Brassói Friss Ujság, 1934. augusztus (3. évfolyam, 211-240. szám)

1934-08-01 / 211. szám

Londoni jelentés szerint szakadatlanul tart a csapatfelvonulás London. Az angol közvélemény továbbra is nyugtalan a középeu­rópai feszültség miatt s nagy izga­lommal várják az Ausztriából ér­kező híreket, továbbá az ausztriai események után megindult diplo­máciai tanácskozásokról szóló hí­reket. A nyugtalanság egyáltalán nem ült el, sőt fokozódik. Az angol fővárosba hírek érkez­nek arról, hogy szakadatlanul tart az olasz, sőt jugoszláv csapatok felvonulása az osztrák határon. Aggodalmat kelt az olasz sajtó éles hangja is, melyet Németor­szág ellen használ. Londonban kel­lemetlen hatást keltett, hogy még mindig késik az osztrák kormány hozzájárulása Papén kinevezésé­hez. Mindezeknek a körülmények­nek tudható be, hogy az egész an­gol sajtó újból felemeli intő sza­vat minden idegen intervenció el­len, főként azonban az ellen, hogy Anglia ilyen akcióban részt vegyen. Lord Hailsham angol hadügy­miniszter beszédet intézett az an­gol frontharcosokhoz, melyben iparkodott megnyugtatni a közvé­leményt és a következőket mon­dotta: — E pillanatban Európában a bizonytalanságnak és a nyugtalan­ságnak érzése uralkodik. Megnyil­vánul az az aggodalom, hogy a 20 év előtti események megismét­lődhetnének. Ez az aggodalom azonban teljesen alaptalan. Dum­dum golyókkal lőttek a felkelők Gmundenben hat nyaraló­­selföldi Jelentkezett Heimwehr szolgálatra Bécs. Az elfogott horogkereszte­sek motozásánál megállapítást nyert, hogy a terroristák dum­dum golyókat is használtak. Az ischli nyomozás megállapítása szerint az ottani harcokban elesett Kari Klein 22 éves felkelő patron táskájában 16 levágott hegyű töl­tényt találtak. Karwinsky közbiz­tonsági államtitkár szombaton éj­jel a rádióban azt jelentette, hogy a felkelőkkel viselt harcokban hetvennyolcan estek el, 161-en pe­dig megsebesültek. Ezzel szemben még mindig nincs hivatalos jelen­tés az elesett horogkeresztesekről. Az illetékesek hozzávetőleges becs­lése szerint legalább kétszázra te­hető a horogkeresztesek halottak száma. Csak St. Veith a. d. Gann­­ban például a pénteken lefolyt tü­zérségi harcnak ötven halálos ál­dozata volt horogkeresztes részről, amiből következtetni lehet a ho­rogkeresztesek egész veszteségére. Jellemző az osztrák események­re, hogy a Gmundenben üdülő külföldiek közül négy amerikai és két francia fürdővendég önként jelentkezett a Heimwehreknél szol­gálattételre. Mind a hatan kifeje­zetten azt kérték, hogy az első harcvonalba osszák be őket. Te­kintettel azonban arra, hogy kül­földi állampolgárokról van szó, a Heimwehr-parancsnokság őrszol­gálati megbízást adott a nyaralók­nak. Németellenes tüntetések Olaszországban Százszámra jelentkeznek önkéntesek, akik az osztrák kormány rendel­­kezésére taocsájtják magukat­ ­ Róma. Milanóban, Rómában és Olaszország több nagy városában hatalmas arányú németellenes tün­tetések voltak. Az egyik milánói moziban egy németországi film­­zsurnag bemutatása alkalmával a közönség óriási szitkozódásban tört ki és egy időre Olaszországban németországi vonatkozású film­jeleneteket nem szabad bemutat­ni. A hadkiegészítő parancsnoksá­goknál százszámra jelentkeztek olasz fiatalemberek, akik önkén­tes csapatokat akartak alakítani, hogy az osztrák kormány rendel­kezésére ajánlják fel szolgálatai­kat. Repülőgépen akartak Bécsbe menni a hitlerista puccs müncheni szervezői Bécs. A Wiener Zeitung jelentése szerint július 25-én, Dollf­uss meggyilkolása napján külön repülőgép állott készenlétben Münchenben, hogy Habichtot és Frauenfeldet Bécsbe szállítsa. Arra számítottak, hogy a puccs sikerrel jár és az új kormányt azonnal megalakítják. Róna Dezső megpályázta az aradi színházat A város egyelőre nem foglalkozik végleges formában a színházbér­let kiadásával Arad. Az aradi színház bérleté­nek elnyerésére vonatkozó harc rövidesen megindul. Most már be­futott az első pályázó beadványa. Róna Dezső sietett az elsőbbséget biztosítani és beadványában kérte, hozzon olyan értelmű határozatot a város, amely szerint a városnak nincs ellenvetése, ha ő az aradi színház bérletének elnyerésére gon­dolva, működési engedélyt szerez Bucurestiben. Az átmeneti bizott­ság ma délelőtti ülésén határoz a kérdésben. Alkalmunk volt a szín­ház kérdéssel kapcsolatosan Ursu János dr. polgármesterrel beszél­getést folytatni, akit megkérdez­tünk az irányban, vájjon a Róna által kért határozat esetleges meg­hozása elkötelező ígéretet jelent ? A polgármester kérdésünkre így válaszolt : — A városnak érthetően semmi beleszólása nincs abba, hogy ki kap koncessziót. Egyelőre semmi kifogásunk nincs senki ellen, a mi részünkről egyelőre mindenki jóin­dulatot élvezhet. Más kérdés azon­ban, hogy majd annak idején, a­mikor a pályázó koncesszióval fel­szerelve megjelenik, meg tudja-e kötni a várossal szerződését. Eltűnt egy budapesti színésznő Budapest. Köpeczi-Boócz Lajos főrendező megjelent a főkapitány­ság központi ügyeletén és bejelen­tette, hogy Szemlér Mária szülész­nő, a Pesti Színház tagja eltűnt Szemlér Máriának tegnap próba alatt összeszólalkozása volt a szín­házban. Utána fölindult állapot­ban elsietett az épületből, azóta nem is jelentkezett. Érdeklődtek Kálmán utcai lakásán, ott nem ta­lálták,­­azokon a helyeken sem akadtak rá, ahol máskor megfor­dulni szokott. A rendőrség a bejelentés alap­ján megindította a vizsgálatot Szemlér Mária fölkutatására és annak megállapítására, mi történt a fiatal színésznőv? SZABÁSMINTÁT KÉSZÍTEK, ru­haszabást tanítok. Mindenki maga készítheti ruháját, ha bármely modellnek mérték utáni szabás­mintáját darabonként 25, lejért elkészítteti. Postabélyegben is be­küldhető, postai küldésnél 7 lej. Vágóhíd és Turul cipőgyár között. Str. 1 Decemvrie, új szám 48, 6-os villamos megállónál. Duci-villa. Megvételre keresek használt jó állapotban lévő kakasnélküli 12-es vagy 16-os vadászfegyvert Ajánlatokat „Lőfegyver jeligé­vel a kiadóba kérek. ANYA ÉS GYERMEK HALÁLOS VASÚTI BALESETE A NISI ÁLLOMÁSON Belgrád. A nisi vasúti állomáson borzalmas szerencsétlenség tör­tént. Egy tisztviselő felesége 5 éves kislányával és 3 éves fiacskájával várta a személyvonatot, hogy el­utazzon. A kislány közben eltávo­zott az anyától, abban a pillanat­ban, amikor az expressvonat be­robogott. A kétségbeesett anya kis­fiával karjai között a lokomotív elé rohant, hogy leánykáját elránt­sa onnan, de ezt időköziben egy hordár már megmentette. Az anya a hároméves kisgyermekkel a moz­dony kerekei alá került, amely mindkettőjüket halálra gázolta.­­ Gyakran visszatérő szétszo­rulás, rossz emésztés, vastagbél­­hurut, felfúvódás, oldalfájás, lég­zési zavar, szívdobogás, fejnyo­más, fülzúgás, szédülés és lehan­­goltság esetén a természetes „Fe­renc József“ keserűvíz gyorsan megélénkíti a gyomor és a belek működését, az emésztést rendbe­hozza, megszabadítja az embert a kellemetlen érzésektől s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt Számos kiváló orvos a Ferenc József vizet bélféregűzőkuráknál is igen jó eredménnyel alkalmazza. ÁLOMKÓR JÁRVÁNY BUCOVINÁBAN Cernauti. Az egészségügyi ható­ságokat arról értesítették, hogy a Storoj­e megyei Ciudei községben álomkórszerű betegségben szen­ved több gyermek. Miután attól tar­tanak, hogy a betegség elterjedt, szakértő bizottság érkezett a hely­színére, amely alaposan tanulmá­nyozza a megbetegedési eseteket s azt igyekszik megállapítani, hogy tényleg álomkórról van-e szó vagy pedig csak egy újszerű gyem­ek­­járvány­ró. FRANCIA KATONAI REPÜLŐK TRAGÉDIÁJA Algír. Egy katonai repülőgép gyakorlatozás köziben motordefekt következtében kigyulladt és lezu­hant. A gépben ülő pilóta és meg­figyelő szénné­­égett. KETTŐJÁRATA vizes malom 5 és fél évre eladó 60.000 lejért. Rap­­paffy Mihai: Capalna, jud. Bihor. Súlyos sportszerencsétlenség a Hungária munkácsi vendégszereplésén Munkács. A Hungária túracsa­­pata második mérkőzését Munká­cson játszotta le vasárnap délután abból az alkalomból, hogy a Mun­kácsi Sport Egyesület vasárnap ünnepelte fennállásának tizenötö­dik évfordulóját. Nagyvonalú futballtaktikával mutatkoztak be és 2500 néző tap­solta meg a szebbnél-szebb akció­kat, amelyek bőven termelték a gólokat is. Már 3:0-ra vezetett a Hungária, amikor példátlanul sú­lyos szerencsétlenség következett be a munkácsi futballpályán. A pályát övező fákat roskadásig el­lepték a potyan­ézők, akik fürtök-­­ ben lógtak a fákon. Egy ilyen „telt ház“ nem bírta el a rárakott ter­het és a közönség egyszerre csak sikoltozásra lett figyelmes. A fa nézőtér fölé hajló ága re­csegve leszakadt a törzsről és a rajta ülő hat potyanéző a nézők közé zuhant. Mind a hat fiatal fiú volt s a súlyos szerencsétlenség következ­tében négyen ájultan maradtak a porondon. Óriási tumultus támadt a nem várt katasztrófa miatt s az emberek pánikszerűen menekülni kezdtek. Megállapították, hogy a lezuhant fiatalemberek közül az egyik oly súlyos agyrázkódást szen­vedett, hogy fölépülésére semmi remény sincs.

Next