Brassói Friss Ujság, 1933. október (2. évfolyam, 274-304. szám)

1933-10-01 / 274. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ibranov, Strada Muresenilor 3. Brassói igazgató: Klein Albert Napi 6 oldal, ára 1 ie­ Vasárnap, 1933 október 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Baler, Regele Ferdinand 02. II. évfolyam, 274. szám Bukarest. Vaida és Madgearu behatóan tanácskoztak a pénzügyi helyzetről és különösképpen a hitelezőkkel folyó párisi tárgya­lásokról, amelyek úgy látszik, eredménytelenek. Erre vall az a körülmény, hogy újabb értesítés Párisból nem érkezett és az hír járja, hogy a hitelezők megbízottai már el is utaztak a francia fővárosból. Ezek szerint Auboin optimizmusa nem vált be. Legközelebb erre vonatkozólag minisztertanács lesz, amelyen Madgearu fog beható előadást tartani. Ami a belpolitikai helyzetet illeti, az aránylag nyu­godt. Mihalache engedékenysége után biztosra vehető, hogy Vaida megmentette a kormány helyzetét. AZ ADEVERUL BEHATÓ HELYRŐL SZÁRMAZÓ ÉRTESÜLÉSE SZERINT MANIU ÉS VAIDA SZAKÍTÁSA VÉGLEGESNEK MONDHATÓ. POPOVICS SZOVÁTAI ÚTJA AZT MUTATJA, HOGY MEG AKARJÁK ISMERNI MANIU CÉLJAIT ÉS FIGYEL­MEZTETIK ELŐRE A VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEKRE. Maniu egyébként még mindig Szovátán van, ahol Soeol Aurel és Leucuta képviselők vezetésével több fiatal nemzeti parasztpárti képviselő csoportosul körülötte. „ Kél­­pi­­l a Mis tiplcül Nem lehet közeledést létrehozni a francia-olasz álláspont között és még kevésbé a német­francia felfogás között. A francia külügyminiszter határozott választ követel Németországtól Genf. A lapok azzal a hírrel kapcsolatosan, hogy a német dele­gáció vezetői este Genfből visszatér­nek Németországba, azt a magya­rázatot közlik, hogy a leszerelési t­árgyalások ismét holtpontra ju­­tottak. Mint a Népszövetség körei­ben beszélik, a francia és az olasz álláspont között minden fáradozás ellenére sem lehetett közeledést létrehozni. Annál kevésbé valószí­nű, hogy át lehessen hidalni a fran­cia és a német álláspont közötti különbséget. Olaszország azt javasolta, hogy Németországnak enged­jék meg, hogy hadseregét 260 ezer főre emelhesse, továbbá tankokat, elhárító ütegeket és repülőgépeket és gázt szerez­hessen be, ezenkívül­­engedjék meg azt­­ Né­metországnak, hogy megerősíthes­se keleti határait. A franciák ezt a javaslatot elutasították. Angol rész­ről eleinte megvolt a hajlandóság az olasz javaslatokhoz csatlakozni, később azonban belpolitikai nyomás alatt Anglia is vissza­utasító álláspontra helyezkedett. Francia részről Neurath német kül­ügyminiszter elutazását azzal ma­gyarázzák, hogy német részről a leszerelés kérdésében újabb ellenja­vaslatot szándékoznak kidolgozni. A német delegáció részéről ezt a hírt a leghatároozttabban megcá­folták és kijelentették, Németor­szág nem készít újabb javaslatot, hanem megvárja, míg a túlsó oldal­ról elfogadható javaslatot terjeszte­nek eléje. Addig minden kísérlete­zés és tárgyalgatás céltalan. Genf. A Petit Parisien azt írja, hogy Paul Boncour francia külügy­miniszter a tegnapi megbeszélések során közölte Neurath német kül­ügyminiszterrel, hogy Franciaor­szág nem mehet tovább az enged­mények terén és határozott választ vár Németországtól a francia ja­vaslatok tekintetében. Borah szenátor nem szavazza meg a londoni buzaegyez­­ményt, amely hátrányt jelent az Egyesült Államoknak Washington. Borah szenátor az Idaho állambeli Bossocity városban nagy beszédet mondott, melyben ki­jelentette, hogy nem szavazza meg a szenátusban a Londonban megk­ö­tött buzaegyezményt, mely az Egye­sült Államok exportját limitálja. Borah szenátor összehasonlította az Egyesült Államok negyvenhét millió busheles kiviteli kontingen­sét Kanadának 200 millió busheles kontingensével és megt állapította, hogy ez az aránytalanság Amerika érdekeit sérti. A NÉMET DELEGÁCIÓ VEZE­TŐI ELHAGYTÁK GENFET Genf. A rend a Népszövetség fő­­titkára villásreggelit adott Göbbels német propagán­da-minisz­ter tiszte­letére. A német delegáció vezetői Neurath báró külügyminiszter és Göbbels propaganda-miniszter it visszatértek Genfből Berlinbe. Göbbels repülőgépen hagyta el Genfet, míg Neurath vonaton uta­zott. • Japán tőzsdét finanszírozta miniszterek ellen elkövetett nya merényleteket A merénylet okozta zűrzavarban renderes pénzt keresess Tokió. A japán rendőrség szen­zációs részleteket derített ki abban a nagyszabású bűnügyben, melyet július 12-én követtek el és amely­nek célja, valamennyi japán mi­niszternek­­­z agyonlövetése volt. A nyomozás most váratlanul kide­rítette, hogy a kormány tagjai elleni me­­rényletet egy tekintélyes pénz­ember finanszírozta, aki nagy hasznot húzott a merény­letek után bekövetkezett bizonyta­lanságból. A tőzsde spekulációk­kal foglalkozó bankár nagy vesztes­­égeket szenvedett. Ezt a csorbát köszörülte ki azzal, hogy a minis­­zerek elleni merényleteket finan­szírozta. Két tokiói tőzsdei ügynök kijelentette a rendőrség előtt, hogy Jancsitu bankár nagy vérdíj ellené­ben gyilkosokat fogadott fel, majd a merényletek utáni bizonytalan­ságban nagy tömeg részvényt do­bott a piacra. Terve sikerült, mert nagy nyereségre tett szert. Most azonban a rendőrség vonja felelős­ségre a revolver­es merényletekkel előidézett tőzsdei bessz miatt. BENES ÉS DOLLFUSS VÉLET­LEN TALÁLKOZÓJA Bécs. Az a gyorsvonat, amely a kisantant két külügyminiszterét, Benest és Titulescut vitte Genfbe, Ausztrián át haladó útján Körten salzkammerguti állomáson találko­zott azzal a vonattal amellyel Dollfuss osztrák kancellár tért ha­za. Az osztrák kancellár felhasz­nálta az alkalmat, hogy a cseh kül­ügyminiszterrel meg­bszélést foly­tasson, átszállt Benes dr. kocsijá­ba, ahol egy félóráig tanácskozott.

Next