Zsidó Néplap, 1937. január-június (17. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Novinove­tnánik. Devotem­i, r. p. ,p 126661 i Vb. 23. o Előfizet­ési dijak: Egész évre 50 Ke félévre 26 Ke Negyedévre 13 Ke Egyes szám I Ki Katfodre igás évre 75 Ki­h" ZSiDÓ TÁRSADALMI, POLiTIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI nnn reo­n" J 1937 janár 1. Uzsbe rét?, Munkács, Kasas Háborús kalanddal akarják elterelni a német fzazdaságti katasztrófát? London. Számos angol lap berli­ni tudósítója riasztó híreket közöl a Németországban küszöbön állói általános gazdasági összeomlásról. Ennek következményeként a né­­m­­et értékpapírok a londoni tőzs­dén erősen zuhantak. Jwening Standard“ azt írja, hogy Németország katasztrofális-­ gazdasági helyeztével kapcsolatban arra lehet számítani, hogy Hitlerék megint vaamilyen külpolitikai ka­landdal fognak próbálkozni, hogy­ ezzel elteeljék a nép figyelmét a­ fenyegető összeroppanástól. Más angol lapok azon aggodal­muknak adnak kifejezést, hogy hitlerék úár a tavasszal háborút­ fognak provokálni. Az angol lapok szerint a német veszedelem első­sorban Cehszlovákiát fenyegeti. * Megint kinullázták a zsidó írókat a zsidó Baum­garten-díjból Budapest. A legnagyobb magyar lm. alapítványnak, a Baum­­garten-díj kuratóriuma, Baumgar­­ten Nándor, a zsidó származásút alapító halálának évfordulója al­kalmából e napokban összeült, hogy megállapítsa az 1937 évre ju­talmazott írók névsorát. A név­sort akárcsak az elmúlt években, a magyar zsidóság legnagyobb fel­háborodására, idén is faji alapért állítottál össze, amennyiben idén­­az egész dijat gleichschaltolták és­­egyetlen zsidó írót­ sem találtak.’ méltóan a zsidó alapító dijára. A dijazottk névsora a következő:­1 Kodoláffi János, Gyergyai Albert, Szabó lőrinc, Reményik Sándor, Illés Erdre, Hevesi András és Ra­­paich Raimund. Ezek fejenként 3090 pagot, Radnóti Miklós pedig­ 1000 pagos díjat kap. Amerikai protestáns és katolikus egyházak képviselői az ujcionista követelésiért Newyork, december 30. Az ame­rikai Pro Palesztina szövetség kez­deménye­­sejére konferenciára ültek össze Newyorkban az amreikai protestáns és katolikus egyház elő­kelőségei, hogy megvitassák Pa­lesztina jelentőségét az üldözött európai zsidók befogadása szem­pontjából. William Green, az amerikai munkásszervezet elnöke levelet in­tézett a konferenciához, melyben rámutatott arra, hogy a palesztinai mandátumot a világ népei hagyták jóvá és külön angol-amerikai egyez-­­mény által nyert megerősítést. Ezt a tény igazolja azt a várakozást, hogy a mandatárius hatalom sem­milyen formában nem fogja meg­szegni a zsidóknak és az egész vi­lágn­ak adott ünnepélyes ígéretet, hogy Palesztina kapuit nyitva tart­­­ja a zsidó nép számára. Amerika­­munkásszervezete ragaszkodik ah­hoz, hogy az Amerika és Nagy- Britannia által kötött egyezményt betartsák és végrehajtsák. A kon­ferencia jelentse ki az egész világi és a keresztény Amerika közvéle­ménye előtt, hogy ez az életbevágó kérés nemcsak a zsidókat, hanem­ a betét és az egész emberiség jólé­tét éinti. A konferencia határozatot ho­zott, melyben tiltakozik a német­­országi lengyelországi és romániai, zsidóüldözések ellen. A konferen­cia felhívást intéz az angol kor­­mányhoz, amelyben a zsidó nép­nek ett ígéret teljesítését követeli. A koferencia h­ngsúlyozza, hogy Palesztina természtes menedéke a zsidó menekülteknek és az angol kom­ánynak el kell hárítania min­den akadályt a palesztinai zsidó építő­munka útjából. A kormány kötelessége a zsidó kolonizációt a mandátum rendelke­zésének megfelelően előmozdítani. A konferenci­ama meggyőződésé­nek ad