Radácsi György (szerk.): A Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1894. julius hó 24-dik napján Sárospatakon id. báró Vay Miklós főgondnok halála alkalmából tartott rendkivűli közgyűlésének jegyzőkönyve (Sárospatak, 1897)

a Ti­száninneni evd. ref. egyljdz kerület ISC­4. július hó 24.ail. napján Sárospatakon Id. báró Z­ay Miklós fögond­nok haldia alkalmából tartott rendkívüli közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE a temetésen és gyászünnepen elmondott imával és alkalmi beszédekkel. SZER­KESZTET­TE Radolcsi György. ** Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel, 1897.

Next