Brassói Friss Ujság, 1934. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1934-06-01 / 150. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: AH.41), BL.L. REGINA MARIA 9. Zsivölgyi kiadóhivatal: Petrosani, Str. Reg. Ferdinand 35. Péntek, 1934 Junius 1 Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Rufe*. Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 150. szám H­anwaia HH Paris. Weygand tábornok, a­ francia nagyvezérkar főnöke, fel­tűnést keltő beszédet mondott Strassbou­rgban a leszereléssel kap­csolatban és ennek során kijelen­tette, hogy Franciaország a jelen­legi körülmények között nem sze­relhet le. A tábornok szerint az 1911-es időket éljük, a Rajnán túl lázasan fegyverkeznek. Németor­szág most már nyíltan elismeri, hogy fegyverkezése Franciaország megfélemlítésére szolgál. Az 1910-­­ ben elkövetett hibákat nem szabad megismételni és azok tapasztala­tain okulni kell. Bátran szembe kell nézni a valósággal, — mondat­­a Weygand tábornok­— minden eshetőséggel szemben készenlétben kell lenni és éppen ezért a francia haderő létszámát egyetlen katoná­­i nele sem csökkenthetik. A béke biz­tosítása az erőben rejlik, mert a gyengeség bátorítja az ellenfeleket és elutasítja a szövetségest. A fran­cia nagyvezérkar főnökének be­széde óriási feltűnést keltett. Harcias beszédet mondott a fragen nagy­vezérkar főnöke a leszerelés kérdéséről A németek fegyverkelése Franciaországi megfélemlítésére irányul Starhemberg osztrák ban találkozott Hitlerrel Bécs. Heimwehr körökből szár­mazó h­írek szerint Starhemberg herceg alkancellár titokban talál­kozott Hitlerrel, akit arra kért, hogy Ausztria ellenes magatartá­sán változtasson. A tárgyalások ideje alatt Rosenberg német kül­ügyi államtitkár bejelentette hogy a két ország jó viszonyának hely­­reállításához az szükséges, hogy a tufn­szt szócialisfákat Aussztriánua szabadonbocsssák és a Habsburg restaurációs mozgalmaknak vesse­nek véget. Hogy a tárgyalások ered­ményesek legyenek — folytatta Rosenberg —,elsősorban az szűk, hogy' DolR'fiss staficéllárl menesszék. Nem vesz példát sem a hidenzmustól, sem a fascizmustól a bolgár diktatúra Gisorgieff mrilatkosata a Havas ireda rauma 2á rs än a *« Szófia. Georgieff bolgár minisz­terelnök nyilatkozott a Havas iro­da kiküldött munkatársának, aki arra vonatkozólag interjúvolta meg a bolgár miniszterelnököt, hogy a hitlerizm­us, vagy a fasciz­m­us mintájára akarja a kormányt átreformálni. Georgieff kijelentet­te, hogy nem vesz példát a kül­földről és Bulgáriát, az ország bel­­ügyeinek megfelelő politikával ve­zeti. Programját a néphez intézett kiáltványában, valamint a sajtó útján már ismertette. Külpolitikai irányelve is ismeretes, minden or­szággal baráti jóviszonyt akar lé­tesíteni. A bolgár hadseregnek nem­zeti jellege van. Lelőtte testvérét és önmaga ellen fordította a fegyvert egy nélkülöző munkás Bécs. Megdöbbentő öngilkosság történt tegnap este a Penzinger u. 20. sz. alatt. A bérház egyik laká­sában öngyilkosságot követett el Pregreder Ferenc és Lipót, akik már hónapok óta a legnagyobb nél­kilözések között tengették életüket Tegnap a két fiatalember, a szo­kásos időben tért haza, bezárkó­zott szobájába és előbb Pregreder Ferenc lelőtte testvéröccsét, majd a