Biserica şi Şcoala, 1929 (Anul 53, nr. 1-52)

1929-01-01 / nr. 1

O mare bucurie a Bisericei noastre. — Traducerea Vechiului Testament — Rezultatul activităţii pe teren bisericesc nu se judecă după alunecările sporadice ale sin­guraticilor, ci după posibilităţile de devenire creştinească asigurate pe seama mulţimile înse­tate după adevăr. Şi de fapt o mare sete stă­pâneşte sufletul poporului nostru. Sfânta Scrip­tură este pusă în mâna lui de oameni, cari urmăresc alte interese decât cele ale sufletului, înţeleg pe sectanţi. A sosit timpul să înceteze această scădere. Oamenii învăţaţi ai bisericei noastre şi-au dat seama că Biserica e chemată a potoli setea mulţimilor. Profesorii Gala Galaction şi Vasile Radu de la facultatea teologică din Chişinău anunţă în revista „Viaţa Românească“ (Nov 1928) de la Iaşi că lucrează în colaborare la traducerea în româneşte a Vechiului Testament, de pe originalul ebraic. Psaltirea este deja tradusă iar restul va fi gata aproximativ în 5 ani de zile. Biserica noastră nu poate avea o bucurie mai mare decât aceasta. Cei trei înţelepţi ai răsăritului cu bucurie şi-au plecat genunchiul în faţa ieslei din Vitleem văzând că s-a rea­lizat dorinţa lumii vechi, exprimată de Platon: „Ah, de-ar veni unul din zei pe pământ să ne înveţe adevărul“ . Cei trei înţelepţi nu numai au dorit, să vină un Mântuitor, ci l-au şi căutat şi i-au adus devotamentul lor. Astfel şi noi,­­ toată suflarea creştină românească, nu numai dorim să se realizeze opera întreprinsă de cei doi profesori de la Chişinău, dar ne plecăm genunchiul şi rugăm pe Dumnezeu să-i ajute în opera lor nemuritoare. Grea operă vor avea să îndeplinească. A­­utorii însăşi recunosc acest fapt: „E o lucrare grea, e o lucrare istovitoare .... O ridicăm ca un din, înaintea nnhoiu­rii, normii să se reverse peste Biserica noastră. Sectanţii de la noi ne combat şi ne strâmtorează cu Biblia lor recentă ageră, lucidă tradusă din marile Biblii protes­tante, adecă, mijlocit, din Biblia ebraică. Tre­buie să opunem acestei maşini de război, una cel puţin egală cu ea. Ne trebuie şi nouă o Biblie recentă, ageră şi lucidă, în locul stră­vechii noastre Biblii, în deosebi, pentru temu­tele lupte confesionale ce ne stau înainte. Este la mijloc un interes bisericesc şi naţional, din ce în ce mai evident“. Ori­cât de grea este opera întreprinsă de dânşii, munca le va fi facilitată de ideia că servesc o Biserică acuzată pe nedrept că s ar sprijini pe jandarmi în lucrarea ei mântuitoare. De azi înainte va cădea şi această ruşinoasă acuzaţie. Bârfitorilor, îndoielnicilor şi răuvoito­rilor le vom putea dovedi că nu baioneta este temelia luptei noastre ci Cuvântul lui Dumne­zeu, tălmăcit în româneşte de oamenii ştiinţei pure şi aflaţi în serviciul ortodoxiei, atât de mult criticată, dar prea puţin sprijinită. Cunosc calităţile de eminenţi ebraişti ale distinşilor traducători. Cunosc râvna lor neţăr­murită pentru cauza sfântă a mântuirii mulţi­milor prin Biserică. Părintele Galaction a pu­blicat deja Noul Testament. Biserica noastră este mândră de opera ce o vor săvârşi. Oamenii ştiinţei teologice nu pun lumina sub obroc. Mulţi au faima de învăţaţi, dar să ne arate pe cine învaţă şi care este re­zultatul ştiinţei lor! Munca celor doi profesori de la Chişinău va avea urmări binecuvântate de acum şi până în veac. 1 Grigorie al Aradului. De GRIGORIE Episcopul Aradului. 9

Next