Biserica şi Şcoala, 1924 (Anul 48, nr. 2-50)

1924-01-07 / nr. 2

Anul XLVIIÎ. ABONAMENTUL. Pe un an _ _ _ ______ Pe jumătate de an____ ... _ Arad, ianuarie 7­ 20 î9?4. 40 Lei. 20 Lei, spate ocali la săptâm­ânâ. DUMINECA. Nr 2. COALA REVISTA BISERICEASCA, ŞCOLARA, LITERARA ŞI ECONOMICĂ. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA. Arad, Strada EMINESCU Nr. 85. Telefon pentru oraş şi judeţ Nr. 280. Se rup peceţile Unirii cu Roma! Se rup peceţile, cari leagă de străini, cu sufletul, pe o parte destul de însemnată ca număr, a neamului românesc. După cărturariul preot şi protopop ono­rar g. cat. şi asesor consistorial, Dr. Ştefan Pop de la Izvin, în zilele trecute a întors la ortodoxie urn alt preot cu situaţie remarcabilă în biserica g. catolică: părintele Ioan Pasca, doctor în teologie, profesor la academia teolo­gică g. cat. din Gherla şi spiritual al semina­rului de acolo. E semnul vremurilor nouă, ori­cât de mult se svârcolesc, în neputinţa lor şi în uitarea de sine, aceia cari se leagă cu mâni cu pi­cioare de piciorul tronului papal. Dăm în cele ce urmează după „Telegra­ful Român", prea frumoasele documente, pri­vitoare la trecerea părintelui Dr. Ioan Pasca, — mai întâi adresa Sf Sale cătră P. Sf. Episcop al Clujului, răspunsul P. Sf Sale şi al Consistorului său şi hârtia de rămas bun cătră P. Sf. Ada Gherla. I. Prea Sfinţite Domnule Episcop ! Să-mi îngăduiţi. Prea Sfinţite, ca după cum­păniri îndelungate şi după grele lupte sufleteşti ivite între elementele câştigate în decursul educaţiei de o parte şi de altă parte între ceea ce conştiinţa tot mai mult afirmă ca datoria a unui preot român, să fac mărturisirea la car­e mă simt obligat. Ca preot profesor şi director spiritual al Aca­demiei teologice din Gherla am avut posibilitatea să observ, cum se desfăşoară activitatea şi viaţa bisericii din care făceam parte şi cu idealurile căreia eram solidar, deoarece vedeam cum se lucră pentru binele sufletesc propovăduit de întemeietorul bisericii, Dom­nul nostru Isus Hristos, şi totodată se promovează propăşirea neamului românesc. Lucrurile însă, cari trebue să pună la serioasă meditare pe om­ şi­care preot, îmi dau convingerea, că pentru realizarea scopurilor ideale amintite, este ne­cesară refacerea de bună voie a acelei unităţi reli­gioase, care a fost stricată de streini prin terorizări şi privilegii. Divizarea făcută de streini cu scopul măr­turisit sau ascuns de a ne perde, dacă a fost dăună­toare în trecut pe lângă toate foloasele pe cari le au adus legăturile noi, este un adevărat dezastru azi în urma rivalizarii şi concurenţei ce există între bisericile româneşti, cari rivalizări vor duce fatal la slăbirea şi anihilarea sufletului religios al poporului român. Călăuzit de această convingere rog Prea Sf Voastră, să binevoiţi a mă primi în sânul bisericii ortodoxe române. Cluj, în 19 Decemvrie 1923, cu umilinţă Ioan Pasca m. p., preot Dr. în Dr. Sebastian Stanca m. p. Dr. Vasile Saca m. p. II. Consistorul eparhial ortodox român Nr 8,1924. M. On. Domn Dr loan Pasca preot şi profesor Cluj. In temeiul declaraţiunii Sf Tale dela 19 Dec. 1923 şi a hotărârii nestrămutate, prin care ceri a fi primit în sânul bisericii noastre ortodoxe, în virtutea puterii noastre spirituale canonice, te-am primit în clerul eparhial al diecezei noastre şi consistorul îţi va oferi o aplicare corespunzătoare cu calificapa M. O D-tale şi cu eminentele calităţi, pin cari te distingi. Însoţesc primirea Ai. O iJ-tale în clerul epar­hiei noastre cu cele mai adânc simţite urări de bine şi cu binecuvântarea noastră arhipăstorească Cluj, în reşedinţa noastră episcopească, la 19 Dec. 1923 (1 Ian. 1924). Nicolae Ivan m. p., (L. S) episcop ortodox al Vanului, Feleacului şi Clujului. Ilustrităţii Sale Ilustrisi de Domnule Episcop­ Gherla. Subsemnatul dimisionez din slujbele încredinţate mie de Ilustitatea Voastră. Mulţumesc pentru binefa­cerile şi încredinţările cu care am fost onorat Mă simt însă obligat ca atunci când dimisionez din cea mai importantă slujbă, a unui director spirit­­ual al academiei teologice din Gherla, să arăt moti­vele hotărârii luate. Nu pot să continuu cu conştiinţă î Intrat înainte­­ de aauliySS_____. X\| JMl 1936 | Martori: III. Dr. Iuliut Hossu­ episcop

Next