Bihar vármegye és Nagyvárad (Magyarország vármegyéi és városai, 1901)

MULT ÉS JELEN a jelszava annak a hatalmas nagy vállalatnak, melylyel „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" czímen lelkes írók és jeles tudósok a müveit magyar közönségnek kedveskedni vélnek. Hazánk múltjának és jelenének ismerete az, a mely nélkül müveit magyar embert képzelni sem lehet, s ez a vállalat igazán az a palesztra óhajt lenni, a­hol Magyar­ország ifjú­ öregje mindent együtt találjon, a mi szülőföldjére, ennek társadalmára és intézményeire, történetére és műemlékeire, gazdasági és műveltségi viszonyaira világot vet. A jó patrióta, kit vármegyéje, szülővárosa vagy faluja érdekel, a természetkedvelő, ki az ország állat-, növény- és közetvilágát búvárolja, a szocziológus, ki a néprajz és statisztika kérdéseire keres feleletet, a tisztviselő, ki akár a közigazgatási, akár az igazság- vagy egészségügyi viszonyok ismeretére vágyik, az egyházi férfiú, ki a kulturális és egyházi élet mozzanataira fektet súlyt, a tanárember, ki a cseperedő nem­zedék szívébe hasznos ismereteket oltani van hivatva, a gazda, a kereskedő és az iparos, kiket földünk termelőképessége és vagyoni viszonyai érintenek legközelebbről: egytől-egyig mind olyan encziklopédiát kapnak e vállalatban kézhez, a­mely egész életök folyamán hűséges útitársuk és nélkülözhetetlen útbaigazítójuk lesz. E vállalatnak mását nálunk előrehaladottabb nemzetek irodalma sem képes felmutatni. S a­mi szintén nem csekély érdeme, az az, hogy nem száraz lexikonszerű felsoro­lással akarja feladat megoldani, hanem tárgyainak üde csoportosításában s művészi, de a mellett magyaros zamatú előadásban igyekszik az olvasó lelkéhez férkőzni. Elevenen hatnak a képzelődésre azok a helyszínen készített eredeti fényképi felvételek, azután az állandó becsű műmellékletek, valamint a történeti képek, rajzok és térképek, melyek ezt a vállalatot minden műveit család asztalán a legdíszesebb albummá avatják. E nagy művet, melynek élén mint szerkesztő a hazai történetírás egyik kiváló művelője, BOROVSZKY SAMU dr., A MAGY. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A MAGY. TÖRTÉNELMI, A MAGY. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI S A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA áll, ki nemcsak mint tudós, hanem mint a nyelvbeli előadás mestere is kitűnik, mind olyan, nagyrészt helybenlakó szakemberek írják, kik úgy szakmájuknak, mint az illető vidéknek is leghivatottabb ismerői, s a­kikben ennélfogva megvan a biztosíték arra, hogy kezük alól megbízható és alapos dolgozatok kerülnek ki. A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" a közvetetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mű, melynek alaposságára erős kezesség az említett szakférfiak és helyi írók megbízhatóságán kívül, a fővárosi szak­emberekből alakult állandó munkatársak központi bizottságának felülvizsgáló ellenőrzése is. A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" mintegy húsz kötetre van tervezve; évenként lehetőleg két kötet jelenik meg és a teljes munka megrendelése esetén minden egyes kötet ára díszkötésben 12 korona. •A/XrsA IO»l·ii«r- a következő­­» kötet jelent meg : ww/v Almáj-Tok­aj vármeg­ye Hassa­n Gyitra vármegye l­iu­me a m­ad­ar-h­orvát tengerpart Szabolcs vármegye Vas vármegye Zzilmar vármegye és Nagyvárad Előkészítés alatt vannak : Hajdú vármegye és Debreczen, Bars, Esztergom, Komárom, Kolozs vármegye és Kolozsvár, Pozsony, Zemplén és Torda-Aranyos vármegyék. Megrendeléseket elfogad: A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI és VÁROSAI" kiadóhivatala, Budapest, VII., Almássy­ tér 1.

Next

/
Thumbnails
Contents