Brassói Friss Ujság, 1934. május (3. évfolyam, 119-149. szám)

1934-05-01 / 119. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Telefon 503 Ara­­­lei Read, 1934. május 1 Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev. Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 119. szám Románia 2:1-re győzött Jugoszlávia ellen A közeli tetteken megtörténik a katonatiszti elítéltek lefokozása. Vasárnap reggel 3 órakor hirdette ki keretét a bíróság Bucuresti. Az összeesküvés­ bűnper elítéltjeinek sorsa beteljesedett. Vasárnap hajnali 3 órakor hirdette ki Macovescu Dion táb­bornok, a legfőbb hadbíróság elnöke a bíróság ítéletét, amely VALAMENNYI VÁDLOTT FELEBBEZÉSÉT ELUTASÍTJA ÉS MEGERŐSÍTI A HADBÍRÓSÁG ÍTÉLETÉT, AMELY TUDVA­LEVŐLEG MINDEN EGYES­ VÁDLOTTRA TÍZ ÉVI SÚLYOS BÖRTÖNT MÉRT, A TISZTEK LEFOKOZÁSÁT ÉS A HAD­SEREGBŐL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSUKAT MONDOTTA KI, A HÁROM POLGÁRI VÁDLOTTAT PEDIG MEGFOSZTOTTA A POLITIKAI JOGAIKTÓL A katonai büntető perrendtartás értelmében sem a felebbezési tárgyaláson, sem az ítélet kihirdetésénél nem voltak jelen a vád­lottak és csak védőik útján nyertek értesülést a felefelvelések elutasításáról. A A legfőbb katonai bíróság mindenben megerősítette az elsőfokú bíróság indokolását és kimondotta, hogy a felebbezések tel­jesen alaptalanok. Az elítélt tisztek az indokolás szerint összeesküvést szőttek, amelynek célja az­ államrend felforgatása és a hatalomnak erőszakos m­ódon való megszerzése volt. Az uralkodó élete elleni összeesküvés vádja a főtárgyalás során nem nyert beigazolást és így ezen vád alól feltüntették a vádlottakat. A legfőbb hadbíróság ítélete ellen nincsen helye semmiféle jogorvoslatnak és így valószínűleg A KÖZELI NAPOKBAN MEG FOG TÖRTÉNNI PRECUP VICTOR ÉS KATONATISZTI TÁRSAINAK LEFOKOZÁSA ÉS A HADSEREGBŐL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA. A LEFOKOZÁS ELŐRELÁTHATÓLAG A MALMAISON KASZÁRNYÁBAN FOG LE­FOLYNI. PRECUP ALEZREDEST ÉS TÁRSAIT A KIVONULT KATONASÁG JELENLÉTÉBEN MEG FOGJÁK FOSZTANI KITÜNTETÉSEIKTŐL, VÁLLROJT­IÁIKTÓL ÉS TISZTI DISZTINKCIÓIKTÓL. Az elítéltek egyelőre a jilavai katona­ börtönben maradnak. Bucuresti: Az összeesküvési per elítéltjei mély megrendüléssel fogadták a legfőbb hadbíróság ítéletét. Két tiszt idegsokkot ka­pott, amikor az ítéletről értesült. Precup alezredes halottfehéren, de fegyelmezetten vette tudomásul, hogy felebbezését elutasították. ötvenszázalékos időszaki személy­­tarifaleszállításra határozta el magát a CFR. igazgatósága Majus 17-39-i» féláran Beitet ufasesi as ©ssses 'w®íta!©«:©n 9 Bucuresti. Részben a parla­menti vita hatása alatt, rész­ben gyakorlati tapasztalatból kiindulva az államvasutak igazgatósága döntő lépésre ha­tározta el magát a személy­­tarifa kommercializálása kö­rül. Hivatalos helyről szárma­zó híradás szerint a CFR igaz­gatósága elhatározta, hogy má­jus 29-ig 50 százalékos ked­vezményt nyújt minden utas­nak a CFR vonalain. A kedvez­ményes húsvéti menetforgalom eredménye késztette a vasút­­igazgatóságot erre a racionális lépésre, amelynek gyakorlati keresztülviteleként a szóban­­forgó napokon kiadott jegyek egyben visszautazásra is érvé­­­nyesek. * Pusztulással fenyegeti a lemért­­ kánikula Ha rövidesen nem áll fel változás, felér a fesasa Arad. Évtizedek óta nem volt a mostanihoz hasonló időjárás. Áp •Hist írunk, de kánikulai meleg uralkodik. Tegnapelőtt és tegnap s 30 fokhoz közel volt a hőmérő u­gganya. Nem áprilisi, de júniusi hőség uralkodik és a hetek óta tar­tó szárazság a hirtelen felértett hőséggel együtt a legnagyobb két­ségbeeséssel tölti el a gazdákat. Ha a legrövidebb időn belül nem jön eső, még­pedig tartós és hő­esőzésre van szükség, úgy a termés kiég és az idén nemhogy felesle­gek nem lesznek, de esetleg búza importra lesz szükség. Szakembe­rek szerint 70 év óta nem volt ha­sonló időjárás. Ugyancsak a szak­emberek véleménye az, hogy h­a e hét végéig bekövetkezik az esőzés, úgy a termés még megmenthető, de ezen a terminuson túl a legna­gyobb veszedelem fenyeget. HAMIS ÉKSZEREKKEL SZÉL­­HÁMOSKODOTT EGY CONSTA­N­TAI ÉKSZERÉSZ Constanta. Pavlivoci János, a rendőrség bűnügyi osztályának fő­nöke, tegnap letartóztatta Lupa C­onstantin bacaui illetőségű élesze­részt, aki a szélhámosságnak egé­szen különleges fajtájával élt. Az ékse­rész sorra járta a házakat és gyönyörű ékszereket kínált fel cse­rébe és rendszerint sikerült is az üzletet megkötni. Utólag kiderült, hogy a rászedett emberek valódi ékszerek helyett hamisakat kap­tak. GARBAI SÁNDORBÓL PINCÉR LETT BELGRÁDBAN Belgrád. Garbai Sándor, a ma­gyar tanácsköztársaság volt elnö­ke, akit az osztrák kormány kiuta­sított az országból, Belgrádi­a ér­kezett. Garbai Jugoszláviában nemcsak letelepedésre kapott en­gedélyt, hanem foglalkozást is ta­lárt. Garbai Sándor egyik belgrádi vendéglőben pincén állást vállalt.

Next