Brassói Friss Ujság, 1934. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1934-06-01 / 150. szám

Borzalmas autóbusz-szerencsétlenség Ame­rikában nyolc halottal Newyork, Bilunomb­an az utób­­b idők legborzalmasabb autósze­rencsétlensége történt tegnap. Egy utasokkal túlterhelt autóbusz óriá­si sebességgel haladt az úton, a­midőn az egyik kanyarnál traktor tűnt elő. Az autóbusz vezetője kép­telen volt a traktor elől kitérni, a fékezéshez sem volt ideje és az összeütközés következtében az au­tóbusz felfordult. Pillanatok alatt lángban állott az egész jármű úgy, hogy a mentési munkát csak nagy nehézségek leküzdése után lehetett megkezdeni. Az autó utasai közül nyolcan meghaltak, negyven utas állapota oly súlyos, hogy a halot­tak számának emelkedése várható. Kilenc hónapi elzárásra ítéltek egy kattowitzai lapszerkesz­tőt, mert valótlan dolgokat állított a zsidókról Varsó. A kattowitzi zsidó hitköz­ség sajtópert indított az itteni nem­zeti szocialista lap ellen, amely egyik vezércikkében a talmiul egyik idézetet hamisan közölte le és ezzel az egész zsidó népre sér­tő dolgokat állított. Az érdekes sajtóper­ főtárgyalás tegnap zaj­lott le, és ennek során kihallgatták Archutovoski egyetemi tanárt, aki kijelentette, hogy a lap vezércikké­ben foglalt állítás nem egyéb me­sénél ás egy beteg emberi fantá­zia megnyilatkozásánál. A súlyos szakértői vélemény figyelembevé­telével a bíróság 9 hónapi börtön­re és 200 zloty pénzbüntetésre ítélte a cikk szerzőjét. Kiirtotta öttagú családját egy franciaor­szági munka Marseille. Jean Duval munkanélküli tegnap végső elkcseredégében agyonlőtte feleségét, 2, 5, 8 és 10 éves gyermekét, majd önmagával is végzett. A szerencsétlen ember nem tudta nagy családját el­tartani, a gyermekek állandóan éheztek és emiatt követte el a megdöbbentő családirtást. A kormányválság során tömegesen kérték fel­vételüket az Avereseu és Bratianu György pártba Constanta. A kormányválság hi­tére valóságos népvándorlás indult meg az Averescu és Bratianu Gy. párt klubhelyiségeibe és többszáz­zan kérték a pártba való felvételit két olyanok, akik eddig más pár­tok tagjai voltak. Számosan még protekciót vettek igénybe, hogy az elsők közé kerüljenek, akiket a pártba felvesznek. A kormányvál­ság megszűntének hírére az érdek­lődés természetesen ellanyhult. Megölte játszótársát, mert nem akart szót fogadni Berlin. A Frankfurter Zeitung egészen megdöbbentő bűnesetről számol be. Egy 13 éves gyermek, aki nem volt megelégedve a nála 2 évvel idősebb barátja viselkedésé­vel, bicskát rántott és leszúrta ját­szótársát. A szerencsétlen gyer­mek holtan terült el a földön, mert a zsebkés keresztülszúrta a szívét. A fiatalkorú gy­ilkost nyomban le­tartóztatták. Elkészült a világ leghosszabb tengeralatti alagútja London. A világ leghosszabb tengeralatti a­lag­útja, amely Liver­poolt Birkenh­eaddal összeköti, el­készült. Az alagút hossza, 4210 méter és ö1 méter mélységben fek­szik a tenger alatt. Az építkezés költségei 7 millió font sterlingre rúgnak. Tizenkét bajonett-szúrással megölte a menyasszonyát egy miskolci katona Miskolc. Borzalmas eset tartja izgalomban a szomszédos Buzinka község lakosságát. Ma reggel a község temetőjében holtan talál­tak Ducsai Ilonka 18 éves leányt. A körorvos megállapította, hogy a szerencstelen véget ért leányt bajonett­szurásokkal ölték meg. Tizenkét bajonettszurás borí­totta ki fiatal leány testét. A csendőrség azonnal megindí­totta a nyomozást a rettenetes bűn­tény felderítésére. Megállapították, hogy rá gyilkosságot Ondracsek Endre miskolci közkatona, a lány vőlegénye követte el, aki sétára hívta menyasszonyát. Duscai Ilon­ka sétálás közben valószínűleg el­mondta azt, amit barátnőinek már régebben mondott, hogy sza­kítani akar a vőlegényével, mert mást szeret. Ekkor követhette el tettét a közkatona, aki különben öngyilkos lett. Ondracsek az öngyilkosság bor­z­almas nemét választotta. A te­mető szélén felmászott egy villany­póznára és a villanyárammal súj­totta agyon magát. Szénné égett holtteste a temető árkába gurult. Ugy­a­láttak rá véletlenül az arra felé járó emberek. Cedi Soréi férje autójával halálra gázolt egy