Brassói Friss Ujság, 1934. november (3. évfolyam, 303-332. szám)

1934-11-01 / 303. szám

1. Csütörtök,, 1934 november Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD, BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni. Főszerkesztő: DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu, Bulev. Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 303. szám Titulesm lenne az elnöke és részt vennének benne az összes pártvezérek BUCURESTI. A TEMPO TEGNAPI SZÁMA FELTŰNÉST KELTŐ CIKKET KÖZÜL ARRÓL, HOGY NEMZETI KORMÁNY ALAKÍTÁSÁRA KÉSZÜLNEK. A KORMÁNYBAN A LAP SZERINT A KÖVETKEZŐK SZEREPELNÉNEK: TATARESCU, AVERESCU ÉS PREZAN MARSALLOK, MANIC, BRATIANU DINC, GOGA, ARGETOIANU, BRATIANU GYÖRGY ANGHELESCU DR., MICHALA­­CH­E, LUPU, JUNIAN, MADGE ARD JORGA, FILIPESCU, A KORMÁNY ELNÖKE PEDIG MAGA TITULESCU LENNE. A TEMPO HÍRÉT POLITIKAI KÖRÖKBEN FEN­NT­ART­ÁSSAL FOGADTÁK ÉS NEM SOK VALÓSZÍNŰSÉGET ADNAK NEKI. A TÖBBI LAPOK NEM VETTEK TUDOMÁST A KOMBINÁCIÓRÓL. Csak a KeiiKwefer®^ és ?s cswkasi fees*®?* a toáls® 3»as-«S»t£séí Bécs. Az osztrák politikai élet középpontjában az osztrák kormány és a nemzeti szocialisták tanácskozásai állanak. A kocogke­­resztesek bevonása mellett főként Adam ezredes, a hazafias front új vezetője foglalt állást. Sőt állító­lag katonatisztekből álló küldött­ség kereste fel Schuschnigg kancellárt és ezek is kletek, hogy tegye lehetővé a nemzeti szocialisták beolvadását. Ezzel szemben a beol­vadás ellen a Heimwehrek és a katolikus egyházi körök foglaltak állást. A Heimweh­rek ugyanis attól tartanak, hogy a nemzeti szocia­listák bekapcsolódása háttérbe szorítja a Heimwehr alakulatokat és az egyházi körök a nemzeti szocialisták belső programja miatt mu­tatnak ellenállást. HíiSiéMM am «fisStraSs lí®?8??ti5ffly a horogkeresztesekkel lilább intézkedéseket tesznek a tisztviselői vagyonok ellenőrzésére Bucurestből jelentik. A főváro­­si lapok írnak a köztisztviselők vagyoni ellenőrzéséről. A lapok sze­rint az eddigi intézkedések h­iá­nyosak és módosításra szorulnak, amennyiben visszaélésekre adnak okot. Különböző igazolványokkal felkeresheik a köztisztviselőket, a­kiket megfélemlítenek, a'Z',al hogy vagyonukat ellenőrzik és ilyen mó­don könnyen megzsarolhatják őket. A lapok szerint a vagyonel­lenőrzés titkos lesz és csupán az eredményt hozzák nyilvánosságra. Továbbá azt írják, hogy kü­lönbö­ző szankc­ókat alkalmaznak majd az alaptalan feljelentők megrend­­szabályozására. Lausannteban tartózkodik a sziámi trón váromá­nyosa, egy tizenegy éves herceg Ellentétes hírek érkeznek a sziámi forradalomról London.­­Az angol lapok a legnagyobb tájékozatlansággal köztik a híreket a Prajadha­­pok ázsiai király lemondása folytán előállott helyzetről. Egyes lapjelentések szerint Sziámban teljes rend és nyu­­galom uralkodik, más lapok viszont olyan jelentést közöl­­nek, mintha az országban for­rongás ütötte volna fel a fejét ,és azt egy Luang nevű komm­u­nistavezér irányítja, aki 1922- ben is forradalmi tevékenysé­get fejtett ki. A király nem hajlandó egyelőre hazautazni, a nép egy részét London köze­lében levő kastélyában rádió, hallgatással tölti és különböző külföldi rádióállomások hírei­ből igyekszik tájékozódni az otthoni eseményekről. Genfi népszövetségi körök­ben a sziámi király állítólagos lemondásának híre nagy érdek­lődést keltett. Itt úgy tudják, hogy a sziámi trón legvalószí­nű­bb várományosa csakis Amanuda Manudol herceg lehet, egy 11 éves fiucsk­a, aki édesanyjával jelenleg Lausan­neben él. Svájci újságírók kér­dést intéztek a kis herceg any­jaihoz, hogy a király végleges lemondása esetén visszatérne,a ■—fiával Sziámba. A hercegnő a a kérdésre a következőket mon­­d­ta: — Ilyen körülmények között tött még nem válaszolhatok a feltett kérdésre. Szombaton írsibbi Rómába Gömbös Gyu­la Budapest. Félhivatalosan jelen­tik, hogy Gömbös Gyula magyar miniszterelnök november első nap­jaiban, a délutáni lapok értesülése szerint, szombaton utazik Rómá­ba, hogy Mussolini miniszterelnök­kel tanácskozzék- Útja közben egy napot Bécsben tö, hogy Schusch nigg kancellárral az osztrák po­litikai élet vezetőivé folytasson megbeszéléseket. Rómába a Göm­bös valószínűleg 2—3 napig ma­rad. SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOL­VÁNYT KAPNAK A DIÁKOK Bucuresti. A tanulók iskolánkig való ellenőrzésének megkönnyíé­sére a közoktatásügyi minisztéri­umban úgy határoztak, hogy min­den diák iskolájától személyazo­nossági igazolványt kap, amelyet állandóan maguknál kell hordja­nak. A karnet egyúttal az ötven százalékos kedvezmény igénybevé­telére is feljogosítja a diákokat. Úgy döntöttek, hogy ezeket az iga­zolványokat a CFR-től fogják be­szerezni. MEGJELENT „Minden jó, fia jó a vége" című regényünk. Új ingyenre­gény-sorozatunknak ez az első példánya és természetesen na­gyon ügyeltünk, hogy fordulatos és mulattató ártalmával mind­végig élvezetes órákat szerez­zünk az olvasónak. Aki tehát lapunk­at csak egyet­len esetben is megvásárolja, an­­nak tartozik a lapkihordó a 80 oldalas regényt 3 lej kezelési költség lefizetése ellenében ki­szolgáltatni.

Next