Zsidó Néplap, 1933. július-december (13. évfolyam, 26-51. szám)

1933-07-07 / 26. szám

a karlschi németek HITLERIsW BARÁTSÁGA_ MIATT PRÁGÁBAN LESZ A­­ XVIII. CIONISTA­­VILÁG­­•­­ KONGRESSZUS. Prágából jelentik: A cionista vi­lágszervezet végrehajtó bizottsága az utolsó pillanatban megváltoztat­ta a kongresszus helyének tervét s a k­onresszust Prágába hívja össze. , M­int ismeretes eredetileg Karlsbad­­ba akarták összehívni a kongresz- azonban­­ Karlsbad városi Ipák és­ polgármiesterének jó szellem­­i ténykedése mi­­végrehajtó bizottság megvál­­a e határozatát. A kong- i a prágai „Reprezentációs“­­izmében,­­ mi^ a különböző az el/ek közeli „Arany An­noh^^^^^catholikus egyház/’ és szer­pei ellen. Akárcsak^B^i^ dókat, legújabban a kathfl^ka* kát is halálra üldözi s ezek i^^B^y vannak kárhoztatva bujl^rasra^' mbit a zsidók, így P­f­a­l­z­b­a­n, B­u­r­w­e­i­t­e­r, I­n­s­w­e­i­t­e­r és más községekben a hitlerista huli­gánok svéresre verték a­ katholikus­o­­kat, mert utóbbi­snak vallási műk tiltja, hogy az embert faja szerint éljék meg. Az s világ részre fordul a hitük itt tanuságoA valló lelkészek katholikus világ fel van hába­­a hitlerék eme ténykedése felett, de egyelőre nemi történt in­tézkedés a katholikusok elleni ki­lengések megakadályozására-I­g­t A VÁLASZTÁS ELŐTT jóságunk. Részkérdése a hová ifjságunk útja c. főkérdé­s- Ma különösen nehéz ‘ problé­ ’ ma. Valamikor, ha valaki ügyvé­det, orvost, tisztviselőt csinált gyermekéből, tényleg el volt lát-­­­va. Hitler beigazolta, hogy ez a pálya, bár szabad pálya, ingatag talaj. Akkor az volt a panasz, hogy a zsidók ellepik a szabad pályái­kat, az ipar iránt kell orientálód­­­­ni. Ma a nagyipar elnyelte a kis­­­ipart. A suszter, a szabó, a lakó­Jeruzsálem, jan. 28. A „S­urge­­man“ szálló tulajdonosa, egy sze­fárd zsidó, akire Stavsky alibije igazolására­­hivatkozott, kihallga­tásakor vallotta, hogy Stavsky a kérdéses pénteken másnap szom­batig az ő szállodájában lakott, sőt látta péntek este 8 órakor fel­mennie/é/'más­nap, azaz szomba­ton re**­/6 órakor lejönni a szo­vjet csak több­ tanú igazolta, hogy írták Stávskyt pénteken es­tefelé és másnap szombaton reg­gel Jeruzsálemben. Azonban a rendőrség még nem látja bebizo­nyítva az alibit, mert nemi biztos, várjon St. Közben, vagyis 8 óra után­ nem utazott-e el Tel-Avivba,­­ hogy még az éjszaka leple alatt visszatérjen. A rendőrség^ most , igyekszik kikutatni aztautott vagy / más motoros járművet, /Apf­y a kritikus időben, vag^B pén­teken este 9—11 óra közé^^Bruzsálem és Tel-Aviv között ^^fordult és várjon Stavsky utazott-e ezen az autón? ! Stavsky egyébként meghur­coltatásának hatása alatt, védő­ügyvédje elbeszélése­i szerint a börtönben teljesen miegőszült. Ki­jelentette még az­ ügyvéd, hogy nyugodtan be leh^vás^i a vizsgá­lat végét, mtWiJphSj^ bizonyí­tani, hogy Stavi^JHbese­n ártat­lan a terhére ró^^^cselekmény-Bővebb infoi^mint a vizsgálat­ra való tekintetre­ az ügyvéd­ nem volt hajlandó adni.­­ Jeruzsálem, jan. 29. Tznap is­mét kihallgatták Stávskyt, a ki­hallgatás teljes 4 óra tartott. Szembesítették Stávskyt a ,,Turge­­man“ szálló tulajdonosával, vala­mint az egyik szobatársával, akik Stávsky megtekintése után egybe­hangzóan kijelentették, hogy a a vádlott a kérdéses éjszakán min­­den kétséget kizáróan a szállóban,­­ a szobájárbaja volt. A Zs./T/I. jelentése szerint a vizsgálat egy bizonyos Michael Bronston­­nevű kommunista ellen is folyik, aki állítólag szintén ré­szes volna a gyilkosságban, Bron­­sten­^csak nemrégen börtönben üll Bert Vaadi Havaretben zavar­­j szított a zsidók ellen. Jeruzsálem, jun. 29. Egész Erec Jiszráelben erősbödik az a véle­mény, hogy Stavsky ártatlan s hogy az egész vádat s vizsgálatot bizonyos titkos kezek kovácsol­ják és viscenirozzák, hogy elterel­jék a figyelmet az igazi gyilkosok­ról. Különösen valószínűvé vált ez a feltevés azok után, hogy a­­ helyszínen talált lábnyomok az­ arab szakértő