Brassói Friss Ujság, 1935. február (4. évfolyam, 32-59. szám)

1935-02-01 / 32. szám

In Bucuresti­ (Rador.) Tegnap dél­előtt fél 1­ órakor a metropolitai palotában Cristea Miron patriarcha elnökletével a szentszinodus ülést tartott, amelyen Gurie, Ghenadie és az új moldvai metropolita, va­lamint több püspök vett részt. A szinodus ülésének befejezése után délelőtt 11 órakor a főpapok ün­nepélyes menetet képezve vonul­tak fel a Calea Victorián a kirá­lyi palotába. A díszmenetet egy század lovasság nyitotta meg, majd a rendőrfőnök kocsija kö­vetkezett, azután a királyi fogat, amelyben Gurie és Ghenadie met­­ropoliták ültek, a következő kocsi­ban Gherontie és Visarion püspö­kök foglaltak helyet és végül a metropolis díszes hintójában Mi­ron Cristea patriarcha ült Nico­­dem moldvai metropolita társasá­gában. A menetet egy lovasszázad zárta be. Déli 12 órakor érkezett a menet a királyi palotába és a trónteremben a kormány tagjai, a magas méltóság képviselői és a ha­tóságok fejei várták a főpapokat. Néhány perc múlva a királyhim­­nusz hangjai mellett Károly király belépett a trónterembe. Ezután Lapedatu kultuszminiszter felol­vasta a királyi dekrétumot, majd átnyújtotta a díszes pásztorbotot, miközben az énekkar egyházi da­lokat adott elő. Több beszéd el­hangzása után a beiktatóünnepség véget ért. 1. A királyi palotában ünnepélyesen beik­tatták Nikodem metropolitát Párisban tárgyal Németország felfegyver­zéséről az angol bülü­gyminiszter London­ A „Daily Herald“ jelentése szerint Simon külügymi­niszter február 8-án Párisba utazik és ez alkalommal tárgyalásokat fog folytatni Németország felfegyverzéséről. Anglia nem vállal új európai kötelezett­séget a london tárgyaláson London. A Reuter ügynökség a francia miniszterek londoni láto­gatásával kapcsolatba arról érte­sül, hogy noha Anglia kész min­dent elkövetni az európai nehéz­ségek megoldása érdekében, azon­­­ban nem vállalhat újabb európai kötelezettségeket. A Versailles- szerződés katonai szakaszának hatálytalanításáról szó lesz ugyan­­ a tárgyalásokon, de nem ez lesz a megbeszélések vezéreszméje. A Resita művek is részesülni akarnak a hadianyag rendelésből Közbenjárásra kérték fel az uralkodót Bucuresti. Károly király tegnap kihallgatáson fogadta a resitai mű­­vek igazgatóságát A küldöttséget Baliff tábornok vezette és tagjai voltak Busila, valamint Savescu igazgatók. Memorandumot nyúj­tottak át az uralkodónak, akinek figyelmét felhívták arra, hogy a Skoda-gyár által szállítandó hadi­anyag egy részét a Resita-művek is elkészíthetik és arra kérték a királyt, hogy a rendelést osszák meg a Skoda-gyár és a Resita-mű­­vek között. (Rador ) A kizárások jóváhagyását kérte Vaida, a nem­zeti parasztpárt végrehajtó bizottsági ülésén Bucuresti­ A nemzeti­ parasztpárt végrehajtó bizottsága tegnap dél­előtt a párt helyiségében Mihala­­che elnöklésével összeült. Részt­­vettek az ülésen Vaida, Lupu, Mi­­ronescu, Madgearu, Pan Halipa, Corns­tan­ti­nescu és még számosan. Maniu — mint előrelátható volt, — az értekezleten nem vett részt. Vaida az erdélyi tagozatok helyze­tével foglalkozva, arra kérte a ve­zetőséget, hogy hagyja jóvá az egyes szervezetekben hozott kizá­rási határozatokat. Hosszas vita után a végleges döntést elhalasz­tották­ (Rador.) Jégtáblák között rekedt 44 Fekete-tengeri gőzös Szibériai hideg uralkodik Kisázsiában Istambul- Kisázsiában a hideg szibériai méreteket öltött és a hő­mérséklet 30 fokra szállt alá. Az óriási hideg a Fekete tengerre is kiterjedt és erősen gátolja a hajó­zást A tegnap reggeli jelentések szerint 44 gőzös a jégtáblák között rekedt, ezek közül 23 az odesszai kikötőben, 14 kerctben tétlenség­re van kárhoztatva. Miután ezen a környéken soha ilyen hideg nem­ volt, a kikötői htóságok jégtörő hajókkal sem rendelkeznek és a hajóknak meg kell várni, amíg az enyhülésével lehetővé válik eltávo­zásuk. A Roosevelt-kormány első panamapere Londonból jelentik. Mint wa­shingtoni távlat jelenti, az ottani igazságügyi hatóságok külön es­küdtszéket küldtek ki a négymillió dolláros texasi csatorna építkezé­sével kapcsolatban emelt meg­vesztegetési vádak megvizsgálásá­ra. Az esküdtszék február 6-ikán tartja első ülését- Az intézkedést az ügyészség nyomozása előzte meg a washingtoni törvényhozás­ban elhangzott váddal kapcsolat­ban, hogy befolyásos­­személyisé­gek és állami főtisztviselők csa­lárd összejátszással ,sokmillió dol­lárral károsították meg az állam­­kincstárt a Roosevelt-féle közmun­katervek végrehajtásával kapcso­latban. Ez lesz a Roosevelt kor­mányzat első panamaügye, mely­nek kimenetele esetleg a kor­mány helyzetét is érintheti. 