harcolni fog az arab többségű törvényhozó testület ellen, bojkottálni fog­ja ennek határozatait s törvé­nyeit nem fogja elismerni. Áttérve a belső cionista ügyek­re, Grossmann kijelentette, hogy a revizionisták mindent elkövetnek, hogy megszerezzék maguknak a kongresszusi többséget, hogy meg­szüntessék az amúgy is illuzáris vegyes Jewis Agencyt s véget ves­senek a munkásszervezet hegemó­niájának a cionissa a szervezetben. " r XIII évi I­­. szám­­ . Az uzshorodi hitköz­ség költségvetésének tárgyalása. ~ F\ gyermektelen főrabbi fizetését felemelték az özvegy rabbiné és Grünwald Josua rabbi fizetését leszállitották­ — F\ költségvetést a fizetésleszállitások dacára csak i­gen kis mértékben csökkentették. — Éles támadás Grünberger H. B. ellen Uzshorod orthodox hitközségé­nek 1933- évi költségvetését, a kép­viselet január 1. és 2-án gyorstal­paló tempóban tárgyalta le s a ter­vezetet nagyjában elfogadta. A költségvetés meghagyta a fő­rabbi fizetését a múlt évi kulcs szerint, mely 30.000 koronát tesz ki s ráadásul még elvállalta a fő­rabbi 3000 koronás váltótartozását. (1932-ben a hitközség beváltotta a főrabbi egy 10.000 koronás celemi tartozását.) Ezzel szemben leszál­lította az özvegy főrabbijm fizeté­sét 12.000 koronáról 10.000 koroná­ra, Grünwald Josua rabbi fizetését pedig 16.000 koronáról 15.000 koro­nára Leszálitották pl. Bley Máj­er da­jen fizetésiért is 1000 koronával, de „Pótlékok“ tételében kártala­nítva lett újabb 3000 koronával. A szükségelet 859.340 kor. A fedezet összege 740.098, így a hiány 119.242 kor., amit kultuszadókkal fedez­nek. A költségvetési vita folyamán a képviselet több tagja éles táma­dást intézett Grünberger H. B. rituális resekuhl ellen, aki a kanc­ájalapszabályok ominózus 6- ik paragrafusával hátbatámadja hitközségek önrendelkezési jogát, így Wolf Henrik megfordította a fegyvert Grünberger H. B. ellen s a következőket vágta a fejéhez: „Grünberger elnök ur azért ka­paszkodik s ragaszkodik ehez a rendőrparagrafushoz, hogy a neki kellemetlen cionistákat kiebrudal­­ja a hitközségből. Azonban a 13. paragrafus világosan megmondja, hogy „Orthodox zsidónak csak az tekintendő, aki gyermekeit h­é­­derbe s jesivákban neveli.“ A 18. paragrafus pedig világosan meghatá­rozza, hogy „Kiközösítendő az a tag aki a rabbik döntését nem respek­tálja.“ Miár pedig Grünberger H. B. ur sem gyermekeit, sem unoká­it nem járatja jesivákba, viszont az ungvári rabbi kérdésben is fü­tyült a huszti meg a többi rabbik döntésére, akik tudvalévően Grün­­wald Josuának ítélték oda az uzs­horodi rabbiszéket. Ezek szerint tehát Grünberger H. B. ur kizárá­sa sokkal indokoltabb. Dr Ml­a r­o­s ugyancsak élesen kikelt H. B. ellen. „Az elnök úr — mondotta — mindennel törődik, csak nem a reszortjával, gazdasági

Next