Zsidó Néplap, 1937. július-december (17. évfolyam, 27-52. szám)

1937-07-02 / 27. szám

Novinove tnámk. Doioleny i. t. p. p 126661IVb, 23. ElSftcetéal dijakt Egész évre SO Kc félévre , . 26 Kc negyedévre 13 Kc Egyes szám 1 Kc Külföldre egész évre 75 Kc J|XVII. évi *\Ol szám Szerkesztőség is kiadóhivatal UJHOROD Kczeluzska u. 13 TELEFON 307. Megjelenik: minden pénteken, ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETILAP 1937 julius 2. Uzshorod, Munkács, Kassa 100.000 frank és 35 millió frank A francia kormány a jeruzsále­­mi héber egyetemnek egy 100.000 sage und schreibe: egyszázezer frankos alapítványt tett egy fran­cia tanszék felállításának a finan­szírozására. Az adomány már ön­magában véve aggasztó attól a Franciaországtól, amely a Paleszti­nai kérdésben soha egyszóval sem exponálta magát. A hirtelen felbuk­kant adományt lehetetlen másként értelmezni, minthogy Franciország hozzájárult Anglia Palesztinát fel­osztó tervéhez, és a francia kor­mány ezzel a 100.000 frankkal akar­ja ellensúlyozni a zsidó világban az Angliának­ nyújtott segítség kö­vetkezményeit. De most nem erről van szó. Egyszázezer frank, ez elég egy egyetemi tanár egyévi fizetésére. Egy tanszék fenntartására semmi­­esetre. Ha a francia kormány sem­mit sem adott volna, még az is sokkal több lett volna, mint ez az ékesszóló és látnoki smucigság. Erről eszünkbe jut, hogy élt Pá­rizsban egy zsidó, egy bizonyos Rotschild. Egyszer rájött megneve­zett zsidóra valami roham és 35 millió frankot adományozott Fran­ciaországnak egy bio­kémiai inté­zet felállítására. Hangsúlyozni kell a következő­ket: 1. Miig megnevezett zsidóra a fent jelzett roham rá nem jött, a franciák azt sem tudták, hogy mi az a bio­chémiai intézet. 2. Franciaországiban ez az inté­zet az egyedüli, első és úttörő, a franciáknak ilyesmi eszébe se ju­tott volna. A franciáknak kell a pénz hadfelszerelésre, csak a zsidó olyan marha, hogy bio­chémiai in­tézet jön rá, és azt is a dúsgazdag és fukar Franciaország fejéhez vágja. M­ost Franciaország revanzsálja magát: 100.000 mond és írd egy­százezer frankot adományozott a jeruzsálemi héber egyetemnek egy francia tanszék felállítására! Ha a jeruzsálemi héber egyetem egynéhány tanára nem a zsidó nagy intelligencia mamelukjaiból rek­­rutálódna, akkor az egyetem visz­­szadobná Franciaországnak ezt a százezer frankot. De az egyetem rektora dr. Bergmann Hugó, aki a Szentfal vitájánál a jeruzsálemi héber egyetem könyvtárából szál­lította az araboknak azon történe­ti műveket, amelyek az arabok jo­ gát és a zsidó igények jogtalansá­gát a Szentfálhoz igazolják. Micso­da egyetem! Micsoda Palesztina! Micsoda cionizmus! Micsoda Fran­ciaország! Akárcsak a zsidók: Dr. Seitz Victor. Az ujcionista NCO szervezet uzhorodi országos kongresszusának programja Jul. 4-én 14 órakor: A Betár, Brit Hachajjal delegátusok és vendé­gek felvonulása a Masaryk-szoborhoz és ko­­szorúelhelyezés. Jul. 4-én 20.30 órakor: A kongresszus megnyitása a Koronában nyil­vános meetinggel. Üdvözlések: dr Schechtmann politikai referátuma és a bizottságok megválasz­­sa. Júl. 5-én 8 órakor: A bizottságok ülése: 1. Dr Reiner: jelentés az orsz. párttanács műkö­déséről, 2. Better E.: jelentés a K. T. H.-ról, 3. Ilja Riglck: jelentés a pénzügyi helyzetről, 4. Szerény Béla: előadás a héber iskolaműről és kultúráról, 5. Dr Gotlesh­rvarm L.: a propagandáról, 6. Dr Lövy József: Jelentés az Ab­duth Jisrael működéséről, 7. Gleser A.: Niaciv jelentése a Betár működé­séről, 8. Dr Rosenbaumné: Jelentés a Brith Nasim Le­­umijótról, 9. H. Morschensohn: A Jawneh Vejodefet fő­iskolai hallgatók működéséről. 10. Görög A.: A Hadiajjalról. Déli szünet. 