Brassói Friss Ujság, 1934. február (3. évfolyam, 32-59. szám)

1934-02-01 / 32. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Telefon 503 Ara­d lej Csetfirllk, 1934 február 1. Főszerkesztő: _____________Pr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Oderbein, Bn­ev. Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 32. szám Megszűnt a német birodalom országainak önállósága Történelmi bejelentéseket tett Hitler és Girm­s a tegnapi illésen. — Nem lesz parlamenti képviselet® a tartományoknak. — Felségjogaik a birodalomra mennek át Berlin. Délután három órakor kezdődött meg a Kroll operában a német birodalmi gyűlés ünnepi ü­lése, amelyen Hitler Adolf biro­dalmi kancellárrá történt kineve­zésének első évfordulója alkalmá­ból hívtak össze. A Kroll operát a rendőrök élő láncfala vette körül és a rendőri kordonon kívül ha­talmas tömeg szemlélte végig a képviselők és a miniszterek érke­zését. A képviselők túlnyomó része egyenruhában jelent meg.­­Az ü­lés iránt főleg az okozta a nagy ér­­deklődést, mert nyilvánosságra került, hogy Hitler kancellár na­gyobb beszédet mond és ebben be fog számolni úgy a német-lengyel Szerződésről, mint a leszerelés kérdésében tegnap átadott angol közvetítő javaslatról. Délután fél négy órakor jelent meg Göhring birodalmi gyűlési elnök a teremben. Ujjongó hurrá kiáltásokkal fogadták, majd ké­sőbb, amikor Hitler kancellár Hess vezérkari főnök kíséretén­en belépett, percekig tartó dörgő taps­sal és kiáltozásokkal ünnepelték. Göhring megnyitotta az ülést. — Vezérem, bajtársaim. Ami­kor itt utoljára összeültünk, akkor közöltem, hogy csak arról van szó, hogy a birodalmi gyűlés meg­alakuljon. Rámutattam már ak­­kor is, hogy a birodalmi gyűlés első ülését csak akkor fogjuk megtartani, amikor a vezér fel­szólal és be fog számolni az elvég­zett feladatokról. Ez a nap pedig a mai. Amíg lesz német történe­lem, addig ezt a mai napot a né­met nép sorsára nézve mindig döntő napnak fogják megemlíteni. További beszédében rámutatott a nemzeti szocialista uralom el­múlt egy éves uralkodására. Kije­lentette, hogy azért zúdult­­Német­országra a gyalázat és az ínség, mert a német nép addig megfeled­kezett magáról. A nemzeti szocia­lizmusnak kellett kezébe vennia a kormányzást, hogy brutális erővel rendet teremtsen. Az 1933 évi no­­v­ember 2-iki népszavazás és a bi­rodalmi gyűlési választás bebizo­nyította, hogy a német nép belső egységgé olvadt össze. A birodal­mi gyűlés tehát egyhangúlag a­­ következő törvényt fogadnj el: —• A tartományok parlamenti képviseletei megszűnnek. — A tartomány­ felségjogai át­mennek a birodalomra. A tartományi kormányok alá*­ rendeltetnek a birodalmi kormány □ak. A birodalmi helytartók a biro­dalmi belügyminiszter felügyelete alá kerülnek. A birodalmi kormány új alkot­mányt léptethet életbe. Az alkotmány a kihirdetés napja­járt lép életbe. Az előterjesztett történelmi fon­tosságú törvényeket a birodalmi gyűlés egyhangúlag elfogadta. Ez­után Göhring Hitler kancellárnak adta át a szót. Roosevelt újabb 1 milliárd dollárt kért közmunkákra Négy millió munisanélkü­lá­rut teenyász Stes Washington, mr­­csepelt elnök a kongresszustól újabb két­ millió dollár folyósítását kérte, amely­re a közmunkák lebonyolításánál van szüksége. Az elnök a közmunkák révén 4 millió embert akar fog fokozáshoz juttatni. 28 bolgár újságírót fogadott Tatarescu miniszterelnöl Bucuresti. Tatarescu miniszterelnök tegnap fogadta a bolgár királyi párral érkezett újságírók­­. Huszonnyolcan jelentek meg audiencián a miniszterelnöknél, akik a két nép közötti tradicionális ba­rátság felújításának szükségességét hangzotatta. Az újságírók ma már el is utaztak a fővárosból. Szakított a német nemzeti szocialista rezsim a monarchistákkal Göhring belügyminiszter feloszlatta az összes monarchista egyesületeket Berlin. Göhring táradal­mi belügyminiszter nyílt levélben hadat üzent a monarchiáinknak. Fel­szólította Frick porosz belügyminisztert, hogy haladéktalanul oszlassa fel az összes monarchista egye­sületeket, mert megállapítást nyert, hogy ténykedéseinek éle részben a nemzeti szocializmus és más­részt az államforma ellen irányul. Megfojtotta újszü­lött csecsemőjét egy 14 éves­­leányanya 12 éves 1­ óra óta Folytatott szereletes viszonyé egy legénnyel CHISINAU. AZ ÜGYÉSZSÉGHEZ BESZÁLLÍTOTTÁK ANGEL KATALIN 14 ESZTENDŐS CIUCILENI LEÁNYT, AKI BEVALLOTTA, HOGY ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT MEGFOJTOTTA ÉS A HOLTTESTET A PINCÉBEN ELÁSTA. A LEÁNY ELMONDOTTA, HOGY 12 ESZTENDŐS KORA ÓTA SZERELMI VISZONYT FOLYTATOTT EGY LEGÉNNYEL ÉS ENNEK KÖVETKEZTÉBEN MÁSÁLLAPOT..­. KER­ÜLT CSODÁS MŰTÉTET HAJTOTT VÉGRE A 15 ÉV ÓTA VAK ASSZONYON EGY PÁRISI PROFESSZOR Paris. Flatow hírneves szemész csodálatos műtétet hajtott végre egy asszonyon, aki 15 éven keresz­tül volt vak. A szemész egy ha­lott ember és egy élő ember egy* egy szemgolyóját operációs utoni helyezte bele a vak asszony szem* üregébe és több heti kezelés után­ visszaadta látóképességét.­­" NEM SZABAD POLITIKUMOT VEGYÍTENI AZ IGAZSÁGÜGY MENETÉBE Bucuresti. Tegnap délelőtt össze­ült a legfőbb igazságügyi tanács. Az ülésen Antonescu igazságügymi­niszter elnökölt, aki hangsúlyozta, hogy az igazságügy menetébe nem szabad politikumot vegyíteni. Majd a tanács a bírói állások betöltésé­­re vonatkozólag tanácskozott. KÖTELEZŐ TANTÁRGGYÁ TESZIK A SPORTOT A JÖVŐ ÉVTŐL Bucuresti. A belügyminiszter el­határozta, hogy a jövőben kötele­ző tantárggyal bevezetteti a spor­tot. Külön bizottság alakul a ren­deletek kidolgozására. A bizottság elnöke Miklós királyi herceg lesz.

Next