Brassói Friss Ujság, 1935. február (4. évfolyam, 32-59. szám)

1935-02-01 / 32. szám

Szerkesztés és kiadóhivatal: ARAD. BUL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: HIRSCH MÓR, Petroseni. Péntek, 1935. feb­ruár 1 Főszerkesztő­ ___ m DR VÖRÖS LÁSZLÓ • ■©* Székelyföldi szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiti, Bülep. Regele Ferdinand 62. VI. évfolyam, 32 szám Bucuresti. A Lupta azt írja, hogy Mironescu volt kormánycélok, amikor a külföldről hazatért, a legnagyobb megdöbbenéssel ta­pasztalta, hogy a párt kebelében különösen az erdélyrészi vezetők körében még mindig nem simultak el az ellentétek és hogy új áram­latok irányítják a párt vezetését. Éppen ezért MIROXESCU BEJELENTETTE A PÁRT ELNÖKÉNEK, HOGY NEMCSAK A PÁRTBÓL LÉP KI, DE VISSZA­VONUL A POLI­TIKAI ÉLEITŐL IS. MIROXESCU ÁLLÍTÓLAG SZENÁTUSI MANDÁTUMÁRÓL IS LEMOND. A lemondást bejelentő levélben, amelyet Mih­alachehoz intézett, Mironescu rámutatott arra, hogy fájó szívvel határozta el szakítását volt munkatársaival, a nemzeti parasztpárt tagjaival és hogy az együttműködésről mindenkor a legszebb emlékeket őrizi meg. Mironescu lemondása mélységes impressziót váltott ki politikai körökben. Hir szerint valószínű, hogyha Mironescu kitart lemondása mellett, ezt saj­nálkozással veszi tudomásul a nemzeti parasztpárt állandó választmánya. Amerika nem halland­ó résztvenni az európai szövetségben Newyork. Borah és Johnson szenátorok, akik leginkább ellenez­ték a hágai döntőbírósághoz való csatlakozást, most az erre vonat­kozó törvényjavaslatot a szenátus nem erő­ltette meg, nyilatkoztak a sajtó munkatársai előtt­ Borah kijelentette, hogy a javas­lat visszautasítása nyilvánvaló lett, hogy az Egyesült­ Államok nem hajlandók az európai szövetségi rendszerben réz­tvenni és reméli, hogy az erre irányuló kísérletek a jövőben nem ismétlődnek meg. Johnson viszont azt hangoztatta, hogy a szenátus eme határzata ál­tal az Egyesült­ Államok súlyos ve­szélytől szabadultak meg. (Rador.) Kiáltványt bocsájtott ki Hitler uralomra jutásának két éves évfordulóján Berlin. Hitler birodalmi vezér a nemzeti­szocia­listák uralomra ju­tásának két éves évfordulója alkal­mából tegnap kiáltványt tett közé, amelyben többek között a követke­zőket mondja: — Nem a régi vilá­got semmisítettük meg, hanem csak a feltörő új világot foglalta el a régi helyét. A nemzeti szo­­cialista forradalom a világtörténe­lem legvértelenebb, de egyszers­­mint legdöntőbb forradalom volt. Két év előtt azt mondottuk, hogy négy évre van szükség munkapro­­grammunk megvalósítására. Még csak két esztendeje, hogy a nem­zeti szocialisták vették át az ügyek irányítását, de már­is megvalósí­tottuk annak nagy részét, amire akkor vállalkoztunk. Majd kijelenti, hogy nem kíván- t ják ünnepelni a két éves évfordu­lót nagyobb ünnepséggel, már csak­­ azért sem, mert gyászolják annak a nagy férfiúnak, Hindenburgnak a halálát, aki a nemzeti szocialis­tákra bízta Németország jövőjét és mert Németországnak legna­gyobb örömünnepe az a nap volt, amikor a Saar-vidék lakossága a visszacsatolás mellett szavazott. A mai napon egyébként egész Németországban szünnapot tartot­tak az iskolák és a segélyre szo­rultak között 23 millió segélyt osztottak ki- Vaida szabad kezet kapott az tagozatok újjászervezésében Az állandó választmány nem foglalkozik Tilea sibiui beszédével Bucuresti. Volidoi és Mihalache tegnap reggeli találkozásával kapcsolatban híre jár, hogy a két politikus megállapodásra jutott. Vaida visszautasította saját számára a szabad kezet, már ami az er­délyi szervezetek vezetését illeti. Vaida tehát az erdélyi tagozatok újjászervezésénél úgy jár el, aho­gyan azt a­egjobbnak látja. Az erdélyi pártvezér kijelentette Mihalachenak, hogy az új programmter­­vezettel tökéletesen egyetért. Vaida és Mihalache megegyezése következtében az állandó választmány valószínűleg nem is foglalkozik Tibea sibiui beszédével. Február másodikán kezdődik a jjapán-kínai béketárgyalás Tokió. (Rador.) Hivatalos helyről származó jelentés szerint február 2-án Tatanban megkezdik a japán-kinai béketárgyalásokat." JASZI EGYETEMI TANÁROK KÜLDÖTTSÉGE A KIRÁLYNÁL Bucuresti (Rador.) Az uralkodó tegnap kihallgasson fogadta a ja­sii eg­etem tanári küldöttségét, a­mely Károly király közbenjárását kérte, hogy újból nyissák meg a jasi egyetem megszüntetett gyógy­szerészek fakultását. —o— TITULESCU KÜLÜGYMINISZ­TER GYENGÉLKEDIK Genf. (Rador.) Titulescu külügy­miniszter néhány nap óta ágyban fekvő betelt és nem hagyhatja el a szobát. Bucuresti útja emiatt csak a jövő héten következhetik be. A külügyminiszter Bucurestiben a balkáni konferenciát fogja előké­szíteni. PARISBAN tart felolva­sást JORGA PROFESSZOR Bucuresti. (Rador.) Jorga pro­fesszor a jövő hét folyamán kül­földre utazik. Firenzébe és Rómá­ba utazik, majd Párisba megy, a­hol több előadást fog tartani. A professzor külföldi útja több hely vesz igénybe. HATALMAS TŰZ PUSZTÍTOTT AZ OXFORDI EGYETEMEN Oxford. Tegnap hatalmas tűz­vész pusztított a hittudományi sze­mináruim épületében, amelynek nyugati szárnya a lángoknak esett maratalékául. VILMO­S EXCSÁSZÁR FIA BUDAPESTEN Budapest. Vilmos excsászár fia, Ágost Frigyes porosz herceg, aki a német birodalmi nemzeti szociá­lis a pártnak egyik vezető tagja, ma Budapestre érkezik, ahol egy napot szándékszik eltölteni.

Next