13 órakor: Általános vita. 18 órakor: Absolutorium és az uj párttanács megválasz­tása. 21 órakor: Herzl emlékünnepély a Koronában. Jul. 6. 10 órakor: Kirándulás Neviczkére, a Bezártáborba. A kongr. megnyitása, mint jelentettük nyilvános meeting formá­jában lesz megtartva, melyen a vendégek és hatóságok üdvözlésén kívül dr Schechtmann József, a kiváló publicista, az újcionista szer­vezet világelnökségének tagja nagy cionista-politikai előadást tart. Belépőjegyek erre a meetingre Farbenblum Emil pénztárnoknál kap­hatók“. Felkérjük Uzshorod zsidóságot, hogy a júl. 4-én délután 14 óra­kor tartandó felvonuláson és a Masaryk­ parkban a vendégek fogadta­tása és üdvözlésére minél nagyobb számban bülsedjen meg, hogy a felvonulás ezzel is impozánsabb legyen, és Masarylofelszabadító elnök szobrának megkoszorúzásában is résztvegyen. Lengyelországi ukránok szövetkezni akarnak a zsidókkal Lemberg, Jun. 24. A galíciai uk­rán politikai szervezet hivatalos lapjában, a „Dilo“-ban ma felhí­vás jelent meg a lengyelországi zsidósághoz címezve, melyben a „Undo“ ukrán politikai szervezet felhívja a lengyelországi zsidósá­got politikai szövetség megkötésé­re. A felhívásban az ukránok min­denekelőtt részvétüket fejezik ki a zsidó nép iránt a legutóbbi len­gyelországi zsidóüldözések és pog­romok miatt, majd a következőket írják: „Mi, lengyelországi ukránok ugyan aránylag jobb helyzetben vagyunk, mint az itteni zsidók, de holnap ugyanazt tehetik velünk is, amit a zsidókkal tettek és ezért kössünk egymással szövetséget és ez a szövetség, miután az ország lakosságának egyhar­­mad részét fogjuk képezni, elég erős lesz ahhoz, hogy vé­dekezzünk a lengyel terrorral Legyetek áldva, kik Isten nevé­ben jöttetek, Isten országáért har­colni, Isten kiválasztott népéért! Munkátokat kísérje Isten áldása és munkátok eredményét siker koro­názza! Mert eddig testvéreitek átka és gunyolása kisérte lépteiteket! Ne­veteket sárral dobálták meg és eszméteket, Herzl ideálját aljas módon meggy­alázták! Mert ti jót akartatok Izrael egész népének, mert ti hazát akar­tatok szerezni a hazátlan népnek és nem gettóotthont, mert bizto­sítani akartátok testvéreitek életét és véresverejtékkel szerzett vagyo­nát, hát a testvérgyülélét átka súj­tott benneteket! Minden útszéli lump leköpött, minden neveletlen kamasz sárral dobált meg bennete­ket, mert osztály-kolh­ozok he­lyett ti zsidó államot akartatok! És ime a történelem után az ese­mények is igazoltak benneteket! Ők kinevették és kigúnyolták a mi zsidó államunkat, fővezérünk ostobaságnak és abszurdumnak mondotta e követelésteket, és ime kiderült, hogy nem­ is olyan ab­szurdum, sőt maga az angol kor­mány a palesztinai problémák, az arab-zsidó viszony megoldását is egyedül a zsidó állam létesítésében látja! Jabotinszky és követőinek előre­látása ezzel megint beteljesedett és most már a zsidó állam ország­világ előtt pozitív és megvalósítha­tó fogalom lett! Ti most eljöttök, hogy állást fog­­laljatok ebben a kérdésben. Bizo­nyos, hogy ezt a zsidó államot, ab­ban a formában és nagyságban, ahogy azt felkínálják, nem fogad­hatjuk el és a kongresszus egyhan­gúan ki fogja jelenteni, hogy csak egy osztatlan, a Jordán mindkét partján elterülő zsidó állam lehet akceptábilis a mi részünkről. Azon­ban egy dologban már­is győzte­tek: a zsidó állam már nem mese, hanem valóság lett. Rajtunk múlik, tőlünk függi, hogy a mi zsidó álla­munk, a Jordán mindkét partján, Dántól—Akabáig és a tengertől Gileadig is a­ miénk legyen. Ha akarod, ó, zsidó nép, hát nem me­se többé! — szb — szemben. A felhívás országszerte nagy szenzációt keltett. A zsidóknak tényleg legokosabb volna elfogad­ni ezt a szövetséget.

Next