Zsidó Néplap, 1936. július-december (16. évfolyam, 27-51. szám)

1936-07-03 / 27. szám

Novinove znomk. Dnoleny l. t. p. ,p 126661IVb. 23. o Elffizetett dijak. Egész évre 50 Ki félévre .. 26 Ki negyedévre 13 Ki Egyes szám 1 Ki Etye dre egész évre 75 Ki o ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETILAP — I­N 111 III ........................... ...................■ — I ~—— vain Tlen | 1936 július 3. | Uzsborod, Munkács, Kasza Nem választottak be zsidót az Egyesült Magyar Nemzeti és Keresztényszocialista párt vezetőségébe! Keresztény testvéreim! Pozsony. Az e napokban Érsek­újváron lefolyt magyar pártkong­resszus szenzációja, hogy az Egye­sült Magyar Nemzeti és Keresz­tényszocialista párt vezetőségéből teljesen kihagyták a zsidókat. Ez bizonyára a kerszacok óhajára történt, de rendjén is van. Mert ha már akadnak zsidók, akik ízlé­sükkel összeegyeztetőnek tartják, hogy egy keresztényszocialista párttal együttműködjenek, úgy semmiesetre sem kívánhatják azt, hogy a pártvezetőség reprezentán­sai közzé vegyék. Egyébként magyar zsidóink az egész kongresszus alatt igen kel­lemetlenül érezhették magukat, mert a kongresszus egyik-másik főszónoka gyakran megfelejtke­zett a tapintatról és a kongresz­­szust per „keresztény testvéreim“ szólította meg. Dehát de gustibus non est disputandum! Dr. G. H. ­Ingvár zsidósága szeretettel fogadta a morva szokolistákat Jún. 27. és 28-án tartották Ung­­váron a szokol tornaünnepségeket, melyre mintegy 4000 morvaorszá­gi szokolista vendég érkezett meg. Az érkező vendégek zenekarok kí­sérete mellett vonultak be a vá­rosba és népviseleti tarka csoport­jaikkal festői képet nyújtottak. A szokalisták az egész útvona­lon hatalmas üdvrivalgással üdvö­zölték a város lakosságát, „Na­­zdár Uzhorod!“ „Nazdár Podk. Rus!“ „As zije uzhorodskych oby­­vatelství!“, sőt itt-ott „Éljen!“ ki­áltások is felhangzottak olyanok torkából, akik tudták, hogy Ung­­váron a lakosság jórésze magyar­­ajkú és valamikor eltanulták, vagy olvastak a magyar „éljenzésről“. Ungvár zsidó lakossága is kivo­nult az utcára fogadni a vendége­ket, azonban nem ártott volna, ha több szívélyességet, több melegsé­get tanúsított volna a bevonuló szokalisták iránt. Nemcsak azért, mert szívélyes köszöntésre leg­alább is barátságos üdvözlés jár, amit a jónevelés is megkövetel, de speciálisan zsidó okból is. Gondoljunk csak a szomszédos országok hasonló ünnepségeire. Ha Romániában a cuzista diákok, vagy vajdista parasztok, vagy akár­melyik más nacionalista szer­vezetek vendégségbe mennek, kongresszusra utaznak, vagy tor­naünnepélyre gyűlnek össze, vagy ha Lengyelországban a nara-ifjú­­ság, meg a többi nemzeti szerve­zetek városközi látogatóba men­nek, minden ilyen megmozdulás a zsidók fejbeverésével kezdődik, ártatlan zsidók véresreverésével folytatódik és zsidó üzletek és la­kások szétrombolásával végződik. Ott a zsidó lakosság már előre reszket és remeg, mert tisztában van vele, hogy minden ilyen gyü­lekezés vagy játék végeredmény­ben a zsidók bőrére megy. De ná­lunk sokezer szokalista járt, fel­keresték Szlovenszkó számos zsi­dólakta városait, mint Kassát, Eperjest, Pozsonyt és barátságo­san, kedvesen üdvözölték a lakos­ságot, beleértve a zsidó lakossá­got is, az egész idő alatt pedig páratlan szívélyességgel bántak a zsidó lakossággal, ha le akartak fotografálni egy díszesebb h­aszid zsidó példányt, ezt ezer bocsánat­­kérés mellett cselekedté­k, sőt egyik-másik szegény zsidónak meg is fizették a „szivességet“. Erre Mindenütt kapható! SZINSZAPPAN