Brassói Friss Ujság, 1934. március (3. évfolyam, 60-90. szám)

1934-03-01 / 60. szám

Gyilkos merényletet terveztek Pu-Yi mandzsu uralkodó ellen Szigorú ellenőrzés alá helyezték a határforgalmat Tokió.­­A japán és mandzsu hatóságok tudomást szereztek arról, hogy összeesküvést ké­szítettek elő, amelynek célja Pu-Yi mandzsu uralkodó meg­gyilkolása. A gyilkosságot a koronázási ünnepélyre tervez­ték és ezért a hatóságok meg­szállották az összes számba­­vehető pontokat. Mandzsukuo állam határán minden beér­kező személyt nemzetiségre való tekintet nélkül a legszi­gorúbb vizsgálatnak vetnek alá, de különösen a Szovjet- Oroszországból érkező iduso­kat kontrolálják szigorúan. Bucurestii olvasóink figyelmébe! Évek óta jól bevezetett napila­punk részére ügyes, szorgalmas és tisztességes árusítókat kere­sünk. Szerény megélhetést biz­tosítjuk. Csakis a fővárosban la­kó egyének jelentkezzenek. ALEX­ANDR­­U MARKOVITS b Bu­curesti, Str. Fundatare Ursulai 6. szám alatt. MAGÁNYOS, középkorú, csinos úrinő házvezetőnőnek ajánlkozik magányos úrhoz. Főzésben első­rendű, háztartás Vezetésében per­fekt. Vidékre is megy. Cim a ki­adóban. BAUDOIN AGRICOL a népdalköl­tő vasmunkás. A „Bolygó zsidó“­ egyik főszereplője. (A francia nemzeti múzeumban lé­vő olajfestmény után). 2 Berlin. Itteni jól informált körökben úgy tudják, hogy Hitler kancellár és Corvng mi­niszterelnök között súlyos né­zeteltérések merültek fel. En­nek oka a lipcsei törvényszék által felmentett három bolgár vádlott, akiket a „Führer“ sza­badlábra akar helyeztetni és a ,,Daly Mail“ tudósítójának ilyen értelmű nyilatkozatot adott. Göring ugyanaz­nap viszont úgy nyilatkozott, hogy a há­rom bolgár továbbra is letár­ Súlyos ellentétek Hitler és Höring közt a gyújtogatási per bolgár vádlottjainak szabadlábra helyezése körül Hitler követeli Göring ellenzi szabadonfelcsájtásaikat józtatásban marad és nem ad­ják ki őket Oroszországnak. A konfliktus elintézése óte nagy érdeklődéssel tekintenek annál is inkább, mert Göbbels is Co­rvng véleményét osztja. A fegyházból kiszabadult kőműves agyonszúrt két ártatlan embert Bécs. Tegnap éjjel a mentőket hívták ki Hitzingbe, akik útköz­ben egy súlyosan sebesült embert vettek fel a kocsijukra és néhány perc múlva egy másik, vérben fek­vő egyént találtak, akin azonban a mentőorvos segíteni nem tudott. Rövidesen a rendőrség is megér­kezett és elfogta a teljesen részeg állapotban levő Kerschbaum Mó­ric 29 esztendős kőművest, aki a kettős merényletet elkövette. Kersch­baum egy éjjeli mulatóban vesze­kedést kezdett, mire a tulajdonos kitette az utcára. A részegember lesben állott és megtámadta annak a társaságnak két tagját, akikkel előzőleg összeveszett. Hátulról szúr­ta meg mindkettőjüket és egyikük holtan esett össze. Kersehbaum ki­hallgatása során elmondotta, hogy a fogházban született akkor, ami­dőn anyja büntetését töltötte ki. Gyermekkorában már ivásra szók látták és azóta is züllött életet foly­tatott. Gyakran beszámíthatalan állapotban volt és egy alkalommal minden ok nélkül lelőtt egy rend­őrt, majd felugrott a robogó au­tóra és annak soffőrjét revolveré­vel kényszertelte, hogy tovább hajt­son. Csak nagy nehézségek után sikerült letartóztatni. Ekkor négy évi fegyházbüntetéssel sújtották. A világ legnagyobb öt legszebb regényére március 5-ig fogadunk el megrendeléseket . A regény 8 kötetből áll és minden héten egy kötet jelenik meg 8 lejes árban. Parisban a teljes roll áru 600 lej, mi pedig mindezért 04 lejt kérünk heti 8 lejes részletekben. Semmiféle írás a megrendeléshez nem kell, csupán élőszóval bejelen­tendő a lapkihordónak. Nem köte­lező mind a nyolc kötetnek az át­vétele. Aki bármely okből nem óhajtja a regényt végigolvasni, az egész egyszerűen megtagadja a to­vábbi átvételt és csakis annyi kö­tetet tartozik megfizetni, ahányat átvett. Elismert jó markás árak ékszerek, arany jegygyűrűk a legolcsóbb árakon Csákv­árás és ékszeréssnél Arad, a Luther-templommal szem­ben ! (Aranyat, ezüstöt magas áron vesz.) A „Consum R. T. tagja Életvidám... és fiatalos marad, ha mindennap itala melynek rendszeres fogyasztása felfrissíti szervezetét, megtisztítja vérét a savas lerakódástól, felja­vítja emésztését és fokozza vese­működését. Kérjen kóstolót és is­mertető leírást: „OMBO“ vezérkép­viselet Timisoara, Str. Bonnaz 21. Kapható minden csemegüzletben. FELESÉGÉVEL EGYÜTT ÖNGYILKOSSÁGOT KÖVETETT EL EGY ISMERT NIZZAI BANKÁR Nizza. Fontanel ismert bankár tegnap reggel nem jelent meg hi­vatalában, mire jelentést tettek a rendőrségnek. Azonnal vizsgálat indult meg, elsősorban a lakásán, ahol a hálószobában a bankárt fe­leségével együtt holtan találták­ meg az ágyban. Kezében görcsö­sen fogta a revolvert, amellyel fe­leségének életét kioltva, főbe lőt­te magát. Hozzátartozói szerint meg­rendült anyagi helyzete miatt kö­vette el az öngyilkosságot, mások tudni vélik, hogy családi bajok vitték a halálba. A rendőrség foly­tatja a vizsgálatot. FÉNYESEN SIKERÜLT A H­AKOAH KLUB VACSORÁJA Arad. A Hakoah tegnapi klub­­vacsoráján megjelent hölgyek név­sora a következő: Szenes Henrik­­né, Ritter Árminné, Wiesel Jenő­né, dr. Fuchs Alber­tné, dr.Dohány Sándorné, Klein Oszkárné, dr. Gara Árminná, Bienenstock Jó­­zsefné, Bienenstock Magda, dr. Salamon I. Béláné, Breehner Zsig­­mon­dné, Illés Jánosáé, Koch Dá­­nielné, Schlesinger Olga, Braun Lászlón©, Erdős Györgyivé, Bild­hauer Alfrédné, dr. Simon Ernő­­né, Stern Tusi, Ábrahám Sinum­­n©, dr. Haber József­né, Kohn L­o­­riska, Albert Jánosáé, Kovács Erzsi, Gárdos Lajosivé, Karácso­nyi Teri, Nádas­ Bőske, Gold­­mann Sándorné, Goldmann Pal­i, Eisikovits Ella, Erdős Klári, Fi­scher Józsefné, dr. Székely Je­nőiné. A 110 terítékes klub­vacsora után pompás hangulatban tánc következett a kora reggeli órákig. Napi 90 lejért szobát adunk buda­pesti jónevű­ szállodá­ban. Érdeklődni a dél­előtti órákban a ki­adóhivatalban. Tavaszi drukkerverseny Szelvény (Érvényes március 10-ig.) Név : Egyesület: Disztrikt .

Next