Biserica şi Şcoala, 1931 (Anul 55, nr. 1-52)

1931-01-04 / nr. 1-2

• BISERICA şI ŞCOALA No. 1-2 Joi, aşezarea celor 4 evanghelişti, stropirea şi miruirea păreţilor. Toate aceste acte se să­vârşesc însoţite de rugăciuni frumoase. Apoi se începe sf. liturgie, care înalţă sufletele. Pon­­tifică cu multă evlavie P. S. S. Episcopul Grigorie, asistat de­ arhimandriţii Moruşca şi Suciu, asesorii consistoriali Păcăţian, Ciuhandu Muscan, Georgia şi Stana, protopopii Fabriciu Manoilă Lipova, dr. Patrichie Tiucra Timişoara, Givulescu Radna, dr. Cioroianu-Comloş, Cibian Birchiş, Goanţă-Belinţ, preoţii Debău-Livova, Francescu-Şiştaroveţ, Ioaneş-Chesinţ, Dehelean Ususău, Popescu-Pecica, Groza-Dorgoş, Mun­­tean-Pilul-mare şi 2 diaconi. Răspunsurile religioase revin, pe rând, corului Banatul din Timişoara de sub condu­­cerea d-lui Sabin V. Drăgoi, direct, conserva­torului Timişoara; corul bisericei din Lipova, dirijor d. A. Sida, corul angajaţilor tramvaeior comunale din Timişoara, corurile ţărăneşti din Chesinţ şi Şiştarovăţ. D-nii miniştri Ghiţă Pop şi Sever Bocu, iare loc în stranele din stânga, împreună cu toţi reprezentanţii autorităţilor militare şi civile, în frunte cu d. dr. Iosif Maiorescu, secretarul general al Directoratului VII Ministerial. Notăm act cu numele pe cei cari în mijloc de iarnă din depărtări au venit să dea cu prezenţa lor strălucire unei solemnităţi creştineşti şi naţionale. De la Timişoara Vasile Bonea şeful serviciului la­­terneior; Manolescu şeful Serviciului Agriculturii; in­spector Podoabă; dr Buteanu şeful Serv. Sanitar; Ioan Montani, directorul Biroului presei; Parlamentari: dnii: dr. Coriolan Balan; dr Alexandru Iancu; Mişa Vasiescu deputaţi. Armata: dl Colonel Bogdan; dl căpitan Bădulescu comandant. Siguranţa şi poliţia: dnul dr.Valeriu Liuba In­spector de poliţie regional; dt-colonel în rezervă Aurel Crenianu chestorul poliţiei; dr Valeriu Boleanţu pre­fect; dl Iuliu Ionescu preşedintele delegaţiei perma­nente; dl Victor Mercea vicepreşedintele consiliului judeţean; Inginer Nicolae Spiridon controlorul finan­ciar al judeţului; Cornel Bogdan cons. agricol; dr Dimitrie Chiroiu notar public, consilierii; Traian Bo­­roancă şef de cabinet; Iosif Spătariu referent; dr Co­­riolan Balta primar; dr Pavel Nicolaevici consilier; dr Virgil Cimponeriu şeful serviciului contencios; Con­stantin Jicu controlor. Camera de Industrie şi Comerţ: dl dr Ioan Balcescu vicepreşedinte. Şcoala Politechnică: Victor Braslan rector. Persoane particulare: dl dr. Titu Mălaiu notar public; dr Eugen Imbuzeanu avocat; dr Aurel Anuica avocat; Locotenent în r. Gheorghe Micălăceanu şi Fericeanu. Judeţul Arad; dr: dr Iustin Marsieu prefecţi, judeţului; dr. Augustin Lazar preşedintele delegaţie permanente judeţene ; Romulus Moga chestorul de po­liţie Arad; Nicolae Popescu directorul Camerei Agri­cole ; Inginer Avramescu etc. Judeţul Severin: Dl dr. Gheorghe Dragu, prefec­tul judeţului. Galeriile bisericei sunt fixate, iar curtea de ase­­menea nu poate cuprinde mulţimea credincioşilor ve­niţi să aducă slavă Celui de sus. In piaţa­ din faţa ca­tedralei câteva mii de săteni formează o mare de ca­pete. In timp ce în interior rugăciunile impunătorului sobor preoţesc se îmbina cu cântările celor 5 coruri de sus din clopotniţa arcuită, dangăte divine se pierd până departe în zare, iar jos, în piaţă, zumzetul fan­farelor se înfrăţeşte cu melodiile feciorilor şi fetelor, grupaţi pe comune, în jurul bătrânilor sfătoşi. Slujba durează trei ceasuri, aşa cum se cuvine la marile sărbători ortodoxe, cu un ceremonial demn de serbătorile din timpul străvechilor voevozi, ctitori de biserici. P. S. S. Episcopul Comşa a rostit urmă­toarea predică dată în rezumat: Prea Cucernici Părinţi, Domnilor Miniştri, Iubiţii mei, Am venit cu nespus de mare bucurie ca să sfinţesc această frumoasă biserică. Multă pietate şi mult entu­­ziasm, din care au izvorât jertfele cari au înălţat a­­ceste ziduri, denotă acest sfânt lăcaş. O inspiraţie înaltă şi un prea cuvios cuget a animat pe toţi cari au lucrat la renovarea acestui sfânt locaş al Domnului. Asupra puterei care cu atâta măestrie a purtat penelul ca să împodobească fiecare colţ, asupra puterii care a făcut ca fiecare petricică să fie o podoabă a acestui sfâm lăcaş, ridicat întru premărirea lui Dumnezeu şi spre folosul oamenilor, asupra acestei puteri noi nu putem să spunem nimic, decât că ea a fost un har divin, dă­ruit acestor înfăptuitori. P. Sf. Sa vorbeşte mai întâi despre puterea cu­vântului divin, răspândit prin biserică Chiar un cuvăn prietenesc hotăreşte mult, un sfat pe care-l dăm. Vedem, puterea cuvântului părintesc asupra fiilor, al cor­­oanţilor în oştire Cu cât mai mare este cuvântul din , care a modelat suflete, a dat caractere şi martiri■ Cu­vântul lui O mer­e pentru un cerc restrâns, vorbeşte despre patimi chiar ale zeilor, dar cuvântul lui Iisus este mai presus de oameni şi de timpuri. P. S. Sa arată apoi puterea celor 7 taine. Apele Mureşului vor duce mai departe vestic cestei minunate biserici şi a frumoaselor ei podoabe. Nu numai undele Mureşului vor duce departe vestea frumuseţei acestui sfânt lăcaş, care încântă privirea noastră, ci şi graiul acestora cari sunt astăzi adunaţi aicea, pentru sfânta sărbătoare, vor spune în mart­ie-

Next