Nyitra vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1899)

A „Magyarország Vármegyéi és Városai" czím­ű nagy mű közli a vármegyéknek, városoknak, községeknek, történelmi, földrajzi, földtani, természetrajzi, képzőművészeti, néprajzi, statisztikai, hadügyi, stb. adatait; a kulturális, a közigazgatási, vallási­, közoktatás-, igazság- és egészségügyi intézmények­nek és viszonyoknak minden részletét, a családok genealógiáját, a közlekedési viszo­nyok, a városok és vidékek leírását. A gazdaközönségnek pontos képet nyújt a mező­gazdaságról, a tulajdonjogi, kezelési és bérleti viszonyokról, az iparos, a kereskedő és vállalkozó megismerheti belőle a városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait, az érdekképviseletek szervezetét és végre kiterjed e my a társadalmi, nevezetesen az egyesületi és testületi élet ismertetésére. Mindezt nem száraz, lexikonszerű modorban, hanem könnyen érthető, világos és mindenkinek kellemes olvasmányt nyújtó módon, kísérve folyton számos ismeretterjesztő, szép kivitelű, állandó becsű műmelléklettel, képpel, rajzokkal, térképekkel stb. A munka egyes részeit mind oly szakemberekkel íratjuk meg, a­kik különösen az illető vidéknek vagy szakmáknak kitűnő ismerői és akik előre is teljes biztosítékot nyújtanak a munka alaposságára nézve. A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mű, melynek alaposságát az említett szakférfiak és helyi írók megbízhatósága mellett, a fővárosi szakírókból alakult állandó munkatársak központi bizottsága biztosítja. A „MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" húsz kötetre van tervezve; évenkin­t két kötet jelenik meg és a teljes munka megrendelésénél minden kötet ára díszkötésben 6 frt. Eddig­ a következő 4 kötet jelent meg: Abaúj-Torna-Vármegye és Kassa. Fiume és a Magyar-horvát tengerpart. Vasvármegye, Nyitra vármegye. Előkészítés alatt vannnak: Szabolcs­, Bihar-, Kolozsvármegye és Kolozsvár, Hajdu­vármegye és Debreczen. Megrendeléseket elfogad Budapesten. A „Magyarország Vármegyéi és Városai" kiadóhivatala Budapest, VII., Rottenbiller­ utcza 34.

Next