Zsidó Néplap, 1936. január-június (16. évfolyam, 1-26. szám)

1936-01-03 / 1. szám

2­9­9. ""Zsidók! A németországi zsidóüldözést csak a német áruk bojkottálásával lehet letörni ! Novinove inámít, Devoleny l. r. p. ,p 1266611Vb, 23. o BIBHzd­M dijak. Egész évre 50 Ki félévre . . 26 Ke negyedévre 13 Ke Egyes szám 1 Ki KülfBdre egál évre 75 Ki a XVI. évf. 1 szám O Szerkesztőség is kiadóhivatal UZHOROD Kozeluzska u. 13 TELEFON 307. Megjelenik: minden pénteken. o ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASáuI HETILAP «TUT m­a 'n [ 1936 január 3. | uzstoroa, muou*. BMIIIIBIII felfl—I I ul I—IIII ■ IMI­I II III T­aasasa Belgiumban legalizáltak egy anti­szemita egyesületet Brüsszel. A belga ,­Moniteur Belge“ közli a mostanában alakult „Le Peril Juif“, magyarul: a zsidó veszedelem nevű, belga antiszemi­ta szervezet legális beiktatását. A belga hivatalos közlöny, nyilvános­ságra hozza a szervezet feladatát is, mely az árja faj védelmét tűzte ki céljául. A­ szervezet alapítói egy belga ügyvéd és néhány iparos. A belga antiszemita szervezet törvé­­nyesítése ellen zsidó oldalról tilta­kozást jelentettek be. Német síelők Podka­v Buszban A CTK ungvári jeentése szerint Karácsonykor nagy síelőexpedíció érkezett­ Németországból Podk. Huszba. A németországi turisták a Karácsonyt a hegyekben töltöt­ték, majd néhány napi „síelés“ után visszautaztak Németországba. Bár Podk. Busznak nagy szüksége van idegen- és turistaforgalomra, mégis nem, tudunk örülni a német „turistáknak“, mert nem szenved kétséget, hogy „sielés“ ürügye alatt alighanem egy kis hitleri szellemet hoztak a mármarosi németség és talán a ruszinság között való el­szó­rásra! Ünnepi istentiszteleteken hódoltak Csehszlová­kia zsidói Masaryknak és Benesnek Prága, dec. 27. Prága összes zsi­dó templomaiban az elmúlt péntek este és vasárnap dr. Eduárd Benes és a lelépett T. G. M­asaryk elnök tiszteletére külön ünnepi istentisz­teleteket tartottak. Külön ünnepi imát mondottak a „fölszabadító“ T. G. Masaryk egészségéért és jó­létért. Az istentiszteletek alkalmá­ból a templomok zsúfolva voltak hívőkkel. Igazságot az összes osztályok, hrit felekezetek és nemzetiségeknek ! A isi. köztársaság uj A diplomáciai képviselet ünnepé­lyes audienciáján, a csi. köztársa­ság új elnöke, dr. Benes Eduárd ki­jelentette, hogy úgy a bel-, mint a külpolitikában híven követni fogja nagy elődje, M­asaryk Tamás tra­dícióit, őrködni fog, hogy a belpo­litikában­ rend, nyugalom és fe­gyelem uralkodjon, az összes osztályok, hitfeleke­­zetek és nemzetiségek pedig elnökének nyilatkozata igazságos bánásmódban része­süljenek, politikai szabadságuk megőrzése mellett. A külpolitikában pedig a békepoli­tika folytatására fog törekedni, a nemzetközi együttműködés szelle­mében az összes szomszédok és barátokkal karöltve, a Népszövet­ség támogatása és a kollektív biz­tonság megőrzése alapján. Egyetlen új certifikátot sem kapott a cionista Exekutiva az október­áprilisi félévére Jeruzsálem. A várva-várt félévi certifikát medull meghatározása az egész sisávban óriási meglepetést keltett. A kormány a folyó októ­ber—áprilisi félévre mindössze 4350 certifikátot engedélyezett. Ebből azonban levonásba hozta az előleg­be adott 1000 certifikátot (melyből németországi zsidóknak 500 certi­fikátot adtak), 1200 certifikátot visszatartott illegális bevándorlók részére, 1900 cerifikátot pedig Pa­lesztinai polgárok rokonai számá­ra, 250 certifikátot turisták részére és így az előlegbe adott 1000 certi­­fikát levonása után, egyetlen újabb certifikátot sem kapott a cionista szervezet a folyó évre. De nemcsak a jisuvban, hanem az egész világon és különösen Len­gyelországban óriási a felháboro­dás eme újabb merénylet miatt, mert