Brassói Friss Ujság, 1934. december (3. évfolyam, 333-362. szám)

1934-12-01 / 333. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Székelyföldi szerkesztőség ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. SSOlllf&St« Í1934I dßieiwber 1, és kiadóhivatal: Odnrheiu, Rulett, Zsilvölgyi képviselet: I Főszerkesztő: _ _ _ _ | Regele Ferdinand 62. HIRSCH MÓR, Petroseni DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ál*«* 1 161 III. évfolyam, 333. szám December 10-n lehet bel­földi kölcsönt jegyezni Tegnap valósággal megrohanták a jegyzési helyeket. — Külföldi bankok és tőkétek élénk részvétele az országsebesítési kölcsönben. — Egy zürichi pénzintézet 6 és fél milliót ir alá Bucuresti.­­Az a körülmény, hogy az eredeti terv sze­rint pénteken lezárul a belföldi köl­csön jegyzési ideje, tegnap a jegyzési helyeket valósággal megrohanták az érdeklődök. Különösen a külföld érdeklő­dése volt szembeötlő. A Ban­ca Chrissoveloni révén egy zü­richi bank 6 és félmillió zárolt lej lejegyzését jelentette be. A baseli Aggmenház pedig úgy kívánta legjobban alapjait el­helyezni, hogy román pel töksi kölcsönt jegyez. 1,510.000 lejt jegyzett a baseli jótékony inté­zet. Egy svájci biztosító inté­zet, amelynek központja Va­­duzban van, 1,077.000 lej jegy­zését jelentete be. A belfa­di piacon az IAR gépgyár jegyzé­se emelkedik ki, 2 milliót jut­tatott el az újjáépítési kölcsön céljaira. A szüntelen érdeklődésre va­ló tekintettel a pénzügyminisz­térium úgy intézkedett, hogy a jegyzés holnapi zárlatát fel­függeszti és a végső terminust tíz napal el­tár­ja, vagyis decem­ber tizedikéig lehet kölcsönt jegyezni. A kormány ezzel kü­lönösen a külföld érdeklődését kívánta méltányolni. A ban­kok jelentései ugyanis több külföldi jegyzés lehetőségéről számoltak be, amelyeket mind­eddig az idő rövidsége miatt nem eszközölhettek. Feltartózhatatlannal nyomulnatk előre a kínai kommunista csapatok London. Számos kü­földi misszitárus Vuhov környékéről Honkongba érkezett, mert a kommu­nista csapatok feltartózhatatlanul nyomulnak elő Vuhov irányába. Két angol ágyunaszádot várnak Vu­­hovba, hogy a gyenge helyőrséget megerősítsék. Az angol hadihajókhoz egy amerikai ágyúnaszád is csatlakozott. Az előnyomuló kínai kommunista hadsereg létszám­áról megbízható adatok nincsenek. Soha nem látott pompával tartotta esküvőjét a kenti herceg A k­eapenázusi fiinnerek fiény­ét is elsiabnaéüir®sitotta a Benoni esküvő ünnepálye London. Káprázatos pompával tartották meg tegnap délben Lon­donban Marina görög hercegnő és György kenti herceg, az angol ki­rályi pár legif­jabbik fiának eskü­vői ünnepséget. Az ünnepség fénye és méretei elhomályosítottak min­den eddigi ünnepet, amelyet Lon­don látott, még a koronázási ün­nepséget is. Szerda estétől kezdve London igazi ünnepi fényt tűzött magára. De nemcsak a főváros, hanem az egész Anglia ünnepe volt a tegna­pi esküvő. Míg a fiata­ság is ünnepelt azzal, hogy az iskolák­ban nem tartottak előadásokat. A westminsteri templomban már az éjszaka folyamán kitették az apát­ság kincseket érő, gyönyörű oltár­­díszeit, amelyeket csak legritkább és a legnagyobb események a kai­méból vesznek elő. Hogy maga az angol főváros mennyire kivette ré­szét az ifjú pár ünneplésében, ar­ra nézve a legjellemzőbb az, hogy azokon az útvonalakon, ame­lyeken a mene­tiek végig kel­lett haladni, 50.000 lobogót tűztek ki a