Brassói Friss Ujság, 1934. március (3. évfolyam, 60-90. szám)

1934-03-01 / 60. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Telefon 503 Ara­­­lel Csütörtök, 1934. március 1 Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Odorheiu, linier Regele Ferdinand 6?. III. évfolyam, 60. száza akik repülőgépen azonnal Moszkvába utaztak­ ­ Berlin. A Reichstag perben felmentett három bolgár vádlottat, Dimitroffot, Taneffet és Popovot ma délelőtt, a Reichstag be­gyújtásának évfordulóján szabadlábra helyezték. A fogl­ázból rendőri fedezet alatt mindhármat kikísérték a berlini repülőtérre, ahol egy szovjet repülőgépre ültek, amely már előre várt reájuk és egyenesen Moszkvába vitte őket. Hír szerint a szovjet kormány Dim­itrof­­fot egyetemi tanárrá nevezte ki. Berlin. Illetékes helyen kijelentik, hogy a három bolgár kiutasításását azért nem lehetett eddig végrehajtani, mert Bulgária nem ismerte el bolgár állampolgárságukat és nem volt hajlandó őket átvenni. Miután a szovjet kormány csak a napokban adta meg ál­lampolgárságukat, amiről értesítette hivatalosan is a német külügyi hivatalt, így vált most lehetővé szabadlábra helyezésük. Meggyilk­oltak­ egy fóenytánypárti képviselőt és feleségét súlyosan messet­tvesítettére, majd lakását kifosztották Bucuresti. Megdöbbentő gyilkos­ság történt az elmúlt éjszaka a fővárosban. A gyilkosságnak dr. Eusebie Popovici, Radolt megye kormánypárti képviselőj.Ő esett ál­dozatul, míg felesége könnyebben megsebesült. A képviselő Bucures­tiben a Str. General Angiiel 93. szám alatt levő villájában lakott. Az elmúlt éjszaka három órakor a képviselő felesége felébredt és ré­mülten vette észre, hogy két ide­gen férfi járkál a szobában. Fel­rázta a férjét, aki a betörőkre ve­tette magát. Ezek azonban a kép­viselőt csakhamar a földre teper­ték. A támadók előzőleg kivették a biztosítékot, úgyhogy a ház sö­tétségbe borult és a sötét szobá­ban folyt le az egyenlőtlen küzde­lem, amelynek során a rablók revolvert rántva, a képviselőt lelőtték, feleségét pedig megsebesítették. A betörők ezután a kulcsok után kezdtek kutatni és ékszert meg pénzt kerestek a szekrények­ben és fiókokban. A lövések, valamint a segély­kiáltások zajára fölébredt a szolgaszemélyzet és a hálószo­bába hatolt, ahonnan azon­ban a rablók ekkor már el­menekültek. Hajnali négy órakor Dumitre­s­­cu Procopiu főügyész vezetésével megjelentek a hatóság emberei a meggyilkolt képviselő villájában s azonnal megkezdték a kihallgatá­­sokat. Egyben gondoskodtak ar­ról is, hogy Popovici képviselő fe­leségét szanatóriumba szállítsák. A test színhelyén egy kalapot találtak, amelyet minden bizonnyal az egyik gyilkos vesztett el a mene­külés alkalmával. A főügyész ren­deletére a kalapot kitették a fő­város legforgalmasabb pontján levő Alcalay­ könyvkereskedés ki­rakatába, hogy ily módon azt min­denki megtekinthesse és esetleg valaki felismerhesse. A hatóságok megfeszített erővel folytatják a nyomozást a vakmerő betörők két rekedtésére. Állambiztonsági okokból letartóztatták és internál­ták Valdemaras volt litván miniszterelnököt Kaunas. Valdemaras volt litván miniszterelnököt ma reggel két rendőrtisztviselő kereste fel laká­sán és közölte vele, hogy a belügy­miniszter elrendelte, hogy őt ál­lambiztonsági okokból Essenen községbe internálják. A készülődés­re csak igen kis időt engedélyez­tek a volt miniszterelnök számára, majd Valeripiarast és feleségét gép­kocsira ültették és a tartózkodási helyéül kijelölt községbe szállítot­ták. Újabb véres barriká­dok tegnap ének Paris utcáin Jobboldali diákság és kommunisták nagyarányú összeütközése ■t Paris. A francia főváros egyik külső kerületében az emuil éjsza­ka heves barrikádharcok folytak. .4. úgynevezett Hazafias Ifjúság jobboldali szervezet gyűlést tar­tott, amit a kommunisták megza­vartak és csak a diákság segítsé­gére siető rendőrök falták heves harc után szétszórni a tüntetőket. Az eddigi vizsgálat megalapította, hogy a kommunisták tervszerűen zavarták meg a hazafias ifjúság gyűlését és már az ülés megkez­dése előtt is nagyszámú kommu­nista hatolt be a terembe, majd aztán egyre többen csoportosultak az épület előtt. Alig kezdődött meg a gyűlés, nyomban megkezdték zavargásukat a kommunisták, a­kik közbeszólásokkal és szidalmak­kal akasztották meg a tárgyalást. A végén, heves összeütközésre ke­rült a sor és ebből verekedés kelet­kezett. A veszedelembe került diá­kok telefonon kérték a rendőrség segítségét, akik több autóval venni lak ki. Az utcán összegyűlt kom­munisták azonban szem­beszál­ltak a rendőrökkel és percek miatt ha­talmas barrikádokat építettek. A közelben épülő egyik ház mellől el­szedték az állványokat, a téglákat, kitépték a fákat és így­ sikerült h­á­rom méter magas barrikádot emel­ni, amely mögül revolverharcot­­ indítottak a rendőrség ellen. A rendőrcsapat szurony rohamot in­tézett a barrikádok mögött levő kommunisták ellen és csak a késik éjszakai órákban sikerült a kör­r­nyéket megtisztítani a tüntetőktől- Az elszéledt kommunisták a fővá­ros különböző részein nívól cso­portosultak és heves tüntetéseket rendeztek a jobboldali kormány el­len. Hivatalos megállapítás szerint az éjszakai ütközetnek egy ha­­lott­ja és 40 sebesült áldozata

Next