a kormány szűkmarkúságá­ban a cionista Exekutiva gyenge­ségét és az arabok, fokozott befo­lyását látják. A telavivi választásokon a munkások nagy győzelmet arattak Telaviv. A városi tanácsválasz­tásokon, melynek 15 mandátumára 24 párt pályázott, a munkáspárt egymaga 6 mandátumot nyert, 6 mandátumot nyertek a jobboldali pártok is, 3 mandátum Dizengoff, a németpárti Felix Rosenblüth és a szefárd Benvenisti között lesz fel­osztva. A nagy munkáspárti győzelem arra vezethető vissza, hogy annak dacára, miszerint Telaviv ma im­már közel 150.000 lakost számlál,­­mindössze csak mintegy 23.000 .A szavazatra jogosult választó volt, akik közül 21.677 választó szavazott le. Ezek közül pedig igen sok volt a baloldali munkáspárti. A szava­zatok így oszlottak meg: baloldali munkáspárt (Mápáj) 8709, jobbol­dali pártok (centralisták) 8651, Di­­zengoff pártonkívüli 2007, a német bevándorlók listája (Felix Rosen­blüth) 1632. A jobboldali mandá­tumokból kaptak: Rokotich, Schat­­zow, Revizionisták és Mizrachisták 1—1 mandátumot, míg a háztulaj­donosok 2 mandátumot. A választások eredményével sem a baloldaliak, sem pedig a jobbol­­dali pártok nincsenek megeléged­ve, mert egyik párt sem rendelke­zik olyan nagy csoporttal, hogy át­vehesse a vezetést, emellett a jobb­oldali pártok még csak nem is egy­ségesek. Hatvan szlovenszkól sváb gazda Palesztina! certifikátot kapott A pozsonyi „Magyar Újság“ egyik minapi számában érdekes és jellemző hírt közöl. Hatvan né­­metprónai sváb gazda már hosz­­szabb idő óta próbálkozott azzal, hogy bejusson Palesztinába. Neki­vágtak a tengernek, hogy illegáli­san bejussanak az ígéret földjére, de Palesztina határán elfogták őket és miután hosszabb ideig egy szíriai börtönben fogva tartották, deportálták és visszatoloncolták őket a falujukba. A németprónai gazdák erre sze­rencsét próbáltak a prágai angol nagykövetségnél, mely nagylelkűen mind a 60 gazdának családi certi­fikátot adott. A németprónai svá­bok rögtön útrakeltek Palesztinába és különböző ágakban mindjárt olyan jól elhelyezkedtek, hogy Ka­rácsonyra már pénzt is küldtek hozzátartozóiknak. Az eset igen jellemző. Zsidók nem kapnak certifikátot, a szűken­­mért kvótán kívül, még ha bele is gebednek. Vannak zsidók, akik év­tizedek óta ostromolják az angol nagykövetséget certifikátért, de az angolok süketek és szívtelenek a zsidókkal szemben. Sőt e napokban deportáltak egy munkácsi zsidó családot, annak dacára, hogy ren­des bevándorlási engedélyt kapott, csak azért, mert a férj útlevelében valamilyen kisebb pénzbírságot ta­láltak bejegyezve 1 hónapi kése­delmes vízummeghosszabbítás mi­att. Nemzsidók azonban könnyen kaphatnak certifikátot. Talán azért mert svábok és Hitlernek hízeleg­ni akarnak vele? Minr egyszer megírtuk, hogy a végén a „biblia népe“ még arra fogja kényszeríteni a Palesztinába vágyakozó zsidókat, hogy keresz­tény hitre térjenek és így egy új marannus-társadalmat fognak ne­velni... A Palesztina­ kormányzat elmozdít egy arab polgármes­tert, mert eladott földet a zsidóknak A Zsidó Néplap sorozatosan rá­mutat azokra az anomáliákra, mi­ket az angol közigazgatás szinte rendszeresen elkövet­­ a Balfour­­deklaráció és a mandátum-szerző­dés megcsúfolására. A Zs. T. I. Je­ruzsálemből most egy újabb angol túlkapásról ad jelentést. A mufti „Al Liva“ című lapja közli, hogy a bezsáni arabok panasszal fordultak az angol kerületi biztoshoz, mely­ben bepanaszolták Chasid al sejk Hussain muchtart, hogy egy zsidó társaság számára földet közvetí­tett. Az arab delegációi követelte Chaszid muh­tár eltávolítását a hivatalából. A lap jelentése szerint az angol kerületi biztos megígérte, hogy eleget tesz az arab delegáció kí­vánságának. Kommentár felesle­ges!

Next