asszonyt Párisban Paris. A Pontoisei út közelében egy teljes sebességgel rohanó autó kormánytörés , következtében a jár­dára rohant és elütött egy asszonyt aki szörnyet halt. Mint utóbb ki­derült az autót Seguir herceg, Cecil Soréi férje vezette. A rendőrség a herceget őrizetbe vette GROZA PÉTER SZÁZEZER NÉVJEGYE Cluj: Egy újságíró a tövisi állo­máson meginterjúvolta dr. G­roza Pétert, aki a legutóbbi Averescu­­kormány munkaügyi minisztere volt. Groza, aki különben kilépett az Averescu pártból, most úgy nyi­latkozott, hogy ez a kilépés csak formális volt és az általa alakított parasztblokkot mindig a néppárt portyázó csapatának tekintette. El­mondotta Groza, hogy a hatósá­gok nem engedték lapját kinyomat­ni, ezért százezer névjegyet nyo­matott, hogy életjelt adjon magá­ról. De ezeknek a szétküldését is megakadályozták. KÖZÉPKORÚ, egyedülálló urinő a háztartás minden ágában töké­letes, házvezetőnőnek, anyahelyet­­tesnek ajánlkozik, vidékre is megy. Ajánlatokat ,,Nyugodt ott­hon“ jeligére az aradi vagy Erdé­lyi Friss Újság kiadójába kérek. FÉLIX gyógyfürdő ORADEA MELLETT. LEGOLCSÓBB LEGJOBB LEGKÉNYELMESEBB Gyógyfürdő mindenféle reumati­kus bántalmak ellen. Gyógyhatása utólérhetetlen! TELJES PENZIÓ lakás, élelmezés (diétikus is) és fürdő Május hónapban napi 80 lejtől 100 lejig. Junius hónapban napi 90 lejtől 180 lejig Julius—Aug. hónapban napi 100 lejtől 220 lejig EGÉSZ ÉVEN ÁT \YK­V­! Vasúti kedvezmény (50 százalék) egész éven át érvényes. — Külön­féle szórakozások: Strandfürdő, tennisz, minden este tánc stb. VADORZÓ AGYONLŐTTE AZ ERDÉSZT Innsbruck. Mumester kereskedő, aki szenvedélyes vadász, Wieder Márton erdőkerülővel vadászatra indult a Ritterhornra. Vadászat közben az erdőkerülő észrevette hogy az egyik bozótban idegen em­ber áll lesben. Igazolásra szólítot­ta fel, de a lesben álló igazolás he­lyett elsütötte fegyverét és agyon­lőtte az erdőkerülőt. A magára ma­radt kereskedő most már üldöző­be vette a gyilkost, de annak si­került elmenekülni.­­ Erős, vérbő, kövér emberek igyanak naponként, reggel éhgyo­morra egy kis pohár természetes „Ferenc József“ keserűvizet, mert ez rendes gyomor és bélmű­­ködést biztosít, számottevően elő­mozdítja az emésztést és kitűnően szabályozza a vérkeringést Szá­mos szakorvosi nyilatkozat tanú­sítja, hogy a Ferenc József víz szív- és idegbajosoknak, vese és cukorbetegeknek, valamint kösz­­vényben és csárban szenvedőknek is nagyon jót tesz. Papírból készült hajót bocsájtottak vízre Oroszországgal Moszkva. Gardwig Alexander tengerhajózási mérnök egy új rend­szerű kartonvázból készült és spe­ciális masszából bevont hajót ké­szített, amely érkönnyűségénél fogva óránként 90 kilométeres se­bességgel halad. A hajó alapvázát képező karton úgy van impregnál­va, hogy az az időjárás viszontag­ságainak ellentállt és teherbíró ké­­pességgével lehetővé teszi a hajó belső kiépítését. A mérnök által ter­vezett csodahajót két Diesel motor hajtja és az utóbbi napok kísérle­­tei során kitűnő eredményeket ér­tek el. Pereteanu bucurestii ügyvéd 500 ezer lej ügyvédi honoráriumot követel Arad városától Arad. Emlékezetes még az az évekig húzódó tisztviselő per, a­mely a városnak rengeteg m­ikójá­ba került. Az ügy­ még nem nyert teljes befejezést mert Perieteanu ügyvéd, Arad város bucurestii jog­tanácsosa, aki a tisztviselők elle­nében képviselte a várost, most kikötött honoráriuma fejében 500 ezer lejt követel. Berzovan János városi főszámvevő referálta az ügyet az interimár bizottság teg­napi ülésén és elmondotta, hogy az összes iratokat áttanulmányozva, sem találta a megbízó levelet. Mind­össze az egyik aktán dr. Lutai Cor­nel volt polgármester következő feljegyzései láthatók: —­ Perieseanu: nyerés esetén 500 ezer, vesztés esetén 150 ezer, elő­leg 100 ezer. A bucuresti ügyvéd azzal érvel, hogy a pert kedvezően fejezte be Arad szempontjából, tehát joga van a kikötött 500 ezer lejes h­ono­ráriumhoz, amiből 100 ezer lejt már felvett, követelése tehát még 400 ezer lej. Az interimár bizottság felhatal­mazta dr. Ursu János polgármes­tert, hogy egyezkedési tárgyaláso­kat kezdjen, és bírj­a rá az ügyvé­det követelésének csökkentésére.

Next