Brassói Friss Ujság, 1934. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1934-07-01 / 180. szám

„Repülő koporsó volt a pilóták szerint Pallenberg repülőgépe Prága. Max Pallenberg és Skur­­stik Mózes finn gyáros hozzátarto­zóinak a cseh biztosító társaságok egyenként 190­ ezer cseh koronát folyósítotak, miután a cseh állami légiforgalmi társaság valamennyi utasát ilyen összegre biztosítja. Csütörtökön délben a karlsbadi zsidótemető szertartástermében, a­hol felravatalozták Max Pallen­berg holttestét, megtartották az egyházi szertartást s a koporsót Bécsbe szállították, ahol az ottani krematóriumban elhamvasztják. Az egyházi szertartáson jelen volt Molnár Ferenc is, továbbá Gisela Werbezirk, Wieland színigazgató és sokan mások. Este a karlsbadi színházban gyászünnepélyt tartot­tak Max Pallenberg emlékezetére. Skurnik Mózes holttestét Helsin­kibe szállították. A lapok tovább­ra is éles hangon bírálják a légiforgalmi társaság gondatlanságát és rámutatnak ar­ra, hogy a pilóták több ízben ki­fogásolták azoknak a repülőgépek­nek az átvételét, amelyek közül az egyik szerencsétlenül járt. A lapok emlékeztetnek arra, hogy az egyik ilyen típusú repülőgép egy próba­repülés alkalmával már balesetet szenvedett, a gép stabilizációs szárnya levált és csak nagy nehe­­zen tudott a pilóta siklórepüléssel földet érni. összesen öt ilyen tipu­sú repülőgépet vett át a légiforgal­mi társaság s a pilóták már kez­dettől fogva ..repülő koporzsó"-nak nevezték ezeket a gépeket. Cu inima indureratii anuntam ca iubitul nostru frate, un­­chiu, var Dr. SEVER MICLEA avocat, fost deputat, presedintele clubului sportiv Gloria GFR etc., decorat cu ordinul „Ferdinand I“ in grad de cavaler si „Barbatie si Credinta“ clasa I. §i-a dat nobilul suflet in manile Creatorului dupa lungi $i grele suferinje in ziua de 29 Iunie 1934 in varsta de 49 ani. Inhumarea oseminteior pamantesti a defunctului va avea loc in ziua de 1 Iulie a. c. ora 14 p. m. dela locuinta sa din Arad Bui. Carol I. Nr. 55, de unde se va transporta la cimi­­tirul ,,Eternitatea‘!, spre a fi puse la vecinica odihna. Arad, 29 Iunie 1934, vád. Hortenzia dr. Ghilezan nasc. Miclea, sora Liviu §i dr. Emil Ghilezan nepo(i fi familiile indurerate: vad. Valeria dr. Lazar, dr. Traian Pra­cai, Eugen Feier, dr. Valr Mi­scan, dr. Emil Veliciu, dr. Mihai Veliciu. Igaz történet 1933-ból Egy polgár fürdőbe utazott, miek megújította volna sorsjegyét és cinn sem hagyta hátra. A sorsjegyügynök háromszor küldött utána, azután a húzás előtti napon másnak adta el a sorsjegyet. A sorsjegyet kihúzták Egy milliós nyereménnyel Ami ezzel a polgárral történt a múlt évben, önnel is megtörténhetik ebben az évben. Mielőtt fürdőre utazik, újítsa meg sorsjegyét az állami sorsjátéknál. 1W .......— ' mim—„iwiniimininmii um ■■ , A III. osztály húzásánál (július IIj 11 3 és 4-én) az urnában 3 darab,­­ I I I egyenként ÉGI MILLIÓS ván-­jjjj borló nyeremény lesz a megfel­el­ő­­­lelő nyereményeken kívül! A román állami osztálysorsjáték FÉRFI ÉS NŐI ruhát, cipőt, fehér neműt sürgősen keresek megvétel­re. Eladók olcsón mindenféle ru­hák. Str. Baric Chendi 11. Arad. Súlyos kimenetelű munkásszerencsétlenség Constantában Egy leszerelés alatt álló traien roi»i»anus felvon­ótót munl­ás meghalt hat sulvosam »wesserillf: i^uiiauuiui. a KiKuiuui'ii iiurguu^'zu ee> aiau aiio oainoiu uujou uvrzttimas nnjuuimb történt. A munkálatok során többen autóén heggesztővel dolgoztak a hajó belsejében, ahol egy petró­leum tartály volt elhelyezve. A tartályban kifejlődött gázok lángra lobbantak és sz­étvetették a tartályt amelynek széthulló darabjai két embert megöltek. A tartály közelében dolgozó 25 munkás közül hatan könnyebben megsérültek. Tömeges gombamérgezés Timisoarán Eddig 14 embert szállítottak