véleményével ell­lentétben még­sem azonos^^P Stavsky nyomaival. Kiderült® is, hogy Arlosoroffné, az eset^BF nyja, akit eskü alatt kihallg^Brk, nem azt mondta, hogy StavilB az, aki a gyilkos társaságában volt, hanem csajt, hogy hasonlít a táma­n­em, jun. 29. A rendőr­­szivárgott hírek szerint tot vezető közegek Stav­­izben kegyetlen ütlege­­akarta vallomásra bírni, stavsky törmetetlenül ár­tatlanságát hangh­at­ja. Az ütle­gelésről kiszimatdtt hírek kínos felháborodást /átvettek pelesztinai zsidó közölnj^F Jeruzsálem^^pl^1 Az utóbbi na­pokban le^^Bmittak több­ kom­munistát é amibot, akik ellen az a gyanú merült fel, hogy­­ részesei voltak Arlosoroff meggyilkolásá­­nak. A vizsgálatot még a héten b­e­­fejezik s minden­­aliuszm­usz szerint azonnal megkezdődik főtárgyalás. Érdekes, hogy a bal­oldali újságok, melyek eddig ál­landóan uszítottak­ Stavszky ellen, hirtelen változtattak politikájukon Bombákat találtak az araboknál Haifából jelentik. A názáreti­­ rendőrség e napokban letartózta­tott egy septoriai arabot, melynek házában három bombát találtak. A rendőrség véleménye szerint nincs­­ kizárva,­hogy ez az arab követte el a múílt éven Nahalalban a bom- i­damerényletet, melynek egy Ja­­cobin nevű kolonista és 9 éves kis­­fia/sdozatul esett. /F Az arab nacionalista moz- I­­­o­galom vezére elfogadott I A pénzt a Jewish Agencytől, I de uszít a cionisták telepi­ I­n­tése ellen. f A palesztinai arab sajtóban I nagy szenzációt tárgyalnak. Nem I kisebb dologról van szó, mint az- I ról, hogy Hussein Traum­a pasa, a I transzjordániai arab ncionalista I exekutive vezetőjéről, aki a trans- I Jordániai zsidóellenes mozgalom I vezetője lett s mint ilyen élesen I támadja a zsidóbarát sejkeket, — is kiderült, hogy is hosszabb ideig igen nagy ba-H­­átságban volt a jeruzsálemi I élemiszen v­ etőséggel, melytől I többezbéli pénzbeli támoga-11 / tást, va­lmint egy narancsost I / is aján/ékba kapott. Mitkal baka,/a zsidóbarát trans-H jordániai/sejk, — akit Hussein H, Traum­a' pasa zsidó barátsága mi-B, azt állapd­óan éles támadásokban I részesít/jás/i mgyarázza meg eztl a rejt^BB^ cim alatt leleplezi eztH a pan^^V s rámutat, hogy ilyen® becsi^^Hek a zsidóellenes nacio-B ntálisBr akikben még az egyszeriB? i^Ványbecsület sincs meg, hogyB Épséggel szolgálják azt, aki pénB­veli őket. 9 ” A magunk részéről az esetből levonhatjuk a­ kon^kvenciát, hogy még az arabok pénzelésével sem érhetünk célt Pa^sztinában.H Vázhiány JeruzsálembelB Jeruzsálemből jelzik. Ezen A nyáron Jeruzsálen^Bndóssága még sokkal súlyosabb ÉKhiányt él áll mint az előbbi években. Az e­l­múlt évben igen kevés eső esett. B 1 Holtponton . Stawszky (Kászpi) ellenes vád Egy jeruzsálemi szállodás s szobatársa igazol­ja Stawszky alibijét. A kiállt szenvedések alatt a vádlott megőszült. Hamis lábnyomok. Arlosoroffné megváltoztatja vallomását ére. A rendőrség ütlegeléssel járja vallomásra bírni. fairek Palesztináról tat Palesztina felé. / tos stb. ma szegénységi fogadal­mi mat, sőt enne többet, alig kényé­­■BL'ret jelent. — Hát a mezőgazda­ság? Igen. Ez legalább irányt mu­ 1/gyT é ■ E X­II. évi 26. szám p­erkesztőség és kiadóhivatal 1 ZHOROD ozeluzska u. 13 ELEFON 307. Megjelenik : . itiden pénteken. o ZS­I­DOTJASADALMIjP^LmKA^jqjLT^Jl^USE^^AZDAjAGj^^E/nL^ swtnjisHj­jHHHiM felelős és föszeör^esztö I Uzshorod, Munkács, Kasss I ______________________| SZERÉNY Él fi L A ___________ | 1933 Julius 7._________ | Nevinovexnámk. Dovoleny i. r. p. .p 126661IVb. 23. o Előfizetési dijak. Egész évre 50 Ki félévre .. 26 Ki negyedévre 13 Ki Egyes szám 1 Ki Külföldre­­ egész évre 75 Ki 6­­­­i s már kételkednek Stavsy bűnös­ségében, sőt már olyan híreket is közöltek, hogy Stavszkyt szabad­lábra helyezték­ "A­ hirt mai napig még nemi gélbátették m­eg­Mindenütt kapható B ' AMojunat m­a i tr D szinszappan’ ,üsö31 | GYÁRTJA: .POLIO« FRIEDMAN ES TiRSUÄ| 1 ........... ............ LIÜSS^H I TI3S23H 1

Next