Brassói Friss Ujság, 1935. január (4. évfolyam, 2-31. szám)

1935-01-02 / 2. szám

című elragadóan szép ingyen regényünk, aki tehát CSAK EGYETLEN ESETBEN IS MEGVÁSÁROLJA LAPUNKAT, AZ KÖVETELJE A NYOLCVAN OLDALAS REGÉNYT HÁROM­­­EJ KE­ZELÉST KÖL­TSÉG LEFIZETÉSE ELLENÉBEN A LAPÁRIÁSTÓL! Ssercia, 1935. Január 2. Főszerkesztő: DR. VÖRÖS LÁSZLÓ Ara­d 8 lei Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni. Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorhein. Bulev. Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 2. szám 1509 meghívott a nagyarányu ünnepségen Bucuresti. Tegnap de­lelött befejezték a királyi palota uj szárnyának építését. Az uralkodó az ünnepélyes felszentelő alkalmá­ból beszédet mond, amelyben több fontos belpolitikai kérdést is érint Az ünnepélyes felavatás délelőtt 10 órakor veszi kezdetét az uralkodó, Mária anyakirályné és a kormány tagjainak képvise­letében. A szertartást Miron Christea patriarchs végzi. Ezután az előkelőségek megjelennek a patriarchátuson tartandó Te-Deumon, majd pedig a király csapatszemlél íte­t. Ezután a királyi palotában az előkelőségek tisztelegnek az uralkodó előtt. A kormány nevében Tatarescu miniszterelnök, a diplomáciai kar nevében pedig Valerie Valeri pápai nuncius üdvözli a királyt. Az ünnepségre a királyi ud­var 1500 meghívót bocsátott ki. ssimpatita a tengerészeti a­tiwa.MiátMn­* Súlyos a Washington. Seoto washing­toni japán nagykövet tegnap átadta kormánya jegyzékét, a­mellyel a tengerészeti egyez­ményt felmondja. London, Kormánykörök­ben nagy sajnálkozást vár­ istézségek az általános lesz tolt ki a washingtoni tenge­részeti egyezmény felmondá­sa. Attól tartanak, hogy a szerződés felmondása nagy nehézségeket fog előidézni az általános leszerelés kérdésé­ben is, felében London. Az amerikai ten­gerészeti küldöttség tegnap el­utazott Londonból. Norman Dawis vezetésével a küldött­ség a „Washington“ óceán já­ró fedélzetén útban van Ame­rika felé. ­ FEGYVERCSEMPÉSZÉSS­EL VÁDOLJÁK A BILBAÓI HAJÓGYÁR TULAJDONOSÁT Madrid. A fegyvercsempészés ügyében a vizsgálat befejeződött. Az ügyészség 1­5 évig terjedő fog­házbüntetést kért 23 vádlottra, a­kik között Echevarieta Horatio bil­baói nagy hajó és fegyvergyáros is szerepel. ÚJ BANKJEGYEKET BOCSÁJ­­TOTT KI A SZOVJET­ KORMÁNY Moszkva. A pénzügyi népbiztos­ság hivatalosan közölte, hogy 1, 2, 3, 4 és 5 rubeles új bankjegyeket helyezett forgalomba. Az ú­j bank­jegyek nem azonosak a kincstári bonokkal, amelyek hasonlóképen készpénzfizető eszközként hasz­nálatnak fel. A hivatalos nyilatko­zatban nem szerepel az újonnan forga­lmba hozott bankjegyeknek a mennyisége és az erre vonatko­zó felvilágosításokat megtagadták Napolescu Strunga kereskedelmi miniszter beszámolója a külföldi megegyezéseiről Bucuresti. Manolescu Strunga ipar- és kereskedelmi miniszter külföldi aljáról hazaérkezett és rö­videsen kihallgatáson jelenik meg az uralkodó el­ől, akinek beszámol útja eredményéről. A miniszter egyébként nyilatkozott a sajtó képviselőinek és többek között a következőket mondotta : — Visszatértem az országba, mindenekelőtt azért, hogy az ural­kodót és a miniszterelnököt tájé­koztassam utam eredményéről és megállapodjunk további tevékeny­ségünk irányvonalairól. Tárgyalásokat f­oly­tattam Cseh­szlovákiával, Lengyelország­gal, Németországgal, Angliá­val, Belgiummal, Hollandiá­val, Franciaországgal, Ma­gyarországgal és Ausztriával. Egyes országokkal végleges egyez­ményeket kötöttem, másokkal pe­dig lefektettem jövő együttműkö­désünk n­apját. Az ezekkel az or­szágokkal kötendő egyezmények részleteit külön technikai bizottsá­­gok dolgozzák ki. Mindenütt a leg­nagyobb fokú megértést tapasztal­tam és nyilatkozatom első szava nem is lehet más, mint a köszönet kifejezése azon országokkal szem­ben, amelyekkel tárgyaltam. Kö­szönetet kell mondanom ezen or­szágok minisztereinek, valamint bucurestii követeinek, akik min­dent megtettek a megegyezés ér­dekében. Célunk az volt, hogy aktívvá együk kereskedelmi mérlegün­ket azon or­szágokkal szem­ben, amelyekbe irányuló kivi­­telünk nem érte el az onnan eszközölt behozatalt. Emelni akartuk kivitelünket s azt akartuk elérni, hogy az emelkedett export kivitelinek legalább egy ré­szét szabad edvizákban kajuk meg. Az összes eredendő nehézségek el­lenére a külföldi államok teljesítet­ték kérésünket. Bizalommal tekin­tek jövőbeli tevékenységem elé és bízom benne, mert hiszem, hogy meghozza külkereskedel­münk fellendülését. A megkötött egyezményeket a sajtó tudomására hozom, természetesen csak azután, hogy azokat a minisztertanács jó­váhagyta. Híres francia kriminalista védi Constantinescu Iasii egyetemi tanárt Bucurestiből jelentik. A Tempo jelentése szerint Moro Giaffer , a híres francia ügyvéd a közeljövő­ben Romániába jön és ő látja el Constantinescu Iasi egyetemi pro­fess­zor védelmét A tanár letartóz­tatását tudvalevőkig 39 csaval meghosszab­bitották! —o— KÉTSZÁZEZER LEJES BETÖRÉS BARLADBAN Barlad. Ismeretlen tettesek be­hatoltak Soitu Neculae bogda­­nestii kereskedő lakására. A tol­vajok ellopták a vas pénzszek­rényt, amelyben 200 ezer lej ér­­t­­ékben készpénz és aranynemű volt. ÚJ SZERZŐDÉST KÖT A KORMÁNY A SKODA­­GYÁRRAL Bucurestiből jelentük: A Skoda­­szerződés megújítására vonatkozó tárgyalások eredményre vezetnek. Előreláthatólag a jövő héten kötik most m új szerződést. j

Next