házakra és a fővá­­r vezetősége ötvenezer yard virágf­üzéreket vonatott végig ezeken az útvo­nalakon,­­ amelyekne­k nagy részét már az es­ti és éjszakai órákban ellepte a kül­város népe, hogy szemtanúja Vii­es­sen a gyönyörű felvonulásnak. A katonai csapatokon kívül a rend fenntartására 15 ezer köz és ön­kéntes rendőrt mozgósítottak. A reggeli órákban már beláthatatlan tömeg állott a Buckingham palotá­tól a templomig elvezető hosszú után, hiszen a vidékről is legalább félmilliónyian jöttek be a fényes esemény megtekintésére. A díszmenet, amely három cso­portban vonult el a Westminste­­riek apátsági templomába, feirha­­tatlan pompájú volt. Az angol ki­rályi pár aranyozott diszhintóban délelőtt pontosan 10 órakor indult el és a hintóban rajtuk kívül Val­­demar din kirá­­i herceg is ;ne­vet foglalt. Utánuk következett már rég királyi p’ diszhintója, majd egymásután a többi fejedelmi ven­dégek jöttek hatalmas foga­ik­án, köztük az egyikben ült György vo­t görög király és Pál jugoszláv ré­­sensherceg is. A díszmenet második csoport­ja a vőlegényé volt. Az első diszk­iitóban György her­ceg, a vőlegény fivéreivel, a walesi és a yorki herceggel haladt, mind­hárman tengerész­tszti­lisz.egyen­­ruhájukat viselték. Utánuk­­üttek az udvari mé­lóságok, hosszú ko­csisora. A harmadik díszmenet hoz­ta a menyasszonyt, Marina her­cegnőt, aki édesapjával, Miklós görög királyi herceggel ült aranyo­zo­tt hintójában. A felvonulás köz­ben London összes harangjai zúg­tak. A Westminsterek temploma előtt az ünnepi díszbe öltözött érsekek és kanonok élén a dékán fogadta a menetet. A krályi párt üdvözöl­te, majd azok az alabárdosok sok fala között vonult be a templomba, ahol akkorra már harsogott a kó­rus ünnepi fohásza. A templomban a menet élén az abessziniai szent keresztet vitték. Amikor a meny­asszony végig haladt a templomon egy szál virágot dobott az ott el­­­temetett ismeretlen hős sírjára. Orgona zúgás közben a chenterbury érsek áldotta meg először a fri­gyet. Ezután megtörtént a gyűrűk kicserélése, amely után a főpapok könyörögtek, isten áldását kérve az ifjú párra. Ezután következett a yorki érsek imája, amely egy régi szertartási ima volt, melyet a templomi orchester és kórus ki­ i­sért. A templom zsúfolásig megtelt meghívott közönséggel. Először történt meg, hogy ott angol király megengedte, hogy nemcsak ünnepi díszruhába öltözöttek jöjjenek el a tem­plomba és igy történt meg, hogy a megje­lentek között főleg a vidéki kül­döttek közül sokan fekete ruhá­ban voltak. Az esketés végén az énekkar a régi egyházi himnuszt énekelte el, majd következett a chanterbury érsek szentbeszéde, amelyben az élet boldogságáról emlékezett meg, de hangsúlyozta beszédében, hogy nemcsak az egyéni élet boldogsá­gára gondol, hanem a nemzeti élet boldogságára is. Az egész beszéd mély tónusú volt, majd utána újabb himnuszt énekelt a kórus, melynek szövege ezekkel a sza­vakkal kezdődött: Áldja meg az egek ura az ifjú párt. Ezután a megjelentek felemelkedte helyük­ről, mert az orgonán felzendültek­ az angol nemzeti himnusz akkord­jai ! HALÁLOS SZERENCSÉTLEN­SÉG FADÖNTÉS KÖZBEN Arad. Halálos szerencsétlenség történt tegnap a Patria fatermelő részvénytársaság valea maréi tete­­pén. Erdőirtás közben az egyik fa­­örzs Láng János munkásra zu­hant és a szerencsétlen ember oly súlyos s­érüléseket szenvedett, hogy röviddel utóbb meghalt.

Next