Biserica şi Şcoala, 1922 (Anul 46, nr. 5-52)

1922-01-30 / nr. 5

Anul XLVI. ABONAMENTUL: Pe un an _ _ ... 40 Lei. Pe jumătate de an _ ........... _. 20 Lei. Arad, 30 Ian. (12 Febr ) 1922. fntrat înainte de anul 1933 v \\W REVISTĂ BISERICEASCA, ȘCOLARĂ, LITERARĂ ȘI ECONOMICĂ. • '« ^35 ___ 1 '' . . . .. g-t--. . a ■_**.* . . »pare odată în săptămână. DUMINECA. Nr. 5. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: Arad, Strada EMINESCU Nr. 35. Telefon pentru oraş şi judeţ Nr. 266. Trei Ierarhi. S. S. Vasile, Grigorie şi loan. In vremuri de zbucium şi frământări istorice mari, se nasc oameni mari. — In veacul al IV după venirea Mântuitorului Cristos, păgă­­nismul trufaş şi încăpăţînat îşi punea în apli­care ultima sforţare desnădajduită pentru a răsturna grandioasele idei creştine, cari deşi treceau prin vremuri îndoelnice luară o direc­ţie nouă un avânt înalt şi o formă sublimă O prefacere morala întinsă şi temeinică în­soţea pretutindeni învăţăturile creştine, şi din intensul acestor prefaceri adânci, s’au desfăcut şi înălţat suflete puternice, pioase şi mari, cari au adus până la noi amint­rea acestor vremuri de adâncă evlavie. Intre aceşti bărbaţi sfinţi şi providenţiali locul prin il ocupă S.S. Vasile, G­igorie şi loan a căror fapte şi pomenire le serbează sf. biserica noastră acum Dumenică în 30 Ianuarie st. v. Ei apar pe orizontul vieţii creştine în timpuri încolciate şi dăunătoare, când se iveau erezii nechibzuite în toate părţile, când arianismul cauta să devie dom­nant şi când toţi vrăjmaşii religiei creştine voiau să dist­rugă învăţăturile Evangelice. In astfel de împrejurări să ridică aceşti 3 sfinţi bărbaţi şi prin ştiinţă şi scrieri savante, prin sobritatea caracterului şi prin o activitate fecundă şi laborioasă pusă excluziv în folosul sf. biserici, formează o epocă rodnică în is­toria creştinizmului. Sf. Vasile pe lângă ora­torie şi filozofie să ocupă cu toate ramurile ştiinţei. Sf. Grigorie era o fire mai meditativă, să îndeletnicea mai mult cu literatura, care l’a făcut mai târziu adorator al naturei prin ce mai târziu s’a îndeletnicit cu scrisul poeziilor cu fond religios. Pentru meritele lor ambii ajung încă la vrâsta tinără la demnitatea de episcop, unde li s’a deschis un teren mai larg de activitate. Tot atunci să remarcă în şirul crețului ♦inerul diacon loan din Antiohia care prin dis­cursurile şi verva sa oratorică ajunge celebru. Faima despre puterea oratorică a tinerului diacon trece din gură în gură din oraş în oraş până ajunge la Constantinop­­ unde mai târziu a­­junge Episcop. Cuvântul său curgea cald şi înflăcărat şi toată lumea dorea să-l asculte, viţiile erau înfăţişate în toată golitatea lor, iar vărturile în splendoare. Sbiciu­ia păcatele chiar şi a reginei Eudoxia, pentru ce a fost perse­­cutat. Poporul să uita la el ca la soare şi îi zicea loan Gură de aur, iar duşmanii îi urzeau peirea. Iulian apostolul în dorinţa sa superbă de a întrona trecutul ruşinos cu zeii şi cu toate superstiţiile a făcut uz de toată ştiinţa şi so­­fistăria păgână, dar s’a găsit faţa în faţă cu aceşti 3 luceferi ai ceştinismului. întreaga lor viaţă fu numai o luptă cu scrisul şi cai cuvân­tul. Scrierile lor multe şi feluzite izvonte din­­tr’un studiu profund dintr'o cultură vastă şi dintr’un puternic sentiment de convingeri re­ligioase, formează gloria literaturei creştine Sunt screiri morale, dogmatice polemice şi omilii cari conving şi moralizează. Au învins vremuri grele, au călcat peste prejudiţii şi credinţe deşarte. In luptă nu luau în considerare persoa­nele ci susţinerea operei Mântuitorului. Erau stăpâni pă toată cultura păgână profană. Dar ceea ce a străbătut mai mult din per­sonalitatea acestor sf. Ierarhi până la noi este curăţenia sufletului şi moravurilor lor, îndrăz­neala, caritatea şi toate vârtuţile lor. In ei se înbinau într’o armonie desăvârşită modestia şi demnitatea, care provenea din respectul pentru actele religioase şi dânca iubire faţă de Dum­nezeu. Aceasta viaţă caritativă au trăit’o în valurile patimilor omeneşti ca o pildă vie tu­turor creştini­lor. In cuvântările lor aceşti trei sf. Ierahi explică şf Evanghia şi natura aşa de frumos şi convingător, îndeamnă la viaţă cinstită, vrednică de menirea omului pe pă­mânt. Una dintre trăsăturile caracteristice ale activităţii lor este îndemnul pentru milostenie şi fapte caritative. m

Next