Radácsi György (szerk.): A Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1894. julius hó 24-dik napján Sárospatakon id. báró Vay Miklós főgondnok halála alkalmából tartott rendkivűli közgyűlésének jegyzőkönyve (Sárospatak, 1897)

a Ti száninneni er>. ref. egvljdz^erülei 1SC)4. július hó 24«äil? napján Sárospatakon Id. báró \/ay Miklós fögonclnok haldia alkalmából tarlóit rendkívüli közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE a temetésen és gyászünnepen elmondott imával és alkalmi beszédekkel. SZER KÉSZTET TE Raddcsi Gvörgp. ** Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents