Brassói Friss Ujság, 1933. július (2. évfolyam, 182-212. szám)

1933-07-01 / 182. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hrasov, Strada Muresenilor 3. Brassói igazgató: Klein Albert Napi 6 oldal, ara­­­lej Szombat, 1933 Julius 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Odorhely, Rule*. Regele Ferdinand 62. II. évfolyam, 182. szám jegybankok sürgősen megkezdik Angol, Iramim, holland és svájci az intervencionális vasarlasokat letörik a hessz-s&ek&slé€iót LONDON. AZ ARANYVALUTA VÉDELME ÉRDEKÉBEN TEGNAP DÉLUTÁN ÚJABB TITKOS TANÁCSKOZÁS VOLT AZ ANGOL, FRANCIA, HOLLAND ÉS SVÁJCI JEGYBANKOK MEGBÍZOTTAI KÖZÖTT. BEAVATOTT KÖRÖK ÉRTESÜLÉSE SZERINT A NÉGY JEGYBANK MEGÁLLAPODOT ABBAN, HOGY KÖZÖSEN HASZNÁLJA FEL TARTALÉKAIT AZ INDOKOLATLAN BESSZ­­SPEKULÁCIÓ LETÖRÉSÉRE ÉS SÜRGŐSEN MEGKEZDI AZ INTERVENCIÓT A LONDONI, PÁRISI ÉS AMSTERDAMI PIACOKON. Korányító akttét­­t az isis patt Össz­re elkerülhetetlen a kományválság ? - Ab­itblag Vifturescu készítette el® Puca eredménn­es b­ü­letési tárgyalásait Bukarest. Az ellenzéki pártok kö­rében nagy az izgalom: valameny­­nyi a kormány közeli Eukását vár­ja és valamennyi a hatalom átvé­telére készül. Különösen az ólibe­rális pártot fűti lázas hangulat, a­mi Duea visszaérkezésével van kar»­esől útban. A visszaérkezés után a­z erdélyi­­liberálisok Brassóban, az ókirályságbeliek pedig Bukarest­ben rendeznek nagygyűlést. A gyű­léshez való lelkesedést az adja meg, hogy Duca, amint az egy hatalomra jövő nagy párt elnökéhez illik, szabályszerű és állítólag ered­ményes tárgyalásokat folyta­tott le Parisban és Londonban a francia és angol politika ve­zéreivel. Ezeknek a megbeszéléseknek a sú­lyát növeli az a kétségtelenül szán­dékos indiszkréció is, amely el­árulja, hogy Duca és a külföldi po­litikusok között a találkozásokat Titulescu készítette elő. Tehát a román bel- és külpolitika atyames­tere Duca miniszterelnökségére játszik. A bukaresti és brassói gyűlések­nek kihangsúlyozott célja az, hogy az országban megerősödjék az el­lenzéki közhangulat és a kormány­nak a nyári pihenő alatt ne legyen ideje a restaurációra. Éppen ezért a liberális párt ellen­zék­i akcióját az egész nyár idejére osztotta be. A két gyűlést a liberá­lisok állandó tanácsának gyűlése követi, majd a párt kiáltványt fog intézni az országhoz, amelyben be­jelenti, hogy a kormányválság őszre elkerül­hetetlen és a liberális párt minden problémára felkészül­ten kívánja magának a hatal­mat. A kormánybuktató akciónak hadi­terve egyébként a következő: A Duna visszaérkezését követő napon, július 2-án, összeül a libe­rális párt legfőbb szerve, az állan­dó tanács. A napirendet még nem állították össze, a lényeg azonba mindenesetre az lesz, hogy ki fog­ják mondani a nagy ellenzéki agi­táció megkezdését. Ezzel egyidejűleg az óliberális párt követelő hangnemben kívánja majd saját számára a hatalmat. Ezt azzal indokolja majd meg, hogy a londoni konferencia most már kétségtelennek látszó csődje következtében a kormánynak az or­szág gazdasági és pénzügyi problé­mái számára nincsen megoldása, míg a liberális párt kész program­mal jön. Ennek a programnak alap­elveit Dinu Bratianu legutóbbi brassói konfernciáján kifejtette. UGYANAZON MEGYE TERÜLE­TÉN BÁRMELYIK ÁLLOMÁSRA VÁLTHATÓ MENETTÉRTI JEGY Bukarest. A CFR igazgatósága iztosította az állomási jegypénztára­­,hogy, up­ulevesgrül­­re harmelyik osztályon évol­ássa­nak ki menettérti jegyeket. A menettérti jegyek, a különbözet illetve helyjegy megtérítése alap­ján, érvényesk lesznek a gyors, il­letőleg a Rapid vonalokra is. A je­gyek a kibocsátástól számított 21 órán belül érvényesek. Az utazás nem szakítható meg. Viharos bessz az amerikai tőzsdéken Newyork. Az utóbbi napok nagy besszmozgalnai után az amerikai tőzsdéken bekövetke­zett a bessz. Csikágóban 6 cent­tel olcsóbbodtak a búzajegyzé­sek. .A spekuláció nyereségybiz­­tosító eladásai idézték elő ezt a nagyarányú olcsóbbodást. A többi árucikkekben hasonló arányú árveszteségek mutat­koztak. Az árutőzsdéken bekövetke­zett bessz a részvények árfo­lyamalakulásra is kedvezőtle­nül hatott. SzaRiadni­l»9€Sátia szombaton a szovjet az angol mérnököket London. Sir John Simon külügyminiszter és Litvinov orosz külügyi népbiztos szerdán ismét ta­nácskozást folytattak az angol-orosz közeledés kérdéséről. A tárgyalások, hír szerint, kedvező meder­ben haladnak s a hét végére valószínűleg már be is fejeződnek. Az orosz börtönökben őrzött angol mér­nöküket talán már szombaton szab­.•lonbocsátják s ugyanakkor az angol kormány visszavonja az orosz áruk behozatalára kimondott tilalmat NEURATH LEMONDÁSÁT CÁ­FOLJÁK BERLINBEN Berlin: Berlini illetékes körök­ben londoni híreket cáfolnak, am­e­lyek szerint Neurath birodalmi kül­ügyminiszter bejelentette lemondá­sát. Ezek a hírek Berlinben nagy feltűnést keltettek. A londoni hí­resztelések azt is mondották, hogy Neurath már nem vezetője a világ­gazdasági konferencia német dele­gációjának. Berlinben ezt az állí­tást is cáfolják és azt mondják, hogy Neurath csak azért nem tér vissza egyelőre London­ba, mert a konferencia mostani helyzetében nincsen szükség arra, hogy Lon­donban legyen. Hire járt, hogy Luther amerikai német nagykövet, aki a napokban családja megláto­gatása céljából hosszabb tartózko­dásra Németországba érkezik, töb­bé nem tér vissza állomáshelyére. AUTÓBUSZ ÉS VILLAMOS SÚ­LYOS KIMENETELŰ KARAM­BOLJA Bukarest. A Polizu utcában köz­lekedő autóbusz összeütközött a 26. számú villamoskocsival s mind­két jármű súlyosan megsérült. Há­rom utas, köztük a soffőr is köny­­nyebb sérüléseket szenvedett. A sebesülteket mentők szállították kórházba.

Next