Brassói Friss Ujság, 1934. április (3. évfolyam, 91-117. szám)

1934-04-01 / 91. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 0. Telefon 503 Ara­­­lel Vasárnap, 1934 április 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztőség­ és kiadóhivatal: Odorhela. Fider, Regele Ferdinand 6?. III. évfolyam, 91. szám Benes állítólag titkos diplomáciai tárgyalásokat folytat Mussolinival BERLIN. A BERLINER TAGEBLATT TUDÓSÍTÓJA BÉCSBŐL, MEGBÍZHATÓ HELYEN SZERZETT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN KÖZLI, HOGY RÓMAI HÍREK SZERINT BENES CSEHSZLOVÁK KÜLÜGYMINISZTER DIPLOMÁCIAI ÚTON TITKOS TÁRGYALÁSO­KAT FOLYTAT MUSSOLINI OLASZ MINISZTERELNÖKKEL A RÓMAI HÁRMAS PAKTUM ÜGYÉBEN. A TUDÓSÍTÓ ÚGY ÉRTE­SÜL, HOGY CSEHSZLOVÁKIA CSATLAKOZNI KÉSZÜL A RÓMAI EGYEZMÉNYHEZ. Vasárnap este 8 óráig csak kulturfilmet játszhatnak a mozik 13 éven alulial, nem látogatt­atják a HimsxmStásaSsat Bucuresti.­ A közoktatásügyi minisztérium mellett leva ki­nevezett filmfelügyelő bizott­ság feltűnést keltő rendeletet dolgozott ki, amit május else­jétől életbe is kíván léptetni. Az új rendelet jelentékeny mértékben megszigorítja a filmszínházak eddigi működé­sét és sok tekintetben eleve­nükbe vágó rendszert óhajt meghonosítani. A filmfelügye­­lő bizottsá­g ugyanis elhatároz­ta, hogy a filmszínházak a jövőben kötelesek műsoruk­ban legalább 25 százalékban kulturfilmet adni, amely nem lehet kevesebb 600 méternél. A zsurnálok ebbe a kategó­riába nem számítódnak bele. Vasárnap és ünnepnapokon pedig legalább este nyolcig hasonlóan csakis kulturális filmeket játszhatnak és 30 perces szünet után adhatják elő rendes műsorukat. Szigo­rú intézkedése a rendeletnek még az is, hogy hétköznapo­kon a mozikat IS éven­ alu­liak nem látogathatják. Kiemelik a tengerből az elsülyedt Lusitaniát London. Az írországi Crock kikötőbe két olasz emelőhajó érkezett azzal a céllal, hogy a há­ború idején elsülyedt két aranyszállító hajót kiemelje. Az elsülyedt hajók egyikének, a Lusitanián­­ak páncélkamrájában 3 millió arany font­nyi arany fekszik a tenger fenekén. Véres incidensek az osztrák-cseh­ határon Fegyveres támadásokat intéznek az osztrák határ ellen az elmenekült bécsi munkások Bécs. Az Allgemeine Krankenhausban 20 osztrák katonát ápolnak, akiket a csehszlovák határ közeléből szállítottak be különféle sebesülésekkel ide, akik az ott folyó guerilla harcokban sebesül­tek meg. A februári munkáslázadás idején elmenekült munkáscsoportok egy része ugyanis átszökött a csehszlovák határon és itt telepedett le és ezek intéznek támadásokat az osztrák határőrségek ellen. 1500 bányamunkás sztrájkba lépett Aninan A sztrájk a betegsegélyze Járulék®t miatt tört ki Timisoara. A szociális biztosí­tásra vonatkozó új törvény szerint, a munkások az eddiginél keveseb­bet fizetnek, mint a törvény meg­hozása előtt. A törvény keresztül­viteléig azonban Aninán a munká­sok a régi díjakat fizették. A bá­nyaigazgatóság hajlandónak mu­tatkozott a különbséget visszafi­zetni, azonban a betegsegélyző köz­pontja a már befizetett tárnék­­­nak a beküldését sürgette. Az ani­­nai bányászok számszerint ezer­öt­­százan ennek következtében letet­ték a munkát. A munkaügyi fel­ügyelőség közbelépésére a minisz­térium elrendelte, hogy a múlt de­cemberi és az ez évi január, feb­ruár és márciusi többletet fizessék vissza a munkásoknak, ez a mun­kások a­zon­ a címen, hogy feb­ruárra és márciusra már az új dí­jakat fizették, visszamenőleg négy hónapra követelik a visszatérítést, Blottez vezérinspektor ebben az ügyben Aninára utazott s az egyez­kedési tárgyalások vezetését a ke­zébe vette. Bottez újabb jelentést küldött a minisztériumnak és re­mélhető, hogy a sztrájk már órák múlva megszűnik. MAGAS BOLGÁR KITÜNTETÉST, KAPOTT INCULET­­, BELÜGYMINISZTER Bucuresti, Inculet belügyminisz­ter, Iuca és Iamandi alminiszte­­rek, Serge Dumitriu államtitkár a magas bolgár kitüntetésben részt­e­­sültek Boris bolgár király legutób­bi romániai látogatása kapcsán kifejtett tevékenységük elismeré­séül. A kitüntetéseket Robes bol­gár követ tegnap nyújtotta át a­ belügyminiszternek, két alm­inisz­­ternek és az államtitkárnak. " ÖTVEN SZÁZALÉKOS HÚS­VÉTI KEDVEZMÉNYT AD A CFR. AZ UTASOKNAK Bucuresti. A CFR 75 százalékos­ tarifakedvezményt ad a legalább a húszas csoportokban utazó elemi­ és középiskolai tanulók, vedamint, cserkészek számára, ha fel tudják­ mutatni iskolai és cserkész-igazol­ványaikat. Húsvétra érdekes fu­­­varkedvezményt nyújt a CFR minden utazó személynek. Aki­­ ugyanis péntek éjjeltől egészen vasárnap éjjelig az ország bár­mely vonalán és bármely vonatán utazni kíván, 50 százalékos kedv­­ezményben részesül. A kedvez­mény a visszautazásnál is érvé­­nyes. TRAGIKUS MÓDON HALT MEG EGY NAPON EGY AUSZTRIAI KÖZKÓRHÁZ KÉT ORVOSA Bécs. A tirnaui közkórház ké® orvosa tragikus baleset következ­tében meghalt. Dr. Kremer Ká­­roly az állomáson­­felugrott a még mozgásban levő vonatra, de­ élesül szott és a­ vonat kerekei közé zu­hant, amelyek egyik lábát levág­ták. Azonnal kórházba szállítottál, de a nagy vérveszteség következ­tében meghalt. Ugyanaz­­sap dr. Melichar, a kórház másik orvosa több bartájával kirándulásra ment de többé nem tért haza. Holttestét másnap találták meg a közeli fo­lyóban. A vizsgálat megállapítá­sa szerint az orvos a sötétben a folyó partján haladva, a vízbe esett és ott lelte halálát.

Next