a mentők a közkórházba Timisoara. A piaci egészségügyi elelnőrzés hiányossága tegnap tel­jes egészében mutatkozott meg. A hiányos ellenőrzés következtében a délutáni órákig 14 súlyos gom­­bam­érgezésről kaptak jelentést a mentők. A Gyárváros különböző utcáiban lakó emberek a piacon vásárolt gomba élvezete után sú­lyos mérgezési tünetek között meg­betegedtek. A mentők otthonában valóságos riadalmat okozott az ál­landó telefoncsengés, amely újabb és újabb mérgezési esetekről szá­molt be. A permanens mentők és a rendelkezésükre álló mentőko­­csik alig tudtak az első segélynyúj­táshoz idejében megérkezni. A­mint hírlik, több helyen nem tud­ták a mentőket bevárni és orvost hívtak, akik házi kezelésbe vették a betegeket. Az első jelentés délután három óra tájban futott be, amikor is a Str. Telegrafului 1 szám alatti ház­ba hívták a mentőket. Itt négy sze­mély, név szerint Geier Mihály 20 éves pék, Polák Manó 31 éves pék Löincz Áron 33 éves pék és felesé­ge vonaglottak heveny görcsök kö­zött. Délután négy órakor a Str. I. Klein alá robogtak, ahol egy négy­tagú család betegedett meg hason­ló tünetek között. Itt Szatmáry Já­nos 40 éves nyomdász, valamin­t felesége, 12 éves Tibor és 7 éves László nevű fiainak nyújtottak el­ső segélyt. A Petre Ispirescu 13 sz. alatti házban hat sermély, név sze­rint Ernst Erzsébet, Bernstein Te­réz, Gúnyán Mária, Basch Eliz, Örsei Róza és utóbbinak három éves gyermeke betegedett meg. A mentők a felnőtteket a közkórház­ba, míg a gyermekeket a gyermek kórházba szállították. Délután hét órakor a mentők kocsijai még munkában voltak, mert egymás­után érkeznek a mentőotthonba az újabb és újabb jelentések, ame­lyek gombamérgezésről számolnak be. A kórházba szállítottak egész­ségi állapota súlyos, azonban az orvosok kijelentése szerint nem életveszélyes. Alexi gyárvárosi rendőrfőnök már az első megbetegedésről azon­nal­i értesítést kapott és sürgősen in­tézkedett, hogy az esetet kivizsgál­ják. A rendőrségi nyomozás ére h­évesen folyik. Tegnap este 8 órakor újabb be­tegeket szállítottak be a kórházba gombamérgezési tünetekkel és pe­dig a Str. I. Klein 12 sz. házból Buler Flora 22 éves nőt, Orhei Cio­ban 12 éves fiút, továbbá a Piata Nova 22 sz. alatt lakó Moran Hu­gó 25 éves péksegédet. A rendőr­ség erélyesen nyomoz, hogy mi­ként kerültek a mérges gombák forgalomba és eddig csak annyit tudtak megállapítani, hogy két lov­ríni paraszt árusította a gombákat. ARANYAT, varrógépeket, kerék­párokat sürgősen keresünk a leg­magasabb árban, Comissio, Dacia kávéház mellett — Aranylakodalom. Holnap, ju­lius hó 1-én ünnepük dr. Fényes Kálmán aradi ügyvéd és neje aranylakodalmukat. Szeretetben­­és hűségben együtt eltöltött 50 év után, jó egészségben adnak hálát a Mindenhatónak véghetetlen jó­ságáért, melytől a majdani gyé­­mántlakodalom elérhetését is hit­tel telve esdik ég remélik. Ise­lé Moskovítznál SÚLYOS CSAPÁS ÉRTE ARAD SPORTJÁT MICLEA SEVER DR HALÁLÁVAL Elmaradnak a vasárnapra kiírt mérkőzések Arad. Az aradi sportnak nagy gyásza van: pénteken délben 12 órakor hosszú szen­vedés után meghalt Miclea Se­ver dr, az aradi sportszövetség és a Gloria CFR sportegyesü­let elnöke. Miclea dr. kiemel­kedő egyénisége volt az aradi sportnak, mindenki szerette és becsülte sportszerű gondolko­dásáért. Miclea dr. földi ma­radványait vasárnap délután 2 órakor viszik utolsó útjára és a sportszövetség ezúton utasít­ja az aradi egyesületeket, hogy vasárnap délután fél 2 órakor egyesületenként egy négy-öt­ tagú küldöttség feketével be­vont egyesületi zászlóval a gyászháznál megjelenjenek. A vasárnapra tervezett mér­kőzések Miclea dr. temetése miatt elmaradnak és így sem a selejtező, sem a Fortuna mérkőzés, sem a Haiduc ven­dég­játéka nem kerül lebonyo­ltásra* --.............. .

Next