Zsidó Néplap, 1934. január-június (14. évfolyam, 1-25. szám)

1934-01-05 / 1. szám

Nevinove známk. Dovoleny c. t. p. .p 126661IVb. 23. o Előfizetési díjak: Egész évre 50 Ke félévre .. 26 Ke negyedévre 13 Ke Egyes szám 1 Ke Külföldre egész évre 75 Ki o Yenn a FELELŐS ÉS FŐSZERKESZTŐ SZERÉNY BÉLA XIV. évf. 1. szám . Szerkesztőség és kiadóhivatal UZHOROD Kozeluzska u. 13 TELEFON 307. Megjelenik: minden pénteken. o ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETILAP Uzshorod, Munkács, Kassa 1934 január 5. KIZÁRTAK 3 ZSIDÓ DIÁKOT, MERT TILTAKOZTAK AZ ÜTLEGEK ELLEN. Budapestről jelentik: A magyar­­országi zsidóság között nagy az elkeseredés a budapesti műegye­tem szenátusának intézkedése fe­lett, mely erősen emlékezteti a Szodomai, illetve hitleri „rendsza­bályokra“. Az egyetem szenátusa — mint ismeretes — a zsidóverésekben bűnösnek talált 9 diákot mindösz­­sze fegyelmi bírósággal sújtott, ez­zel szemben 3 zsidó diákot kizárt az egyetemről, csupán csak azért, mert tiltakozni mertek a szenátus­nál keresztény diáktársaik brutal­­itása ellen. Különben a keresztény diákok rendszeres bojkottmoz­galmat kezdeményeztek a zsidó kereskedők ellen anélkül, hogy a kormány közbelépne a keresztény diákok garázdálkodása ellen. EGY BRÜNNI BÍRÓ ANTISZE­MITA BOTRÁNYT RENDE­ZETT. Pozsonyból jelentik: Szomba­ton éjjel az egyik pozsonyi kávé­­házban beállított egy illuminált ál­lapotban lévő úr, üvölteni kezdett: „Ki a zsidókkal ! Ki a zsidó asz­­szonyokkal! Hitler kell nektek!“ — majd molesztálni kezdte a ven­dégeket. Csakhamar előkerült egy rendőr aki igazolta a botrányt­­okozó úriembert. Kiderült, hogy az „úriember“ a brünni legfelsőbb bíróság tanácsbírája s így a ren­dőr szabadon bocsátotta. Egy ideig csendesen viselkedett, majd mo­lesztálni kezdte az egyik asztal­társaságát, akik civilbe öltöztetett katonatisztek voltak. Miután az iz­gága bíró folytatói provokálásait, egyik katonatiszt két hatalmas pofont kent le neki, majd kidobta a kávéházból. A­ bírót, kinek neve Horák Jaroslav dr., Pozsonyban jól ismerik, mert három évvel ez­előtt a pozsonyi felsőbíróság ta­nácselnöke volt. KASSÁNAK 11.195 ZSIDÓ LA­KOSA VAN..­. A, statisztikai hivatal jelentése szerint az 1930 évi népszámlálás szerint Kassának 70.117 lakosa van. Ezek között zsidó vallású 11.195. Zsidó nemzetiségűnek 5733 zsidó vallotta magát, vagyis a la­kosság 8.96 százaléka. Egyébként a város lakosságának száma a kö­vetkezőképpen oszlik: Csl. nemzetiségű 66.04°/# 42.245 Magyar nemz. 17.99%/ 11.504 Zsidó nemz. 8.96®/# 5.733 Ném­et nemz. 5.24®/# 3.354 Orosz nemz. 801 Székely Pál a munkácsi hitközség kormánybiztosa visszaadta megbízását Ideiglenes direktórium vezeti az ügyeket — Munkácsi tudósítónktól —. Hivatalos körökből nyert étesü­­lés szerint Székely Pál a munká­csi hitközség kinevezett kormány­­biztosa benyújtotta lemondását, mivel a vezetőség és a­­ főrabbi passzív rezisztenciája miatt, kép­telen volt a hitközség konszolidá­lását megkezdeni. Az ügyek veze­tésére a főjegyzői hivatal egy há­romtagú ideiglenes direktóriumot bízott meg, melynek tagjai: Schlüssel Ghaskel, mint elnök (Spirapárti), Fried Adolf (Berzi­­párti és Miseisels Márkus (párton­kívüli semleges). A direktórium első feladata lesz a belső ellenté­tek likvidálása. A munkácsi cionisták, a hivata­los Jüdische Stimme múlt heti be­számolója szerint, szívesen támo­gatták volna a kormánybiztost munkájában, mert a kormánybiz­tos mellé kinevezett tanácsadó testületbe két cionista tagot is ki­neveztek. Az ideiglenes direktó­rium kinevezésével azonban nin­csenek megelégedve, mert ennek kinevezésénél