GYÁRTJA»: POLIO» FRIEDMAN ÉS TÁRSA. KOSICE kellett volna gondolni Ungvár zst. A jövőben, remélhetőleg Ung­­dainak és ezért kellett volna több vár zsidósága nem fog me­gfelejt­­melegséggel és több szívélyesség­­kezni erről í­gél fogadni a szokolitákat. A „Szlovák“ folytatja a kútmérgező politikáját „Gólem, a nemzetközi zsidóság filmje“ címen Hlinka lapja hosz­­szabb cikket közölt a Gólem-film ellenes tüntetések okairól. „Voltak bizonyos lapok, „amelyek ezt a sovén filmet támogatták, nyakra­­főre dicsérték és „kulturális“ érté­keit kiemelték. De szám­unkra vi­lágos, hogy ez nem történt meg­győződésből, hanem sokkal inkább üzleti okokból. Mert minden gyer­mek tudta, hogy provokáló filmről van szó, amely a zsidók mellett akart hangulatot csinálni és amel­lett más nemzetet megsértett. Néz­zük meg egyszer kissé közelebb­ről a film főszereplőit. Producer Stein József, birodalmi német zsi­dó, rendező Dupuvier Julius, fran­cia zsidó, Rezsie architektúra J. Schorsch cseh zsidó, Andrej­ov orosz zsidó, Kopetzski Stefan ma­gyar zsidó. A zene humnoktól egy lengyel zsidótól ered, a díszleteket Reiman Arnold cseh zsidó készí­tette, a darab főszereplője Harry Baur, francia zsidó, az igazgatást Reichel L. jugoszláv zsidó vezette. Mussolini és az abessziniai fekete zsidók Róma. A Zs. T. I. jelentése sze­rint a gyarmatügyi minisztérium­ban e napokban hosszabb tanács­kozás folyt az abessziniai fekete zsidók érdekében. Mussolini és az olasz hitközségek szövetségének képviselői között. Lesona gyarmat­­ügyi miniszter kiadta az összes szükséges utasításokat az abesszi­niai zsidók általános érdekeinek a megvédésére és elhatározták, hogy az olaszországi zsidó hitközségek szövetsége delegációt küld ki Abesszíniába az ottani zsidók helyzetének tanulmányozására és rendezésére. Felhatalmazást kap a delegáció, hogy különösen az úgynevezet.. fah­ssa zsidók helyze­tével törődjön, részükre zsidó is­kolákat és különböző szociális és kulturális szervezeteket állítson fel, valamint tanítókkal és rabbik­kal ellássa. Az abessziniai fekete zsidók, akik a Maya-tó és Gondar körül laknak és mintegy 50.000 lelket számlálnak, mindenesetre csak nyerni fognak az olasz anexió ál­tal! Lengyelországban felmentették a gyilkos lengyel pogromistákat és elítélték a védekező zsidókat A rituális vágatás betiltása, il­letve korlátozása után, Lengyelor­szág feltartózhatatlanul a hitleriz­­mus karjaiba sodródik. Erre vall a legutóbbi przotiki-per kimenetele is, melynek leá­rgyalása, ítélete és annak indokolása a legreakciósabb cári abszolutizmus szellemét is megszégyenítette. A radomi pog­­romper előzménye a következő volt: Przytik városkában, mely Ra­dom közelében fekszik, a paraszt­ság, a nemzeti demokraták uszítá­saitól feltüzelve, egy napon meg­támadták a városka zsidó negye­dét és Mu­skovszky nevű zsidó há­zaspárt meggyilkolták, több száz zsidót megsebesítettek, számos zsidó üzletet kiraboltak és a zsidó lakásokat feldúlták. Amikor a pa­rasztok javában pogromoztak, megjelent egy csoport zsidó fiatal­ember, betaristák, revizionisták és m­izrachisták és botokkal felfegy­verezve ellentámadásba mentek át, egyik-másiknak revolvere volt, melyet el is sütöttek. Egy paraszt elesett, a többieket pedig a ma­roknyi zsidó önvédelmi csapat megfutamította. A sajtó uszításaira, a lengyel hadbíróság vádat emelt a zsidó fi­atalemberek ellen is és már az íté­let előtt is mindenki tisztában volt vele, hogy az igazi gyilkosokat, a pogromozókat felmentik, míg a védekező zsidó fiatalembereket el-

Next