Brassói Friss Ujság, 1933. január (2. évfolyam, 1-31. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brasov, Strada Afei Nr. 12. (volt Czérna utca.) Vásárnál­, 1933 Január 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Napi 8 oldal­ára 1 lej. Brassói igazgató: Herzl István. II. év­folyam, 1. szám Megkezdődött a sár­ fiak élet-halál harca Meg akar­ják izódítani a japá­nek Észak-Szín­át LONDON. A JAPÁN HADVEZETŐSÉG NAGYARÁNYÚ TÁMADÁST TERVEZ SÉHOL KÍNAI TARTOMÁNY ELLEN ÉS EZÉRT TANKOKKAL ÉS NEHÉZ TÜZÉRSÉGGEL MEGERŐSÍTETT CSAPATOKAT VON ÖSSZE DÉLMANDZSURIÁBAN. A TÁMA­DÁS VÉGSŐ CÉLJA PEKING, AMELY 120 MÉRTFÖLDNYIRE FEKSZIK YEHOL FŐVÁROSÁTÓL. MAJD AZUTÁN ÉSZAKKÍNÁT ÖNÁLLÓ ÁLLAMMÁ KIÁLTANÁ KI A JAPÁN KORMÁNY ÉS PUYI VOLT KÍNAI CSÁSZÁR, JELENLEG MANDZSÚRIAI ÁLLAM­FŐ FENHATÓSÁGA ALÁ HELYEZNÉ. A KÍNAI KUOMINTANG SZINTÉN NAGY ERŐKET VONT ÖSSZE, HOGY ELEJÉT VEGYÉK A JAPÁN ELŐRETÖRÉSNEK. A FEJLEMÉNYEKBŐL A SÁRGÁK ÉLET HALÁLHARCA BONTAKOZIK KI LASSANKINT. iff orientációt vár a német-francia­­ Páris. A német-francia kereske­delmi egyezmény megkötése párisi politikai körökben nagy megelé­gedést keltett. A külügyminiszté­rium által kiadott közlemény hang­súlyozza az­ egyezmény jelentősé­gét, és azt a felyülékeny szellemet, amely a tárgyalások során mind­két részen uralkodott. Az új egyez­mény — mondja a közlemény — bizonyára hozzá fog járulni ahoz, hogy a­zt két­ ország közötti gazda­sági kapcsolatok még szorosabbá vállassanak. Durand kereskedelmi miniszter szintén utalt az egyezmény nagy jelentőségére és kijelentette, hogy az a francia gazdaságpolitika egé­szen új orientációjának kezdetét­­ jelenti. Előkelő angol politikai körök lesújtó véleménye a jugoszláv dikatúráról London, Jugoszlávia és Olasz­ország közötti feszültséggel kap­csolatosan nyilatkozatok jelentek meg előkelő angol politikusoktól, a Daisz Héraldban és a Timesben. Keshenden lord, Rexton lord, Mer­­rey professzor és Steed ezredes cikkeikben azt állítják, hogy egye­dül Jugoszlávia felelős azért, hogy Olaszországgal való jó viszonya meglazult. A Belgrádiján uralkodó diktatúra komolyan fenyegeti Eu­rópa békéjét, éppen ezért Angliá­nak és Franciaországnak köteles­sége, hogy pressziót gyakoroljon Jugoszláviára, hogy a diktatúrát ott megszüntessék. Mindaddig, a­míg az alkotmányos viszonyok Jugoszláviában helyre nem álla­nak, a nagyhatalmak tagadjanak meg minden pénzügyi segélyt Ju­goszláviától. Február elsején léptetik olcsóbb személyszállítási tarifát Bukarestből jelentik. Az új, olcsóbb személyszállítási tarifa február elsején lép életbe. A CFR vezérigazgatósága máris felszólította az egyes állomásokat, hogy gondoskodjanak az új jegyszükség­letről. A régi típusú jegyekből az állomások csak egy havi szükségletet igényelhetnek. Ezentúl a CFR csak személyvonat jegyeket hoz forgalomba, míg gyorsvonaton való utazás esetén ezekhez a je­gyekhez zónák szerint megfelelő ticketeket csatolnak. Ma este érkezik haza külföldi útjáról Lugojeanu kereskedelmi miniszter Bukarest. Lugojeanu szombaton este érkezik Bukarestbe, ahol jelentést tesz a kormánynak ed­digi külföldi tárgyalásairól­ .A kereskedelemügyi miniszter jövő héten ismét Genf­be utazik, hogy teljes felhatalmazással folytassa ottani tárgyalásait és a megkötendő egyezményt aláírja. Az Epoca szerint Lugojeanunak máris sikerült a Népszövetség pénzügyi bizottságával elfogadtatni a Mania által kívánt módosításokat. Budapestre látogatnak az olasz frontharcosok vezetői Róma. Az n’.. -' lapok szerint január fél var. frontharcos szöv .­t 'lógat el Budapestre, hogy a '•■’bar- szövetséggel a gy . ■ kiépítse. Az olasz frontharcos szövetség vezetői négy napig maradnak a magyar fővárosban. KITERJESZTIK AZ IPARI VÁL­LALATOKRA A NEMZETVÉDEL­MI TÖRVÉNY HATÁLYÁT Bukarestből jelentik. Megemlé­keztünk arról,­ hogy a kormány törvényjavaslatot készít a nemzet és országvédelem újjászervezésé­ről. A Lu­pra értesülése szerint a javaslat hatályát az ipari vállala­tokra is ki akarják terjeszteni, hogy ez által adott esetben a»vó«­­vállalatok militarizálását lehetővé tegyék. Újabb vámemelés Csehszlovákiában Prága. A cseh minisztertanác­s tegnapi ülésén jóváhagyta a Ma­gyarországgal kötött kölcsönös be­számításon alapuló kereskedelmi egyezményt. A prágai tapvélemé­nyek szerint a minisztertanács fog­lalkozott a Magyarországgal kötött szerződésen kívül egyes vámok fel­emelésének kérdésével is és elhatá­rozta több cikknek, mint a tea és kávé vámjának felemelését, amitől a cseh kormány 10 millió cseh ko­­rona többletbevételt remél. A cseh minisztertanács foglalkozott az újonclétszám felemelésének kérdé­sével is és elhatározta, hogy a jövő évi újonclétszámot 5000 fővel fel­emeli. ÁGYÚGYÁR VETTE MEG A NÉPSZÖVETSÉG FÉLHIVA­TALOSÁT Parisból jelentik: A Népszövet­ség félhivatalos lapjának, a Jour­nal de Genévenek főszerkesztője, William Martin megválik a lap ve­zetésétől, mert helyzete tarthatat­lan lett. Mint Populaire leleplezi, a nagytekintélyű pacifista újság részvénytöb­b­­­ségét megvásárolta a S­eh­ne­id­e­r - C­r­e­us.o­t á­gyú­gy­á­r BRADISTEANU A NEMZET HA­LOTTJA Bukarestből jelentik: Ion Bra­­disteanu, volt liberális közmunka­­ügyi minisztert a nemzet halott­já­­na­k tekintik. Temetésén a kor­­­mány részéről Voicu Nitescu földi mi­vel­és­ügyi miniszter mond be­szédet.

Next