Brassói Friss Ujság, 1934. október (3. évfolyam, 272-302. szám)

1934-10-01 / 272. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal P­ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: Hirsch Mór, Petroseni Hétfő, 1934. október 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Odorheiu, Baler. Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 272. szám lepadatu miniszter szerint utabi tisztviselő elbocsátások várhatók Bucuresti. A Rador jelenti : Le­­pedatu miniszter kijelentette az Adeverul munkatársa előtt, hogy a rendőrtisztek elbocsátásával kapcsolatosan forgalomba került h­írek, mint rendesen, ezúttal is túlzottak voltak. Nem igaz, hogy huszonkét rendőrtisztet bocsátot­tak el, hanem mindössze tizenegy ilyen esetről van szó. A rendőrtisz­tek — folytatta a miniszter, — magukat okolhatják az elbocsátás miatt, hiszen ők voltak azok, akik megtagadták a törvényben előírt vizsga letételét. Ez a vizsga­forma­litás csupán és így érthetetlen ez az ellenszegülés. Arra a ké­r­ésre, hogy lesz­­nek-e még elbocsátások, kije­lentette a miniszter, hogy igen is lesznek. Ezek azonban csak részleges jelle­gűek lesznek és egyes hivatalok teljesen kimaradnak az ebocsátási szériából. A kormányelnök raghi­­nul sasesei látogatásáról beszélve, a miniszter kijelentette, hogy eb­ben a látogatásban semmi különös sincs. A korona és a kormány kö­zötti viszony jegyében természetes ez a látogatás. Egyébként Tatarescu kormány­elnök tegnap kihallgatáson jelent meg az uralkodónál, aki Reghinul Sasec­ tartózkodása közben hivatta magához Tatarescut.­­A kormányfő kihallgatása után nyomban vissza­utazott a pojanai birtokára. Egyes lapok szerint a miniszterelnök az uralkodó elé terjesztette a korány átszer­vezett névsorát. Hétfőn különben minisztertanács lesz a fővárosban. Kaposvár. A magyar-jugoszláv jegyes bizottság tegnap a helyszí­nen tanácskozott a határforgal­mi kérdésekről. A tárgyalásokon a kormányok kiküldöttein kívül az érdekelt járások képviseletei is megjelentek. A tárgyalások teljes megegyezésre vezettek. A két ál­lam megbízottai megállapodtak a kettős birtokosok sok zavart kel­tett ügyeinek rendezésében. A jö­vőben a kettős birtokosok adóíveit a magyar és jugoszláv adóhiva­talok kölcsönösen kicserélik és az egymás javára beszedett adó­kat a napi valutáris árfolyamon számolják el. Megállapodtak a ter­més határon való átszállításában is és kijelölték azokat a helyeket és napokat, ahol és amikor a ter­mést adómentesen szállíthatják ha­za a kettős birtokosok. A két ország hatóságai a jövőben érte­síteni fogják egymást az emberi és állati ragályos betegségekről, hogy a kellő intézkedéseket ide­jekorán megtehessék. A megegye­­zés általános megelégedést keltett.­ ­ Létrejött a megegyezés a jugoszláv-magyar határforgalom tárgyában . Hétfőn tárgyalta a kormány a kereske­delempolitika­­i irányait Bucuresti. Slavescu pénzügymi­niszter tegnap folytatta megbeszé­léseit a petroleumipar reprezentán­saival, akikkel ismertette a petro­­leumt­ermékek exportjának új rendszerét. Hét­főn reggel a Nemzeti Bank­ban kezdődik egy szintén nagy­ fon­tosságú értekezlet: a kormány gaz­da­sági faktorai megtárgyalják új kereskedelmi politikánk irányel­veit és a jövő devizarendszert. Az értekezleten Tatarescu kormány­elnök, Slavescu, Theodorescu mi­niszterek és Dumitrescu bankkor­mányzó vesz részt. Csődbe kergeti az Egyesült Államokat az újjáépítési hadjárat Washington. Az amerikai párt röpiratot adott ki, amelyben közli, hogy Roosevelt kormánya percenként 13.500 dollárt költ el, holott csa­k 5900 dollár bevétele van. A nap és az éjszaka minden órájában percenként 7600 dollár hiányt idéznek elő az államkincstárban a röpirat szerint, amely vé­gül megállapítja, hogy ilyenformán az újjáépítő hadjárat csődbe kergeti az Egyesült Államokat. Tárgyalja a hadbíróság a jegyzőkönyvhamitás ügyét Bucuresti. A hadbíróság fegyel­mi bírósága tárgyalja a hadbíróság jegyzőkönyvhamisítási ügyét. Al­­bisor törvényszéki jegyző ismere­tes ügyének tárgyalását. Az ügy 1- “nf»d/vmne ____ a botrány egyik mellékhajtása. Al­­bisor a tárgyalás során kérte, hogy terjesszék elő Ilie­­jegyző házassági levelét és házassági szerződését. Ille jegyző ugyanis Albisoe vádlója A h­adbírósági fegyelmi tanács az előterjesztést visszautasította és ugyancsak visszautasították a bizo­nyítás kiegészítését célozó javasla­tot is. NOVEMBERBEN UTAZIK MOSZKVÁBA EDMUND CIUNTEA Bucuresti. Ma Consteiába érke­zett a Regele Garol nevű hajón Edmond Ciuntea, Románia eddigi ankarai követe, akit Moszkvába neveztek ki meghatalmazottnak. Ciuntea október végéig marad Ro­mániában és ekkor utazik el az állom­áshel­yére. HÍREK az idei TENGERI TERMÉSRŐL Bucuresti. Az Argus írja: Az idei tengertermés számítások sze­rint 450.000 vagonra tehető Eb­ből 100.000 vagont lehet kivtelez­­ni, mert a belső szükséglet 350.000 vagon. NYOLCVAN FOKOS HŐSÉG VOLT ANGLIÁBAN London. Angliát váratlanul ké­sői hőhullám lepte meg. London­ban tegnap 80 fok Fehrenheit me­leget mutatott a hőmérő és még éjjel is megközelítette a 70 fokot. A bezárt uszodákat újból megnyí­tották, a férfiak több helyen ing­ujjban jelentek meg. VAKMERŐ RABLÓTÁMADÁS TURDA MELLETT Tu­rda. Morer Anna campinai gazdag özvegyasszony házába két betörő hatolt az elmúlt éjjel. Az asszonyt összekötözték, száját be­tömték, majd feldúlták az egész lakást és 16 ezer lej zsákmánnyal eltűntek. Az özvegyasszonyt esz­méletlen állapotban csak reggel találták meg. A ceadőrség pontos személylítást kapott és ennek foly­tán órákon belül kézrekerültek a rablók, akiknél a pénzt hiánytala­nul megtalálták.

Next