Zsidó Néplap, 1938. január-június (18. évfolyam, 1-22. szám)

1938-01-07 / 1. szám

Noviznye zrtánik, Devoleny i. t. p. ,p 12666/1Vb. 23. BISI szerént dijak, Egész évre 50 Ke félévre . . 26 Ke negyedévre 13 KJ Egyes szám 1 Ke mindre egész évre 75 Ke Egy podk. ruszi ukrán társaság keresztény-kóser muzsirgyártásra kért engedélyt Laurisin Ágoston, egy ismert ungvári ukrán sportember „Ver­­h­ovina kom­. fel. társaság“ nevé­ben uj margaringyár engedélyezé­sét k­érte. Kérelmét azzal indokolta, hogy miután a gör. kath. hitfelekezetü ruszin nép évente legalább féléves böjtöt tart, az állati zsiradékkal kevert müzsirt nem használja Igaz ugyan, hogy az uzhorodi Ételzsirgyár, kitűnő, állatzsirmen­tes, tiszta növényi müzsirt gyárt, ezt azonban a folyamodó vélemé­nye szerint, a jámbor ruszin nép nem használhatja, mert a kérdéses Ételzsírgyár „nem keresztény“ ke­zekben van, tehát valószínűleg nem elég kóser nekik... Hogy kit szemelt ki Laurisin úr „Mesgrád­nak“ és melyik rabbinak a „hechserét“ fogják igénybe ven­ni, arról nem tettek említést a be­adványban. Románia felrúgta a demokráciát Kormány a zsidók kinullázására Kolozsvár. A romániai választá­sok feltűnő eredménye, melyen az antiszemita pártok összesen mint­egy 150 mandátumot nyertek, meg­döbbentő következményekkel járt. A kormány elsői minisztertanácsán elhatározta, hogy a következő in­tézkedéseket lépteti életbe a ro­mániai zsidóság ellen: 1. Megvonják a zsidóktól az ösz­­szes trafik-italmérési engedélyeket valamint egyéb koncessziókat. 2. Zsidók falvakban csak külön en­gedéllyel telepedhetnek le és nyit­hatnak üzleteket. 3. Felülvizsgálják a zsidók állampolgárságát, zsidó orvosok diplomáit stb. 4. Elkoboz­zák a zsidó birtokokat és nacio­­nalizálják a zsidó gyárakat. A Goga kormány intézkedései, valamint a vezető liberális lapok végleges betiltása óriási konster­­nációt váltott ki, nemcsak Romá­nia zsidóságából, de nagy- és a kisantant köreiből is. Osztraui asszimiláns zsidók megtor­­padózták a hitközség költségvetését A járáshivatal elrendelte a zsidó iskolaügyi szociális és palesztinai szubvenciós tételek törlését és viszatérítését Osztrauból jelentik. Az itteni pozitív zsidó közéletet egy párat­lan eset tartja izgalomban. Az asz­­szimiláns „Klub ceskydh zidu“ ál­tal 1936 március 27-én benyújtott panaszra, a Járáshivatal 36.714/1- VII/36 szám alatt 1937 dec. 21-iki rendeletével meghagyta, hogy a költségvetésbe felvett zsidó iskola, szociálisügyi, valamint Palesztinát támogató tételek, mint K. K. L.­tv. H., Hechaluc stb. töröltessenek és kötelezte a hitközségi tanácsot, hogy az eddig mintegy 301.029 ok­ban már kifizetett összeget 2 hó­napon belül visszatérítsék és ennek megtörténtéről a Járáshiva­talnak jelentés tétessék. A Járáshivatal által elrendelt törlés az alábbi tételekre vonat­kozik: Az 1865-ben alapított zsidó nép­iskola fenntartására felvett Ke 107.709.60 Jótékonysági tételek Ke 130.500.— Sport Makábi és nemzeti 21.820.— Keren Hayessod Ke 15.000.— Keren Kayemet Li Israel Ke 5.000.— Liga Baloldali 3.000.