revolvert önmaga ellen fordítot­ta. Mindkét lövése halálos volt. A spanyol kormány nagy aggodalommal tekint a parasztság mozgolódása elé Madrid. A kormány rendkívül nagy aggodalommal tekint a for­rongó parasztság mozgolódása elé. Úgy hírlik, hogy június 5-én álta­lános mezőgazdasági sztrájk tör ki, azért mert a kormány az os­­trompállapotot az egész ország te­rületén megállapodás ellenére to­vábbi 30 nappal meghosszabbítot­­ta. Halálos autóbaleset a constanta-movilai országúton Constanta. Tegnap délben borzai más autószerencsétlenség történt Constanta és Movila között. Az 501 számú Constanta­ autó óriási sebes­séggel haladt az országúton ami­dőn kormánytörés következtében az út melletti fúnák, rohant. Pata­­ebe Jean suffőr, és az autó, egyik utasa a helyszínen szörnyethalt. OSZTRÁ­K TISZTVISELŐNŐ BORZALMAS ÖNGYILKOSSÁGA Baden. Kodruschek Leopoldina tisztviselőnő tegnap reggel azzal távozott el otthonról, hogy dol­gozni megy. A szerencsétlen leány autotaxiba ült, a pályaudvarra hajtatott és a gyorsvonat elé ve­tette magát,­ amely a valósággal szét­jeldarabolta. Hansiels?­ eim­ű ingye­n regényünk ma kerül szétosztásra. Miután azonban nap nap után ezrével kaptuk az újabb jelentkezőket, dacára annak, hogy könyvkötészetünk immár 8 napja éjjel-nappal dolgozik, nem voltunk képesek az összes igényeknek meg­felelni. Ily módon azután megesett, hogy egyik-másik helyre még nem tudtuk a könyveket leszállítani. Ezekre a helyekre azonban holnap és holnapután kétségtelenül leszál­lítjuk a rendelt mennyiséget s így az összes igénylők kielégítést nyer­nek. Mindenki kérje tehát a lapki­hordótól a regényt, melyet tartozik 3 lej kezelési költség ellenében ki­szolgáltatni. ÍTÉLET a „CAMINUS“ ÉPITŐ­­SZÖVETKEZET ÜGYÉBEN K l'Uliis­i ujj­­z ügyvédi pert indított a „Caminu“ épitő­­vetkezet ellen azon a címen, hogy, 'szerződéseket készített, amelyek­hez csak ügyvédeknek van joga és­ igy az ügyvédi kamara tagjait meg­­károsította, a törvényszék ebben az ügyben a tárgyalást megtartot­ta és ez egyik vádlottat, Pap szö­vetkezeti könyvelőt 5000 lei pénz­­büntetéssel sújtotta. Mivel beigazo­lódott, hogy a vezetőség a szerző­désekről nem tudott Groszmann mérnököt, a per másik vádlottját a törvényszék felmentette. REPÜLŐGÉP SZERENCSÉTLEN­SÉG KÉT HALOTTAL SVÁJCBAN Basel. Az egyik katonai repülő­gép utasával át akarta repülni a Stanzerhorn csúcsot, de közben a motor elromlott és a gép lezuhant. A pilótát és utasát­ másnap holtan találták meg a csúcs­ közelében." A hatóságok bevezették a vizsgá­latot a szerencsétlenség okának ki­vizsgálására. A tehervonat elé vetette magát egy állásnélküli osztrák tanár Bécs. Max Agert 37 esztendős ta­­nár tegnap délután öngyilkossági szándékból egy tehervonat elé ve­tette magát, amely- h­álát rágázolta. A tanár egy év óta állás nélkül volt és efeletti elkeseredésében követte el ettjét. " . . . Játékból magára gyújtotta a szobát három szerajevói kisgyerek Szarajevó. Lubovszki községben borzalmas­­ körülmények között pusztult el három 4, 5 és 9 eszten­dős gyermek. A gyermekek egye­dül voltak otthon és papírdarabo­kat gyújtottak meg játékból, ame­lyeket a szobában elszórtak. A berendezés tüzet fogott és mire a szomszédok azt eloltották, mind­három gyermek szénné égett.

Next