Brassói Friss Ujság, 1933. szeptember (2. évfolyam, 244-273. szám)

1933-09-01 / 244. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brasov, Strada Muresenilor 3. Brassói igazgató: Klein Albert Napi 1 oldal, ára 1­ lej Péntek, 1933 szeptember 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Osztrák hatósági személyek is közreműködtek az inns­brucki fogolyszoktetem­ei­t&mmtwím elmarta as Olaszország felé vezető «falsai» ¥©§iSs­ letartóztatás történt innscnbruck, az osztrak. nautsagok szeressoru nyomozási vezetck pe annas megallapitasara, nogy a naeivezer megszoktere­sei milyen oldalról szorgalmazták. Az Olaszország felé vezető összes utakat elzárják. Az eddigi nyomozás megállapította, hogy az Obern­­berg völgyében menekültek el tettesek s a felderítésükre kiküldött rendőrkutyák idáig éreznék a nyomokat, később azonban ezek a nyomok megszűntek. A fogház főbejáratánál szolgálatot teljesítő őr elmondotta, hogy a segéd rendőri uniformisba öltözött emberek egy Kunstatscher nevű nemzeti szocialista vezető társaságában jöttek a fogházhoz. Az őr abban a hiszemben, hogy­ Kunstatschert, a­ki a napokban töltötte ki háromhetes büntetését, ismét letartóztatták s ezért nyitott kaput. A fogol­yszöktetés ügyében Bécsből egy bizott­ságot küldtek ki, mert a nyomozás eddigi adatai szerint erős a gyanú, hogy a szöktetésben hatósági személyek is résztvettek. A bécsi rendőrség ez ügyben több letartóztatást eszközölt. 680 millió lej értékű gabonát vásá­rolt a Farbenindustrie Romániától A kormány tegnap délelőtt befejezte a gabonaexportra vonatkozó tárgyalásokat Bukarest. Mint ismeretes, az I. ti. Farbenindustrie már hosszabb idő óta tárgyalásokat folytat a kormánnyal a gabo­naexport tárgyában. A Farben Industrie nagy mennyiségű ga­bonavásárlásra tett ajánlatot a kormánynak. A tárgyalások ma délelőtt befejezést nyer­tek. Az I. G. Farbenindus­­teie 080 millió lej értékű ga­bonát vásárol Romániától, ezzel szemben a kormány vál­­lalja, hogy 641 millió értékű iparcikket és egyéb árut en­ged behozni Németországból. A Farbenindustrie további té­telekben 240 millió értékű gabona és 800 millió értékű hüvelyes romániai bevásárlá­sára kötelezte magát. A kicse­rélt áruk között mutatkozó­­ értékdifferenciát a Nemzeti Bank utólagosan írja az érde­kelt fél javára. Daladier gondterhelt arccal nézett a Rajnára a druzheimi hídfőnél Pazsaykéstfelvétel Ssess Mít­as érdekes történelmi jelenetrő a Paris. Daladier francia minisz­­terelnek tegnap visszautazott Paris­ba, ahol a legnagyobb megelége­dését fejezte ki a keleti határon látottak felett. A francia miniszter­elnök látogatásai során utolsónak a druzheimi hídfőhöz ment kísé­retével, ahol nemrégen súlyos fran­cia,német határincidens játszódott le. Közvetlenül a híd közepén — amely egyben a francia-német ha­tár— megállt és sokáig komor arccal nézett a Rajnára. Mögötte magasrangú katonatisztek álltak ugyancsak gondterhes arccal. Da­ladier erről a jelenetről fénykép­­felvételt készíttetett. Daladier mi­­niszterlnök­ látogatásával kapcso­­latban különben a francia sajtó majdnem egyöntetűen azon véle­ményének ad kifejezést, hogy Né­metországgal nem szabad soha el­­feledtetni a világháborút és azt, hogy minden erőszakos lépése a világháború megismétlődésére és csakis annak eredményére vezethet A liberális pártok őszi politika homlo­ kosiból jelentik. Az őszi politikai szezont megelőző tanácskozások már megindultak a politikai pár­tok berkeiben. Az érdeklődés hom­lokterében a két liberális párt fú­ziója áll. Bratiány György szom­batra összehívta pártja végrehajtó bizottságát. .4. értekezletre lehív­ták Brassóból Tómát, a párt főtit­kárát. Bratianu György beszámol az ülésen azokról a tanácskozások­ról, amelyeket a két liberális frak­ció egyesülésének érdekében az új liberálisok megbízottjával, Pas­­cuval folytatott. Pasait Duca bíz­ta meg a tanácskozások le­folyta­­­ásával. Természetes, hogy Duca is­ még ezen a héten összehívja pártja vezetőségét, hogy az eddigi megbe­szélések eredményéről beszámolót mondjon. Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Füler. Regele Ferdinand 62. II. évfolyam, 244. szám VASÚTI SZERENCSÉTLENSÉG FRANCIAORSZÁGBAN: EGY HALOTT, 31 SEBESÜLT Paris. A Royand-Paris között közlekedő gyorsvonat Meigne le Vicomte közelében kisiklott. A szerelvény utolsó­­két kocsija kiug­rott a sínekből és felborult. A vo­natvezetőt holtan húzták ki a ro­mok alól. Az utasok közül har­mincegyen szenvedtek többé-kevés­­bé súlyos sérüléseket. BALESET FOLYTÁN BEÁLLOTT VÉR­MÉRGEZÉSBEN ELHUN­YT EGY PETROZSÉNYI HENTESSEGÉD Petrozsény. Goldberger Aladár petrozsényi hentessegédet hetekkel ezelőtt oly súlyos baleset érte, hogy egyik lábát amputálni kellett. Goldberger az operáció dacára vér­mérgezést kapott és , tegnap öt beír kínlódás után ki szen­vedett. A 33 esztendős fiatalembert felesége és két kis­gyermeke gyászolja. A sze­rencsétlen család iráni óriási rész­vét nyilvánult meg.

Next