Brassói Friss Ujság, 1933. december (2. évfolyam, 335-364. szám)

1933-12-01 / 335. szám

Szerkesztőség­ és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Telefon 503 Ara­­­lel Péntek, 1933 december 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ségi és kiadóhivatal: Oderhein, Rufe*. Regele Ferdinand 62. II. évfolyam, 335. szám Hitlerék messzemenő előzékenységet tanúsítanak PÁRIS. A FRANCIA ÉS NÉMET KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOK KIZÁRÓLAG A SAAR-KÉRDÉS KÖRÜL FOLYNAK. A TÁR­GYALÁSOKAT MEGKÖNNYÍTI, HOGY HITLERÉK MESSZEMENŐ ELŐZÉKENYSÉGET TANÚSÍTOTTAK MÁR AZ EDDIGI MEG­BESZÉLÉSEK SORÁN IS. A NÉMET KORMÁNYKÖRÖK HAJLANDÓK ÁTENGEDNI A SAAR VIDÉKI BÁNYÁK KIHASZNÁLÁ­SÁT A FRANCIÁKNAK, HOGY A TERÜLETI KÉRDÉSBEN LEMONDANAK MINDEN KÖVETELÉSRŐL. MEGKÖNNYÍTI AZON­BAN A TÁRGYALÁSOKAT AZ IS, HOGY A FRANCIÁK BELÁTJÁK HITLERÉK ÉRVEINEK IGAZSÁGÁT, AZT, HOGY A FEGYVER­KEZÉS TÚLSÚLYÁT ÖRÖKKÉ ÚGY SEM TARTHATJÁK FENN, TEHÁT NINCS ÉRTELME, HOGY NEHÉZSÉGEKET TÁMASSZA­NAK A KIBÉKÜLÉS ELÉ . " Megelégedésüknek adtak kifejezést az országos diákközpont ülésén az ifjúsági mozgalmak lendü­letét és irányát illetőleg ts­válbig folyna le a vasgardissiai* elfogadásai Bukarest. Tegnap a Focsani melletti Banciu városkában 10 vas­gárdista maxisfesztumokat osztoga­tott a vásárra igyekvő falusiak kö­zött. A rendőrség el akarta koboz­ni a röpiratokat és szétosztásra szó­lították fel a vasgárdistákat, mire összetűzés támadt, amelynek során több letartóztatás történt. Annak a véres összetűzésnek kö­vetkeztében, amelynek során Kon­­stanca közelében a vasgárdisták meggyilkolták Braun primőrt, a tulceai ügyészség 31 diák elen adott ki letartóztatást végzést. Az ország különböző részein tör­tént incidensekkel kapcsolatosan az országos diákközpont Buka­restben ülést tartott és ez alkalom­mal megelégedésüket fejezték ki a megjelentek a mozgalom jellegét, lendületét és irányát illetőleg. Bollfuss kancellár visszautazott a magyar vendégeihez Bécsi­ Dollfuss osztrák kancel­lár, akit tegnap fontos tárgyalá­sok végett telefonon Bécsbe hív­tak, délben visszautazott Neuberg­be, m­i­rzuschlagi birtokára hívott vadászvendégeihez, Gömbös Gyu­la magyar miniszterelnökhöz és Kállay Miklós földmivelésügyi mi­niszterhez. A kancellár holnap dél­utánig marad vendégei társaságá­ban, majd Bécsnékeyre kiséri őket Innen a magyar kormány férfiak Sopronon keresztül térnek vissza Budapestre. A budapesti Kúria is jóváhagyta Pipás Pista halálbüntetését A közeli napokban felakasztják a gyilkos asszonyt Budapest­ .A királyi kúria legelsőbb fokon jóváhagyta a kötél általi halálra ítélt Riemer Paine, másnéven Pipás Pista halálbüntetését. Ezek után most már valószínűleg a legközelebbi napokban ki fogják végezni az asszonytydkos szegedi nőt. ­ Eldöntetlenül végződött az osztrák-skót labdarúgó mérkőzés 60.000 ember nézte végig az izgalmas mécseset Glasgow. Óriási nézőközönség jelenlétében, mintegy hatvanezer ember előtt folyt be tegnap az osz­trák válogatott, a „csodacsapat“ mérkőzése a skót válogatottakkal. A mérkőzés 2:2 Xr­d) arányban el­döntetlenül végződött. Az egész vi­lág sportszerető közönségének ér­deklődése fordult a mérkezés felé mert ez volt hivatva eldönteni, hogy kié lesz a labdarúgóh­egemá­nia, az osztrákoké, vagy pedig a skótoké. A kérdés tegnap nem nyert megoldást. Az első félidőben az osztrákok, a második félidőben a skótok támadtak többet TAR­DIE­U MEG AKARJA BUK­TATNI A CHAUTEMPS KOR­MÁNYT IS Paris. A kormány elhatározta, hogy a bemutatkozó program is­mertetése után azonnal felveti a bizalmi kérdést. Tardieu kijelentette, hogy ő meg a pártja a kormány ellen fog­nak szavazni. Tardieu kijelentette még, hogy nem nyugszik addig, amíg a Chautemps-kormányt meg nem buktatja és ha kell, erősza­kos eszközök igénybevételétől sem riad vissza. — Azt vetik a szememre. —­ mondotta Tardieu — hogy eddig több kormányt buktattam meg. Én azonban azt látom, hogy a kor­mány mindig ugyanaz, ugyanazok a személyek maradnak, csak a tár­­cák cserélődnek. AZ ÚJ BELGA KÖVET A KIRÁLY ELŐTT Bukarest. Az uralkodó tegnap a szokásos ünnepélyességgel fo­gadta Hernings új belga követet, aki megbízólevelé nyújtotta át. SZOMBATON UTAZIK PARISBA A PÉNZÜGYMINISZTER Bukarest. Hivatalos jelentés szerint Dinu Bratianu pénzügy­­miniszter szombaton utazik Páris­ba, hogy ott pénzügyi tárgyaláso­kat folytasson. MEGINDULT A HAVAZÁS A FŐ­VÁROSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN Bukarest. A fővárosban egész éjszaka havazott és reggelre vas­tag hóréteg takarta a fővárost. Az ország többi részéből is havazáso­kat jelentenek, sőt Cernavodánál a teherforgalom is megszakadt A vonalat hó borítja. A személyfor­galmat kettős mozdonyokká bo­nyolítják le. Hír szerint munkás­­csapatokat vezényeltek ki a vo­nalra a kőtömegek eltakarítására

Next