— A Járáshivatal döntése, de külö­nösen az osztráui asszimiláns zsi­dók támadása a hitközség és a zsi­dó alapok ellen, méltán kínos fel­tűnést keltett. Mert még nem volt rá eset, hogy zsidók ilyen meg­­semmisítő támadást intézzenek egy hitközség és különösen annak iskolái és­­ jótékonysági intézmé­nyei ellen. Ilyen eljárásra, csak minden zsidó erkölcsi érzésből ki­vetkőzött zsidók vetemedhetnek! Érdekes, hogy egy podk­­ruszi rabbi, egy nemrégen tartott ülésen azt indítványozta, hogy P. Rusz orthodoxiája fogjon össze ezzel a „Svaz ceskych zidu“-val­­­ a cio­nisták ellen. Ezek az elvakult, ok­talan gyűlöletben tobzódó „rab bicskák“ képesek szövetkezni a ve­gyes házasságokat propagáló, min­den zsidó vallási jelleget negáló cseh asszimiláns zsidókkal is, sőt talán az ördöggel is, csakhogy bosz­szút álljanak a cionistákon. Mit mond Goga? Elvben nem antiszemita csak gyakorlatban általában nem vagyunk antiszemi­ták (persze csak gyakorlatban! Szerk.) Nem gyűlöljük a zsidókat, de el vagyunk rá szánva, hogy a kereskedelmet, az ipart és a sza­bad pályákat megszabadítjuk a külföldiektől. Románia főiparát, a szenet, naftát, vasat stb. mai na­pig külföldi zsidók kontrollálják. Ennek most véget akarunk vetni, kidobjuk őket és helyüket romá­nokkal töltjük be. Ezt az ipart a fasiszta államok mintájára fogjuk megszervezni, noha egyébként nem törekszünk hasonlatosságra ezek­kel a szisztémákkal. Nem felel meg, a világsajtóban elterjesztett ama hír, hogy elbo­csátjuk az összes zsidó állami hi­vatalnokokat, mert Romániában nem is volt zsidó állami hivatal­nok“, így nyilatkozott Goga román miniszterelnök, aki tehát a legcini­­kusabb módon megerősítette az el­terjesztett híreket. Fenti hí­rek érthető nyugtalanságot és aggodalmat keltettek. Noha sok trafikot, meg licencet már nem igen vehetnek el, mert hisze­n, amit lehetett már elvették tőlük régen és gazdaságilag sem tehetik már jobban tönkre Románia zsidósá­gát, mégis pánikfélelemben néznek az eljövendő­ napok elé. A londoni „Evening Standard“ telefon kérdésére, Goga a követ­kező magyarázatot adta intézke­déseinek: „Intézkedéseim célja, hogy Ro­mánia a románoké legyen és nem ama tízezer külföldi lengyel és orosz zsidóké, akik a háború után ellepték az országot. Elvben egy- Nátha, köhögés és ragályos influenza megakadályozható, ha rend­szeres, mindennapi MASSZÁST végzünk A­L­P­A sósborszesszel. Ha egészségesek akarunk lenni s arra törekszünk,hogy szervezetünket ellenállóké­pessé tegyük, használjuk ál­landóan Alpát. Kérdezze meg az orvost. Ügyeljük arra, hogy bevá­sárlásnál valóban A­lpát kap­junk. XVIII évf. 1 mzám Szerkesztőség és kiadóhivatal UZHOROD Kozeluzska u. 13 t­ELEFON 307. Megjelenik: mint­f­ti npntfihon. ZSIDÓ TÁRSADALMI, POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI HETILAP 1938 január 7 .Uzshorod, Munkács, Kassa Mit mond Románia zsidósága Zsidó nemzeti körökben bizo­nyos fájó kárörömmel mutatnak rá az erdélyi orth. rabbik és a ó­­romániai zsidók választási taktiká­jára. Mert a választások ideje alatt — úgy a romániai asszimiláns zsi­dók, mint az erdélyi orthodox rab­bik, annak ellenére, hogy egyetlen román párt sem akart paktumot kötni a zsidókkal, a legélesebb har­cot folytatták a zsidó párt ellen. Az erdélyi és máramarosi rabbik iszurt adtak ki a zsidópárt ellen, aminek az volt az eredménye,hogy pld. Máramarossziget 8000 zsidó, szavazója közül, alig szavazott le 400 a zsidó pártra. Azt írják a rabbik, hogy a zsidópárt győzelme növelni fogja az antiszemitizmust és zsidóellenes intézkedésekre fog alkalmat adni. Nos a Zsidópárt —hála ennek az elvakultságnak,—a megbukott (mindössze 9000 szava­zat hiányzott, hogy 9 mandátu­mot nyerjen és az eredmény? — intézményes antiszemitizmus, illet­ve kormány antiszemita program­mal! •

Next