Brassói Friss Ujság, 1934. január (3. évfolyam, 1-31. szám)

1934-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Telefon 503 Ára­­­lej Hétfő, 1934. január 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Hufer, Regele Ferdinand 69. III. évfolyam, 1. szám Újabb részletes jelentést adtak ki a merénylet lefolyásáról Bukarest. Duca minisztere it holttestét szombaton reggel a Fe­les kastélyban felravatalozták. Ká­roly király kétizben is megjelent abban a teremben, ahol a minisz­terelnök katafalkra állott és h­osz­­szasan imádkozott a koporsó előtt majd pedig virágot helyezett a ka­­tafalk lábaihoz. Őfelsége a követ­kező részvéttáviratot intézte Da­ta miniszterelnök özvegyéhez: „Mélyen megrendülve és megil­­letődve a merénylet fölött, amely megfosztott első­ tanácsadómtól, igaz és mély részvétemet küldöm a borzalmas csapás elviseléséhez. Károly“. A merénylet körüli zűrzavar mi­att az első jelentések fölött nem lehetett tiszta képet alkotni a drá­ma lefolyásáról, annál is inkább, mert a szemtanúk is csak egyes bizonytalan részleteket tudtak el­mondani a homályos pályaudva­­­­ron történt megdöbbentő esemény­­­ről. Az újabb jelentések szerint Duca miniszterelnök Vlahide és Costinescu kíséretében szállt ki az­­ autóból. Vlahide azt ajánlotta, hogy menjenek az állomásfőnök irodáján át a perronra, mert a ren­des átjáró zsúfolva volt utasokkal és főképpen kirándulókkal. A mi­niszterelnök azonban azt felelte, hogy a rendes átjárón át megy, Ili­szén találkozni akar a kirándulók­kal, akikkel együtt utazik. Ami­kor a miniszterelnök a perronra lépett, az egyik falmélyedésből ki­ugrott Nicolae Constantinescu, a­ki megérintette Duca vállát, majd a miniszterelnökre lőtt. A golyók közül kettő a halántékon, egy a nyakszirten hatolt be, míg a ne­gyedik az arcot érintette. Az ötö­dik golyó sebesítette meg Costi­­nescut és a miniszterelnök arcát ért golyó hatolt Vlahide karjába. Megsebesült Caranescu ügyvéd is, a kiránduló társaság egyik tagja, valamint az a szigurancadetektív, aki a tettest elfogta. Az utóbbiak sebesülése azonban könnyebb ter­mészetű. MHMMtarHWw rv'vnnn­aMEi—Si ' Titulescu külügyminiszter a megrendítő esemény folytán hazajon Bukarest. A nap folyamán elfogták a gyilkos Constantinescu diák két bűntársát is. Az egyiket, akit Balamace-nak hívnak, Bus­leniben, míg Caranicát, a másik merénylőt Comarnic állomáson tartóztatták le. Mindkettőjüket tinajába szállították, tinajában termé­szetszerűleg nagy izgalom uralkodik az­­uccákon, nagy csoportok állnak, amely közepén­­ szemtanuk mesélik az eseményeket. A ható­sági apparátus állandó perm­anenciában van és a rendőrségen már eddig is számos kihallgatást eszközöltek. Angh­elescu miniszterelnök délután értekezletre hívta össze a hadtestparancsnokokat. Az értekezlet azokkal a szigorú rend­­fenntartási intézkedésekkel áll kapcsolatban, amelyeket a kormány foganatosítani akar. Titulescu külügyminiszter mélyen megrendülve értesült a miniszterelnök haláláról is .Saint Moritzból azonnal felhívta a kül­ü­gyminisztériumot, amelynek részér­e Save­ Radulescu külügyi államtitkár tájékoztatta az eseményekről. A külügyminiszter tudatta az államtitkárral, hogy a legrövidebb időn belül hazatér az országba. Bukarest. A k­ador jelenti: Bukarestben tegnap több mint száz letartóztatás történt. Le­tartóztatták Jon Zelca Codrea­­nut, a vasgárda vezérének ap­ját. Eddig még nem sikerült elfogni Cornelius Zeica Cod­­reanut, Leccót, Stelcsent, Va­­sile Marint és Motat. Az utób­bi egyébként tegnap szaba­dult ki a börtönből. Abból a Több mint száz letartóztatás Bukarestben.­­ Tegnap délutan­tiapo petárda robbant a sinaiai állomás várótermében tényből, hogy a Vasgárda ve­zérei eltűntek, arra következ­tetnek, hogy előzőleg tudo­mással bírtak a készülő me­rényletről és idejében bizton­ságba helyezték magukat. A liberális párt vezérlő bi­zottsága délelőtt megbeszélést tartott. Egyelőre még nem hoz­tak döntést arra vonatkozósul hogy a megüresedett pártel­­ nöki széket Bratianu Dinuval vagy pedig Anghelescuval töl­tik be. Nagy izgalmat váltott ki Sí­itájában az a hír, hogy a park­ban újabb petárda robbant. A hatóságok véleménye szerint a petárdát menekülés közben dobta el az egyik vasgárdista és az tegnap véletlenül expro­­dált. Délben 12 óra 30 perckor út­nak indították azt a vonatot, amely Duca miniszterelnök holttestét szállította a fővá­rosba. A vonat délután négy órakor érkezett Bukarestbe, a­h­ol a kormány tagjai fogad­ták. A pályaudvaron óriási tö­meg várta a Sinaiáb­a érkező vonatot.­­fg *

Next