Brassói Friss Ujság, 1934. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1934-07-01 / 180. szám

Vasárnap, 1934 Julius 1. Főszerkesztő:­­ Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD. BLFL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: _____Hirsch Mór, Petroseni BUCUR­ESTI. A KORMÁNY GADDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK TEGNAP ESTI ÜLÉSÉN A FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTER JELENTÉST TETT AZ IDEI TERMÉSKILÁTÁSOKRÓL. A JELENTÉS SZERINT AZ ORSZÁGBAN KÉTMILLIÓ 800 EZER HEKTÁR BÚZÁT VETETTEK, DE AZ IDEI TERMÉS ÖTVEN SZÁZALÉKKAL ALATTA MARAD A TAVALYINAK. A KORMÁNY ELHATÁROZ­TA, HOGY BETILTJA A BÚZAKIVITELT. A KENYÉRÁRAK EMELÉSÉT A KORMÁNY EGYELŐRE NEM ENGEDÉLYEZI. UGYAN­­CSAK A FÖLDMŰVESEK ÉRDEKÉBEN ELHATÁROZTÁK, HOGY A LEGELŐ­DÍJAKAT NEM KÉRIK ELŐRE, CSAK A TERMÉS BE­TAKARÍTÁSA UTÁN. Hal és lai IIn; HM at Iniéi lint vasalta voltait Vaida egyelőre nem Haifáidé kezes pártértekezleten résztvett Bucuresti. A Maniu és Vaida kö­zötti ellentétek nemhogy elsimul­tak volna, hanem az utóbbi na­pokban még jobban kiéleződtek. Maniunak az az álláspontja, hogy a pártban először a fegyelmet kell megteremteni és hogy az egyes ta­gozatokat gyökeresen újjá kell szer­vezni, ami a Vajda frakció köré­ben nem találkozott helyesléssel. A volt miniszterelnök régi takti­ka­jaihoz folyamodva nem jelent meg a legutóbbi pártértekezleten, sőt hívei körében kijelentette, hogy csakis egy olyan kormányban vál­lalna szerepet, amelyben Mihalache lenne a miniszterelnök. Vaida hely­teleníti, hogy Maniu nem hajlandó vele egy politikát követni. Borzalmas táifun pusztított Északjapánban Két község elpusztult és 181 halálos áldozatot l­uszaa, Sei a robtok áléi Tokió. Észak japánból érkezett jelentések szerint, tegnap az egész vidéken borzalmas táifun pusztí­tott. Két község teljesen romok­ban hever. A romok alól szányolc­vanöt holttestet takarítottak el. A mentési munkálatokra kirendelt hatóságok bizonyosra veszik, hogy az áldozatok száma ennél sokkal nagyobb. Más jelentések szerint az elemi csapás által sújtott terület­tel megszűnt minden összekötte­­tés és így a katasztrófa méreteiről bizonyos híreket kapni nem le­het. Véres összetűzés volt tétsiten a városi bérházak Lakál « 0-V * g «a aa a » és a rendőrség között Nem afearnafe felemelt hásibsig fizetni a bérh­aaa és lakói Bécs. A szociáldemokrata uralom idejében felépített városi bér­házak lakói között az utóbbi napokban óriási izgalom uralkodik, amely tegnap véres összeütközésekre ve­zetett. Az osztrák főváros tanácsa ugyanis elhatározta, hogy július elsejétől kezdve felemeli a városi házakban lakó albérlők házbérét. Az érdekeltek nagy izgalommal fo­gadták a határozatot és elhatároz­ták hogy népgyűlésen fognak agi­tálni a tanácshatározat ellen. A Marx-hof bérlői számszerűnt hat­ezren tegnap este gyűlést tartottak ez ügyben. Csakhamar riadókészült­ség jelent meg a helyszínen és kö­vetelte, hogy a tömeg oszoljon fel. A gyűlés résztvevői nem engedel­meskedtek és ebből csakhamar kö­zelharc keletkezett ,amelynek so­rán több rendőrt súlyosan megsebe­sítettek. A Marx-kofban lezajtott gyűlés napján az összes városi bér­házakban hatalmas plakát jelent meg, amely ellenállásra szólította fel a bérházak lakóit. A rendőrség el akarta távolítani a plakátokat, de ez alkalommal újabb összetű­zésre került sor. ab^*uumin im11'Madiniii— ázni wn,mtr«anEmMnargaBuagziknaa——a«i JBmxsscizrs#'s.vxzcs Ti-rrmiHn'»»TM» ír»“1 ^ ■im—nwwai ‘»virrnTia —r-Twmrg——rm—zt— állhatatosan tagad a corundi kettős rabló­gyilkosság gyanúsítottja Az udvaron daraboltak fel a szerencsében házasáért, a holttestedet be­vitték a házba, amelyet felgyújtottad nincs. Fodor József, a gyanúsí­tott tagad, és azt vallja, hogy csiz­mája meg ruhája,­od­ás közben az udvaron heverő emberi húscafa­toktól véreződött be. A szerencsét­len öreg házaspárt ugyanis min­d­en jel szerint az udvaron felda­rabolták és úgy vitték be a házba, amit az­tán rájuk gyújtottak. Az egész környék felháborodva várja a gyilkosok letartóztatásra, amely nem is késhet soká. 1 nm Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev, Regele Ferdinand 03. III. évfolyam, 180. szám HITLER A KRUPP GYÁRBAN Essen. Hitler birodalmi kancel­­lár tegnap délután szárnysegédje, Brückner főcsoportvezető és Diett­­rich dr. birodalmi sajtófőnök kísé­­retében látogatást tett az esseni Krupp gyárban. A központi igaz­gatósági épület belső csarnokában a kancellárt Krupp és leánya, Irm­gard üdvözölte. A kancellár azután Krupp vezetésével megtekintette a hengerműveket, a nagyobb mecha­nikus műhelyeket­­és a gépkocsi­gyárat. ANGOL KINCSKERESŐK PUSZ­TULÁSA A KOKOS SZIGETEKEN London. Az itteni lapok arról számolnak be, hogy a Kokos szi­geteken több kincskereső lelte ha­lálát. Néhány nappal ezelőtt ugyan­is egy dúsgazdag amerikai jachtra kötött ki a gyér lakosságú szigeten ahol rendkívül megviselt emberrel találkozott, aki George Cocknell­­nak nevezte meg magát és elmon­dotta, hogy hónapokkal ezelőt ér­kezett meg a szigetre több argói társával. Útjuk célja kincskeresés volt. Társainak nyoma veszett, ő maga pedig a legnagyobb nélkülö­zések között tengette életét. FONTOS! Megjelent a „Szerzetes és munkásleány" ,mű­ ingyenregényü­nk! Ak­i lapunkat június hó 30-ig bezárólag bármelyik napon egy rellért megvásárolja, annak tarto­zik az újságkihordó (újságbódék­­ban a könyv nem kapható) a 80 oldalas rendes könyvnagyságú, le,­bilincselően szép regényt 3 lej ke­­zelési költség lefizetése ellenében kiszolgáltatni. Aki tehát csak egyet­len egyszer is megvásárolja i fejen lapunkat, a fent jelzett időpont­ban, az megkapja a „SZERZETES ÉS MUNKÁSLEÁNY“ című való­ban nagyon érdekes regényt.

Next