Biseric'a şi Şcól'a, 1882 (Anul 6, nr. 7-52)

1882-02-14 / nr. 7

ca biroulu sinodale deosebita notariulu aceluia se fie cu deosebita atențiune, si numele individilorupecari votedia singuraticii alegatori se-lu scrie în­tregii 8 i cu rat­u de atâtea ori, cati vo­tanți a­u a v u tu , or semnele „ „ “ „ „ si „dto“ usitate de unii, nu sunt permise. La casu de votisare secreta siedulele se alatura la protocolu. d) Fininduse votisarea, resultatulu ei se va constata si publica in presenti­ a alegatoriloru ; se va subscrie de presiedinte, de barbatii de încredere si de notariu; se va impatura si si­gilu cu sigilulu parochului seu alu presiedintelui seu alu vre unui barbatu­ de încredere, ca la tim­­pulu seu, se-lu duca la comisariulu consistorialu (§. 9. g­) c) Barbatii de incredere ai singuraticeloru sinóde parochiali, ducendu cu sine protocoaiele sinódeloru paroch. electorali se voru aduna Luni in 15/27. Martiu a. c. la ore 10 nainte de me­­diadi la loculu centrale alu cercului, si in loca­litatea destinata prin comisariulu, sub presie­­dinti’a acestui­a vom­ form­a colegiulu de scru­­tiniu, alegandusi unu notoriu pentru ducerea protocolului. f) Presiedintii sinodeloru parochiali electo­rali se indatoredia a indruma pe respectivii băr­bați de incredere, ca la terminulu de susu nes­mintita să se presinte la comisarii­ cu protocoa­lele cu atât mai virtosu, caci protocoalele intrate după incheiarea protocolului de scrutiniu, nu se voru lua in consideratiune. In protocolulu de scrutiniu este a se nota si or’a încheierii. g) La actulu scrutiniului, in presinti’a bar­­batiloru de invedere comisariulu consistorialu va desface pe ronda toate protocóaiele electorale, ce voru fi intratu dela singuraticile sinoade parochi­­ale; apoi va face, ca acelea se se ceteasca cu voce înalta, voturile din ele se se compute la rândulu seu si se se inscrie in protocolulu cole­giului de scrutiniu. h) Acei doi individi, cari după computarea tuturoru voturiloru se voru afla ca au celea mai­­ multe voturi, numai de cât se voru prochiama de deputați alesi ai cercului respectivu, si ca atari i se voru provedé cu credentionale. La casu vnse, [ când dóra doi sau mai multi voru fi avendu m­a­­joritate in asemene numeru, intre densii va de­cide sortea, esecutata in taci’a locului. i) Protocoaiele colegiului de scrutiniu si cre­­dintionalele alesiloru deputati se voru subscrie de comisariulu consistorialu si de to­ti ceialalti mem­bri, adeca de barbatii de incredere ai sinodeloru­­ parochiale; apoi credentionalele pe langa unu esemplariu din cerculariulu presinte se voru tran­­simne pe cale sigura la manile alesiloru depu­tați , or protocolulu colegiului de scrutiniu, im­- I preuna cu toate actele electorale, comisariulu con­sistorialu­ lu-va substerne consistoriului respectivu cât mai curendu, dar negresitu pana in 25. Mar­­­­tiu vechiu a. c. 6. La casu, când vre-unu com­isariu consis- J toriulu preotiescu ori mirénu, aru fi impedecatu in ori ce modu, cât se nu poata împlini misiunea de comisarii­: acel’a va face numai decât aretare la consistoriulu concerninte pentru alta provisi­­une ; or decumva provisiunea acést’a pana in ter­minulu alegerii, respective alu scrutiniului nu se­­ va fi facutu, sau dara necesitatea de alta provi­­siune se va areta numai sub actulu alegerii, res­pective sub actulu scrutiniului, alegatorii, respec­tive membrii colegiului de scrutiniu sunt autori­­sati a-si alege unu locuteuinte alu comisariului consistorialu, care anoi va ave­a împlini toate agendele comisariului consistorialu. 7. Deputații, cari după punctulu 3. 4 si 5, vom­ fi aleşi la sinodulu eparchialu, sunt poftiți a avea in vedere terminulu sinodului eparchialu anumitu la inceputulu cerculariului presinte, si a­­ se presenta timpuriu la Aradu, provedinti cu cre­dentionale si pregătiţi pentru a remane mai multe dile in agendele sinodale. 8. Ofieiele protopresbiterale sunt însărcinate a specii cu toata grăbirea câte unu esemplaru din cerculariulu acestea la singuratecele oficie paro­chiale din fracturile loru si pre publicare si spre efectuirea celoru de efectuitu; or comisarii con­sistoriali sunt poftiti a-si împlini misiunea in sen­­sulu celoru indegetete mai sus, si a se pune in privinti’a acést’a in reportu deadreptulu cu con­sistoriulu, sub care se afla. Când dar publicâmu noi mesurile acestea, ne tienemu de a Nóstra detorintia a vi desco­peri iubitiloru! câ sinódele nóstre eparehiale au I o chiemare frumósa si însemnata in biseric’a nóstra; câ dela lucrările acélor sinóde aterna multu, binele bisericei nóstre si alu clerului si poporului nostru, si ca de la aceste lucrări ale sinodeloru se astepta vindecarea multor dureri de ale trecutului, din biseric­a străbună De aceea Ve sfatuimu parintesce iubita cleru si po­pom, ca la eserdiarea celui mai insemnatu drepţii, alu alegerii deputaţi­loru sinodali preoţi si mireni, se fiţi cu multa precautiune, se judecaţi bine in cine ve puneţi încrederea in cele mai însemnate afaceri bisericesci. Ve sfatuimu ca la actulu celu mare alu alegerii, se fiţi conduşi numai de sim­­tieminte adeveratu crestinesci, si se alegeţi de deputaţi sinodali numai barbati crescuţi in legea lui Dumnedieu, barbati devotaţi causeloru noastre bisericesci, barbati aelosi si apţi de a concurge

Next