kifejezést, hogy a keresztény Amerika mögötte ál abban a követelésben, hogy Palesztinának törvénytelen, igaz­­ságtalan és tarthatatlan ketté­osztását megszüntessék és Transz Jordániát jogszerű helyzetének megfelelően visszacsatolják Pa­lesztinához. A konferencia végül az összes bevándorlási korlátozások meg­szüntetését követelte. H. Ickes amerikai belügyminisz­ter a konferenciához intézett leve­lében méltatja a palesztinai zsidó építőmunka jelentőségét és kár­hoztatja azokat az erőket, amelyek ennek a munkának az akadályozá­sára törekszenek és igazi keresz­tény kötelességnek tekinti a zsidó országépítés művének előmozdítá­sát. A konferencián számos előkelő politikus, egyházfő, egyetemi tanár és társadalmi előkelőség vett részt. XVII. évf. 1 .szám O Szerkesztőség is kiadóhivatal UZHORO D­R. 13 Gusztáv svéd kiti­s tüntetően gratulált a zsidó nobeldijasnak Stockholmból táviratozzák. A napokban folyt le Stockholmban az idei Nobel-dij nyerteseknek a Nobel-dij diploma ünnepélyes át­­nyújtása, V. Gusztáv svéd király által. Amikor a király az idei orvosi Nobel-díj nyertesének, dr. Lőwy Ottó gráci professzornak az okle­velet és az arany Nobel-érmet át­nyújtotta a zsidó tudósnak, igen feltűnően szerencsét kívánt, amit a közönség állva végighallgatott, majd hosszasan éltette dr. Lőwyt. A zsidó tudós köszöntése a jelen­volt illusztris vendégek részéről is sokkal szívélyesebb formában ment végbe, mint a többi Nobel-díj nyertesek üdvözlése, ami általában mint a náci­ fajőrület elleni tünte­tés hatott. Az előkelő angol tudós, Henry Dale professzor, aki a múlt évi or­vosi Nobel-díjat ugyanezen az ülé­sen vette át, az ülést követő ban­ketten, mint „kollégáját és meste­rét“ üdvözölte Lőwyt, akihez őt egy 35 éves barátság fűzi. . A díjkiosztásnál jelen volt dr. Ehrenpreis M­árkusz svédországi főrabbi is. A Nobel-bizottság elnö­ke, Hammerskjöld kormányelnök üdvözölte a díj­nyerteseket, a svéd akadémia tagjait és a 2000 meghí­vott vendéget és beszédében utalt Nobel végrendeletére, mely szerint a díjak elosztásánál nem tehetők faji és népi különbségek. Kiróni Kalifa elismerte a zsidók jogait Erec Jiszraelben Párizs. E napokban megjelent Párizsban dr Reznik Jákob „A zsi­dók jogai Palesztinára“ című mű­ve, mely igen érdekes tartalmával általános feltűnést keltett. A szerző leírja Naxos herceg­nek, azaz József Nászinak, a XVI. században folytatott tevékenységét Erec Jiszráel visszaszerzése körül és bebizonyítja, hogy József Nászi már annak idején „fermánt“ ka­pott Erec Jiszraelre a kalifától, melyben Erec Jiszraelt hivatalosan visszaadta a zsidó népnek. Ezt a „fermánt“, mely a Balfour-deklará­­ciónál is világosabb, még másik két kalifa is megerősítette. Palesztinát tehát nem a muzulmán hitfeleke­­zet, hanem az arab nacionalisták követelik maguknak. A Sorbonne meghívására dr Rez­nik külön előadást is tartott, mely­ben hangoztatta, hogy Don József Naszi, azaz Naxos hercegének pél­dája mutatja, hogy zsidók döntő befolyással lehetnek a világpolitika alakulására. Tudják meg az angol nép vezetői, hogy ha igazságtalan­ságot követnek el a zsidó nemzet ellen, különösen ha megfosztják a zsidó ifjúságot ideáljuktól és re­ményüktől Erec Jiszráelre, ez nem fog maradni visszahatás nélkül. A zsidók ma úgy anyagilag, mint szellemileg sokkal nagyobb erővel rendelkeznek, mint a XVI. század­ban. Bizonyára akad majd politikai vezér, aki Naxos hercegéhez ha­sonlóan, Anglia ellenségeivel szö­vetkezve, meg fogja bosszulni a zsidóság becsapását és jogaik meg­fosztását Erec Jiszraelre. DOLLY margarin és RODIN ételzsir a legjobb minőségű. Gyártja: Ujhorodi Ételzsírgyár r. t. Ujhorddal

Next