3 A MOZIT­­ULA­J­DON­OSOK ÉS FILMKÖLCSÖNZŐ VÁLLALATOK SÉRELMEI Cluj: Tegnap délelőtt a romá­niai mozitulajdonosok és filmköl­­csönzők szakmai megbeszélést tar­tottak, amelyen hatvan filmköl­csönző és mozitulajdonos vett részt. Kikeltek a kormány leg­újabb intézkedése ellen, amely 30 ezer le­jre emel­te fel a filmcenzúra díját. A filmesek az új intézkedés előtt tehetetlenül állnak, mert a külföld nem szállítja le a filmek árát, a felemelt cenzúradíjat pe­dig nem tudják fizetni. Felemel­ték a zeneadót is, ami például egy kis dési mozgószínháznak is évi 15 ezer lej kiadást jelent, napi há­rom előadás után zeneadót kell fi­zetni még azután is, ha a film­hír­adásokban Beethoven gyászinduló­ját játszák. Ehhez járul a vállaati adó és az eladott jegyek után sze­dett négy lejes látványossági adó. ­-eS VESZETT KUTYA GARÁZDÁL­KODÁSA EGY KÖZSÉGBEN Targumures. Lechinta község­ben egy veszett kutya nyolc em­bert és négy tehenet összemart. Az összefutott falusiak atig tudták kaszákkal, husángokkal agyonver­ni a veszett állatot. A sebesülteket a cluji Pasteur intézetbe szállítot­ták. A megmart teheneket levág­ták és tetemüket elföldelték. legolcsóbb a tűzifa *mdc* m'nSUgiMii vagon, öl, súlyra focu$ fatelepen nitacciain ved»«, t•(•fon 4M. Crafth és Hollander netten. — Bágyadt, levert, dolgozni kép­telen egyéneknél reggel éhgyo­morra egy pohár természetes „Ferenc József“ keserűvíz a bél­­mozgást csakhamar megélénkíti, az emésztőcsatornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést sza­baddá teszi és a gondolkodó és munkaképességet emeli. Beható kórházi kísérletek folyamán bebi­­zonyult, hogy a Ferenc József víz gyomorsavas szellemi munkások­nál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál is rend­kívül jótékony hatást fejt ki. 1935 febr. 10-én a Tallsoarai (olaszteleki) kórház­­sorsjegyek húzása feltétlen megtör­ténik. Elszámolások és pénzek be­küldése február 5-ig haladék nél­kül eszközlendő, mert a húzás nap­­jáig be nem érkezett és eladottnak be nem jelentett sorsjegyek eladat­lanoknak tekintetnek és a kórház javára játszanak. Csak egy húzás lesz : 1231 darab sors­jegy nyer. Fő­nyeremény 100.000 lej. Egy sors­jegy ára 25 lej. Húzás idejéig még bárki vehet és rendelhet, a sors­jegy ára 7 lej, portó előzetes be­küldésével Unitárius Nőszövetség­nek Odopheiu, hová minden leszá­molás és pénz beküldendő. TEMESVÁRT, közvetlenül a vas­ú­ti vágány mellett fekvő, biztos megélhetést biztosító élénk forgat­lan fakereskedés eladó, esetleg társulásról is lehet szó. Felvilágo­sítást ad Bánáti „Treuhand“ tár­saság Timisoara, IV. Str. I. Bra­­h­am­ 19. Levélhettek visszportó ellenében. KÉSZPÉNZÉRT veszünk Singer varrógépet, írógépet, hálószobás dísztárgyakat, perzsa szőnyegeké, stb. stb. Comisio. Reg. Maria 13 Három kiskorú betörő ki akarta rabolni a Galati Tanítók Bankját Galati. A tanítók bankjának he­lyiségében tegnap vakmerő betöré­si kísérlet történt. Három kiskorú betörő a bank egyik termében el­rejtőzött és amidőn egyedül ma­radtak, álkulcs segítségével beha­toltak a pénztárterembe és a kasz­szát akarták kinyitni. Munka köz­ben tettenérte a bank szolgája a betörőket, akiket a rendőrségtől adtak át. Közel félmillió munkanélküli van Franciaországban Páris. A munkaügyi miniszter­i munkanélküliek száma januárban m­ár most tette közzé jelentését, 468 ezer volt, a májusi 137 ezerre, amely szerint a franciaországi I szemben. Hetven óra óta megszakítás nélkül alszik egy olasz tisztviselő Torino. Ravandi magántisztvi­selő 70 óra óta megszakítás nél­kül alszik. Az orvosok minden igyekezete hiábavalónak bizonyult mert a tisztviselő egyetlen pilla­natra sem tért eszméletre. A kü­lonös jelenség okát még nem si­került megalapítani

Next