Zsidó Néplap, 1934. július-december (14. évfolyam, 26-52. szám)

1934-07-06 / 26. szám

Ntvinove tnámk. Dovolenv c. r. p. ,p 126661 IVb, 23. o Előfizetés! dijak: Egész évre 50 Ke félévre . . 26 Ke negyedévre 13 Ke Egyes szám 1 Ke Külföldre egész évre 75 Ki K­ ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETILAP T2nn nan zn FELELŐS ÉS FŐSZERKESZTŐ SZERÉNY BÉLA (Izsborod, Munkács, Kassa 1934 Július 6. Hizibirósigával akar ítélkezni az őt megsértő cionistavezérek felett Amikor Spira rabbi, a Nagyátkozó érzékenykedik — Saját tudósítónktól. — M­unkács, jul. 3. A munkácsi fő­rabbi által inscenált újabb világ­botrány hullámai még el sem csen­desedtek, de Spira főrabbi újabb szenzációkról gondoskodott az új­ságok számára. A munkácsi cionistavezérek ugyanis szóvá tették lapjukban Spira főrabbi átkait és kirohaná­sát a munkácsi héber gimnázium ellen, kioktatván Spira főrabbit, hogy cselekedete közröhejt váltott ki a világ zsidóságából, anélkül, hogy egyelen szülőt, vagy gyerme­két sikerült volna visszariasztania a héber gimnáziumiba való beirat­kozástól. M­érsékelt, nagyon is bátortalan hangon ittak róla, ámde Spira rab­bit ez a hang is sértette és ezért Dintóra elé citálta a cikkírókat, hogy a saját házi Bészdinje ítélkez­zen felettük s megtorolja a rajta esett sérelmeket. Spira főrabbi ugyanis, akinek senki becsülete és semmilyen be­csületes ügy nem szent, roppant érzékeny az ő becsületére és igy a Beszdin előtt jelentkező munkácsi cionistavezéreket újabb szidal­makkal és ócsárlásokkal fogadta. Dr. Spiegellel meg volt elégedve, mert ha kritizálta is „drcséjét“, ezt disztingvált és a respektus hangján tette. Ezért még azzal is kitüntette, hogy kezet fogott vele. Nem így dr. Sternbach Vilmossal, akinek nem tudta megbocsátani, hogy őt, a „Nagy“ Spira rabbit ki­­gúnyolta és lehordta a sárgaföldig. Nem is engedte szóhoz jutni dr. Sternbachot, hanem­ olyan artiku­­látlan hangon ordítozott vele, hogy az emberek összeszaladtak, dr. Sternbach és társai pedig szégyen­kezve, futólépésben menekültek a rabbi udvarából. Véleményünk szerint dr. Stern­bachék megérdemelték a sorsu­kat, mert olyan Spira rabbikkal szemben, nem használ az akadémi­kus polemizálás, sem a dr. Spiegel­­féle „diplomatikus“ tónusa. Itt ra­dikálisabb módszereket kell al­kalmazni. RECSEG ROPOG HITLER BIRODALMA A legutóbbi némeországi esemé­nyek arra engednek következtetni, hogy a hitlerizmus napjai meg vannak számlálva. Ami történt ma Németországban az a vég kezde­te, mi hamarább következett be, mint ahogy azt vártuk volna. Hit­ler ma még ura a helyzetnek, a me­rész és nem eléggé óvatos elége­detlenkedők ma még a rövidebbet húzták, de holnap talán ügyeseb­bek lesznek mások és Hitler fogja a rövidebbet húzni. Annyi bizo­nyos, hogy a harmadik birodalom napjai meg vannak számlálva. Hogy milyen uralom következik ezután, azt persze ma még nem lehet előre látni. A jelek szerint Vilmos császár nagyban készülő­dik az uralom átvételére, már­pe­dig zsidó szempontból egy Ho­­henzollern-restauráció semmivel sem volna jobb, mint a jelenlegi nemzeti szocialista rezsim. Hogy is mondja a bölcs zsidó tan? Mindegy, hogy a korsó esik a kő­re, vagy a kő esik a korsóra, a korsó mindenképpen eltörik. A TÉCSŐI ÁLLATORVOS HITLERKULTÚRÁT AKAR IMPORTÁLNI PODK­­RUSZBA. Técsőről jelentik: E napokban itt tartózkodott dr. Paneth Filip, az ismert író és utazó riporter, aki elmondotta, hogy az ottani állator­vos, abban a hiszemben, hogy né­met emberrel van dolga, eldicseke­dett neki, hogy ő hozatta le Podk­ Ruszba a német diákokat. A jövő­ben is vendégül fog látni német diákcsoportokat — mondotta — hogy egy kis igazi német kultúrát hozzanak be az országba és a p­­ruszi németség közzé friss német szellemet hintsenek el. A hitlerista állatorvos akciójára értesüléseink szerint a hatóságok is felfigyeltek. ■ .»"SSS­­Csp- fcaxVnc**1. A További részletek Sztavski megmentése körül Imádkoznak a Szentfal előtt és „Misebérachokat“ mondanak Sztavszki kiszabadulásáért Jeruzsálem, jún. 18. Kedden ha­talmas zsidó töm­eg gyűlt egybe a Szentfalnál, akik zsoltárokat mon­dottak Stavszky kiszabadulásáért. A­ tömeg között Goldmann ameri­kai rabbi vezetése alatt számos a­­erikai zsidó volt, akik az imád­kozáson kívül nagyobb összeget adományoztak az „Asziré Cion“ védelmi alapra. Nagy hatást vál­tott ki az „Éc Hachaim“ jesiva hallgatóinak csoportja, valamint más vallásos csoportok, akik szin­tén eljöttek a Szentfalhoz Stav­­szkyért könyörögni. Ezenkívül egy jámbor emberekből álló csoport felkereste Rachel sírját, majd a Machpéla barlangot, ahol ugyan­csak Stavszky kiszabadulásáért és az igazság győzedelmeskedéséért imádkoztak és sófárt is fújtak. Kukk főrabbi ünnepélyes Tóraiktatása. Jeruzsálem. Kukk főrabbinál e napokban felavattak egy új Tórát, melyet egyik tisztelője a nevére íratott. Az ünnepélyen megjelen­tek Jeruzsálem legelőkelőbb zsidói és számos rabbi. Kukk főrabbi ez alkalommal ünnepi ruhát öltött, majd miután „Seheb­ijjánut“ mon­dott, felolvasta a Tórából „Erec pusztulásáról“ és a Kóhaniták áldá­sairól“ szóló fejezetet. A kántor „Miseberachja“ után, Kukk főrab­bi emelkedett hangon mondott mi­­seberáchot Stavszky Ábra­hám Ben Aharon kiszabadulására és az igazság kiderülésére, melyre a mélyen meghatott ünneplők me­leg „Ámennel“ feleltek. A palesztinai kormány megfenyegeti a rabbikat. Mint ismeretes, miután a palesz­tinai kormány elkobzással és be­­szüntetésssel fenyegette meg azo­kat a lapokat, melyek­­ kritizálni fogják a Stavszky ítéletet s így szájkosarat tett az újságokra (A „Hajardon“ című revizionista na­pilapot ezekből 1 hónapra már be is szüntették!) a palesztinai rab­bik vették át az akciót az ártatla­nul elítélt Stavszky védelmére. E napokban aztán Kukk és Jakob Mjéir főrabbik meghívást kaptak Kampdel jeruzsálemi kerüle­ti biztoshoz, melyben ez fi­gyelmeztette őket, hogy felhívásuk sérti a bíróság presztízsét, amiért felel,nnök fog kelleni. Rukk főrab­bi erre azt felelte, hogy a paleszti­nai rabbik nem­ akarták megsérte-­­ni a bíróságot, de szükségesnek tartja leszögezni, hogy a zsidó tör­vények szerint, ha egy ártatlan em­ber megmentéséről van szó, úgy nemcsak a bíróság ítéletét lehet mellőzni, de a Szent Tórát is félre lehet tolni. - Bolgyadsdg és keresztfolyásnál K. K. L. propagálja­­ a leipzigi mintavásárt A Zsidó Nemzeti Alap évi jelen­tése ezúttal újabb meglepetést ho­zott a zsidóság számára. Mialatt ugyanis az egész világ zsidósága dokottálja Hitler Németországát, addig a K. K. L. évi jelentésének egyik hirdetésében a következő­ket ajánlja: „Látogassátok a leipzi­­gi mintavásárt!“ Információkat Erecsiszráelben Abralah nyújt, Jaffában“. A revizionisták után a Mizrachi is elhagyta a Waad Leumit Jeruzsálem. A palesztinai Mizra­chi Cionista szervezet e napokban bejelentette kilépését a palesztinai Zsidó Nemzeti Tanácsból. Egy hi­vatalos kommünikében a Mizrachi kijelenti, hogy miután a paleszti­nai Nemzetgyűlésnek (Aszéfát Hanivchárim) nem sikerült olyan platformot teremtett, melyen a Jisuv valamennyi részét egyesít­­hette volna és tekintve, hogy a Zsidó Nemzeti Tanács teljesen a baloldali Hisztadruth ellenőrzése és befolyás alatt áll, a Mizrachi kénytelen követni a revizionistá­kat és kilépni a Waad Leumiból. Egy híres berlini nőgyógyász megtelep­szik Jeruzsálemben Jeruzsálemből jelentik. Prof. Bernard Zondek, a világhírű ber­lini zsidó nőgyógyász, aki Hitler uralomrajutása után külföldre me­nekült, e napokban letelepedett Je­ruzsálemben, ahol átvette a­ jeru­­zsálemi Hadaszah-női klinika veze­tését. Zondek professzor két fivé­re, akik világhírű orvosprofesszo­rok, szintén engedélyt kaptak a le­telepedésre. Fizessen elő a „Zsidó Néplap­ra“

Next