a cionistákat telje­sen mellőzték. Megkezdődött a revizionista Cionisták Világpetíciója Jabotinszky a petícióról és a tel avivi zsidó tüntetésről Párisból jelentik. Január 1-én nyílt meg a francia revizionista unió évi konferenciája, melyen több száz delegátus s mintegy ezer vendég jelent meg. A konferenci­át Jabotinszky nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a zsidó önér­zet tiltakozik az ellen, hogy elfo­gadják az angol kormány által koncként idedobott pár száz cer­­tifikátot s ezért a certifikáto­k boj­kottálását javasolja. A legutóbbi telavivi betárde­­monstrációra kitérve, Jabotinszky ismételte, hogy ez a tüntetés spontán kezdete a zsidók nyíl­t el­lenállásának a mai palesztinai kor­mányzattal szemben. A hatalmas világpetíciós moz­galom, melyet a revizionisták kez­deményeztek, január 1-én megkez­dődött. Első lépésként, a revizio­nista exekutive, Páris valam­ennyi külföldi nagykövetségeinek egy alaposan megindokolt memoran­dumot nyújtot­­t, melyben megin­dokolják a petíció szükségességét és fontosságát. Folytatják az „illegális" turisták elleni hajszát Palesztinában Jeruzálemből jelenti a Zs. T. I.: Minden ellenkező híreszteléssel szemben, az illegális „turisták“ el­leni hajszák nem szűntek meg, ha­nem ellenkezőleg azokat rendsze­resen folytatják, így e napokban letartóztattak és börtönre vetettek egy Elijahu Kohn nevű zsidó ci­pészt, aki szüleivel 1908-ban még egyéves korában jött Palesztiná­ba. Csak kaució ellenében bocsá­tották szabadon, hogy bebizonyít­hassa, hogy még gyermekkorában jött az országba. Ugyancsak szá­mos buch­arai a afganisztáni zsi­dót tartóztattak le, egész család­jukkal, apró gyermekeikkel együtt akiket büntetésük kitöltése után deportálni akarnak. Cigányok 230 Evangélikus 6.689 Vallási tekintetben Kassa lakói­ Gör. kath. 4.722 sága igy oszlik meg: Zsidóvallásu 11.195 Róm. kath. 44.021 Gör. keleti 338 A spanyol nátha újból járvány-­ szerűen lép föl! B Védekezzen idejében I a fertőzés ellen AI spanyol­ nátha oko- s­zói a szájon és lég ■ zőszerveken keresz-­ tül jutnak a testbe ■ Használja azért H szájöblítéshez és gar- I galizáláskor az ALPAI mentholos sósbor- | szeszt, amelyet kis ■ adagokban a vízbe­n kell adni. Alpa de-1 sinficiál. — Fertőzés ■ megakadályozza. Kérdezze meg orvosát! JJp Arab nacion­aisták Hitlernek ajánlják fel a mandátumot Palesztina felett Berlinből jelentik. Néhány hét óta szenzációs tárgyalások folynak az arab nacionalisták egyik vezére és a német külügyi hivatal veze­tője , Rosenberg külügyminiszter között. A tárgyalásokról a „Stür­mer“ dec. 15-iki száma szenzációs cikket közöl, de mivelhogy a tár­gyalások korai nyilvánosságra ho­zatala kellemetlen volt a külügy­minisztériumnak, a „Stürmer“ e számát elkobozták. Az illegális kommunista „Rote Fahne“, amely­nek kitűnő értesülései vannak, szóról-szóra leközli a „Stürmer“ kérdéses cikkét, melyben többek között a következőiket olvassuk: „Néhány hét óta Berlinben ül az arab nacionalisták egy küldött­je és tárgyalásokat folytat külügy­miniszterünkkel abban az irány­ban, hogy Németország vegye át Palesztina felett a mandátumát. A terv bizonyára nagy megütközést fog kelteni. Sokan kérdezni fog­ják, mire való nekünk Palesztina? Hiszen egyelőre Angliáé a mandá­­ja ki a kezébőlflébsindlucmfásindl tum s Anglia nem egykönnyen ad­ja ki a kezéből. Ezenkivü az álta­­lunk gyűlölt alsóbbrendű faj (a zsidók) is felvonul ellenünk. Vé­gül pedig itt szabadulni akarunk a zsidóktól s akkor szerezzünk ma­gunknak olyan m­andatárius terü­letet, ahol a zsidók kisebbséget képeznek, sőt amelyet ..nemzeti

Next