Biseric'a şi Şcól'a, 1882 (Anul 6, nr. 7-52)

1882-02-14 / nr. 7

ANULU TZT. ARADU, 14/26 FEBRUARIU 1882. BISERICA si SCOL’A. •k r HbTr. 17. Intrat inainte de anul 1933 » ......13.Ä®. IToia, bisexicssoa, scolastica, ^iteraria si economica. I BIBLIOTECA 'ise o data in septemana : Duminec’a. I UNIVERSITÄT l'iTliulii altonaiiK-nlialui : 1’ri‘lisiln insertiijiiilorii : Gorespondiifljlielesé se attrksHe'Sa^ Reaa« Pentru Austro-Ungari’a pe anu . . 5 fl.—or. Pentru public,atiunile de trei ori ce contienu „ BISERIC"­­ si SCOL’A“ ■i „ „ •­ jum. anu 2 „ 50 „ j, eam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte­­ a, ”, , Pentru Romani’a si strainetate pe anu 7,, — „ . . „ • • - H s ^'r ,am­ prenumeratmne la j.a. 3 ” 50 \­4 ri- 81 mai SUS 0 **■ V- a- \ „TIPOGRAFI­ A DIECESANA INASAD. Nr. 260. prea. IOANU, din mii'a lui Dumnedieu episcopu diecesanu alu Aradului, Oradii­l/lari, lenopolei si atu Haimagiului, precum si alu par­­liloru adnesate din Banatulu Temisianu. Iubitului cle­ru si poporu eparchiale : daru si mila dela Dumnedieu Tatalu si Domnulu nostru lisus Christosu ! Fiinduca la Duminec’a Turnei din a. c. es­­pira si alu patrulea periodu, de trei ani, alu vietii n­ostre sinodale, si inceta si mandatulu deputatiloru sinodali alegi la 1879 , ui media a se face alegeri none de deputati la sinodulu nostru eparchialu pe noulu periodu de trei ani 1882, 1883 si 1884. Deci in sensulu §§-lorn 89 si 90 din stat. org. convocamu sinodulu or­dinar­iu alu eparchiei nóstre aradane la locuite resiedintiei nóastre in Ar­adu pe Dumineci a Tomei adeca pe diu’a de 4/16 Aprile a. c. or cu privire la efeptuirea alegerei mem­­briloru sinodali pe noulu periodu sus espusu, in eontielegere cu ambele nóstre Consistorii din Aradu si Oradea-mare, dispuneam urmatoriele : 1. Eparchi’a aradana se imparte in 20 cer­curi electorali, dintre cari, pe partile arado-banatice cadu 14, or pe cele bihorene 6 cercuri, pre­cum se vede din impartirea de sub A), avendu fiecare cercu a-si alege cate trei deputati, unulti din cleru si doi din mireni (§§­ii 87 si 88 din stat. org.) 2. Pentru conducerea alegerii deputatiloru preotiesci, respective pentru efeptuirea scrutiniului la alegerea deputatiloru mireni, in fiecare cercu electoralu este numitu­ câte unu comisariu consis­­torialu din cleru pentru cleru si altulu dintre mi­reni pentru mireni, precum arata conspectulu de sub B). 3. Terminulu pentru alegerea deputatiloru din cleru s’a statoritu: a) pentru districtulu Consistoriului din Aradu pe 4/16 Martie, b) pentru districtulu Consistoriului Oradii-mari pe 15/27 Martie a. c. totdeuna la or’a 10 nainte de mediedi. 4. Alegerea membriloru clericali se va efep­­tui cu strict­a observare a §. 91. 1. d. din stat. org. avendu protocolulu de alegere a se asterne respectivului Consistoriu pana inclusive 25. Mar­tie a. c. (A se vede cerculariulu Nru 312 din 1879. P- 4­) 5. Facia de alegerea deputatiloru mireni, in vederea instrucţiunilora date in trecuta, deosebi a celoru din cerculariulu dto 14/26. Febr. 1879. Nr. 312, p. 5 se dispune : a) Preotim­ea parochiala după primirea ace­stui cerculariu, in Duminec­a cea mai de aproape va defige terminu si va publică sinodu parochiala straordinariu pentru alegerea a doi deputati mi­reni la sinodulu eparchialu. Acést­a publicare cu observarea §§­loru 9 si 12 din stat. org. trebue se se intimple celu pu­­cinu cu 8 dile nainte de alegere, dar negresitu pana Dumineca in 28. Februariu, (12. Martie), ca astfeliu sinodulu parochialu electoralu se se pota tiene pretotindenea pana inclusive Duminec’a in 7/19. Martie a. c. b) La terminulu statoritu pentru alegere, după ce sinudele parochiali sub conducerea preotimei paroch­iale se voru fi constituitu, si adeca si­ voru fi alesu pre presiedintele, barbatii de incredere si pe notariulu ad hoc, voru purcede la alegere, vo­­tandu fiecare individu indreptatita (§. G. din stat. org.) de odata pentru doi deputati mireni. Alega­torii din comunele filiale voredia in comunele matre. c) Despre actulu alegerii se va lua proto­­colu după formulariu C). Si fiindu ca votisarea este publica, si numai la cererea a 20 de ale­­getori poate fi secreta prin siedule, i­ar acla­­matiunea nu este p­er­mi­sa, urmedia de sine.

Next